+48 32 479 10 50

6 grudnia 2017

Zmiany w CIT w 2018 r.

Autor

dr Marek Mikuła

Head of Legal, partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Nadchodzący rok przynosi wiele ciekawych zmian w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiany wynikające z nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej – uPDOP) wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Omawiamy najważniejsze z nich.

Wyodrębnienie dwóch źródeł przychodów w CIT

Na szczególną uwagę zasługuję fakt, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawa o PDOP będzie regulować dwa źródła przychodów: działalność gospodarczą oraz tzw. zyski kapitałowe. Podkreślić należy, iż nowelizacja uPDOP wymienia przychody z zysków kapitałowych. Wśród przychodów  z zysków kapitałowych znajdują się m.in. przychody z udziału w zyskach osób prawnych  dywidendy, przychody z tytułu wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego, przychody ze zbycia udziałów i akcji oraz przychody z pochodnych instrumentów finansowych. W konsekwencji wyodrębnienia dwóch źródeł przychodów strata podatkowa powstała w jednym źródle przychodów nie będzie mogła obniżać dochodu z drugiego źródła.

Wyłączenie neutralności podatkowej transakcji wniesienia do spółki kapitałowej wkładu w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części w sytuacji podjęcia czynności bez uzasadniania ekonomicznego

Bardzo ważną zmianą w zakresie regulacji uPDOP jest istotne ograniczenie neutralności podatkowej wniesienia do spółki kapitałowej wkładu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w sytuacji podjęcia tych czynności bez ekonomicznego uzasadnienia. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 12 ust. 12 uPDOP aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie będzie korzystał ze zwolnienia w PDOP w przypadkach gdy celem tej transakcji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. To samo dotyczy połączenia spółek, podziału spółek oraz wymiany udziałów.

Ograniczenia w zakresie możliwości zaliczania odsetek do kosztów podatkowych

W ustawie nowelizacyjnej przewidziano również szerokie zmiany w zakresie finansowania dłużnego. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 15c uPDOP podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1 uPDOP, są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa 30% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonej o przychody o charakterze odsetkowym nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m uPDOP, oraz kosztów finansowania dłużnego nieuwzględnionych w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Co istotne, przepisu art. 15c ust. 1 uPDOP nie stosuje się do nadwyżki kosztów finansowania dłużnego nieprzekraczającej w danym roku podatkowym kwoty 3 000 000 złotych; jeżeli rok podatkowy podatnika jest dłuższy albo krótszy niż 12 miesięcy, kwotę progu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oblicza się mnożąc kwotę 250 000 przez liczbę rozpoczętych miesięcy roku podatkowego podatnika.

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Nowelizacja CIT wprowadziła w pewnym zakresie wyłączenie z kosztów zakupu przez podatników tzw. usług niematerialnych.

W myśl nowej treści art. 15e uPDOP podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty:

  • usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
  • wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7,
  • przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze

– poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 11, lub podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 6, w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają 5% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m, i odsetek.

Wprowadzenie minimalnego opodatkowania nieruchomości komercyjnych

Ustawa nowelizacyjna wprowadza także novum w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym nowej kategorii przychodów w odniesieniu do podatników posiadających budynki handlowo-usługowe lub biurowe o wartości początkowej ponad 10 mln zł. Podstawą opodatkowania będzie kwota nadwyżki wartości początkowej ustalana na pierwszy dzień każdego miesiąca ponad kwotę 10 mln. zł. Ustawa nowelizacyjna wprowadza stawkę podatkową w wysokości 0,035%.
Zmiany w CIT dotyczą również zasad opodatkowania CFC, rozszerzają zakres amortyzacji jednorazowej i modyfikują opodatkowanie podatkowych grup kapitałowych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami na temat zmian w zakresie ustawy o PDOP – eksperci GLC pozostają do Państwa dyspozycji. Ze względu na zakres wprowadzanych zmian, a także stopień skomplikowania niektórych regulacji – interpretacja przepisów może nastręczać wiele wątpliwości. Serdecznie zachęcamy Państwa do skorzystania ze wsparcia naszych ekspertów.

6 grudnia 2017 : dr Marek Mikuła

Zobacz więcej
Wróć do bloga