+48 32 479 10 50

20 czerwca 2018

Wykup akcji i udziałów opodatkowany VAT – wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Autor

Jakub Sikorski

radca prawny, manager działu prawnego

W wyroku z dnia 13 czerwca 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-421/17 dotyczącej sporu między Szefem Krajowej Administracji Skarbowej a spółką akcyjną Polfarmex uznał, że Spółka, która przekaże wspólnikowi nieruchomość w zamian za umorzenie należących do niego akcji, musi rozliczyć VAT.

Trybunał wskazał, że obie czynności (przekazanie nieruchomości i umorzenie akcji) trzeba analizować odrębnie. W wyroku wyraźnie podkreślono, że w wyniku tej transakcji zachodzi wymiana świadczeń, których wartość jest równa.
Trybunał przyjął, że nieruchomość przekazana przez spółkę na rzecz wspólnika była związana z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, w związku z tym jej przekazanie jest odpłatną dostawą towarów.

Dotychczasowe stanowisko

Organy podatkowe dotychczas stały na stanowisku, że w wyżej opisanym przypadku zachodzi dostawa opodatkowana VAT, jednakże nieodpłatna – co przekładało się na możliwość rozliczenia podatku VAT należnego i naliczonego.
Przełom stanowiło stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w uchwale z 16 listopada 2015 r. (sygn. akt I FPS 6/15), która dotyczyła spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Sąd orzekł, że przekazanie nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów w celu ich umorzenia jest odpłatną dostawą towarów. NSA uzasadnił swoje stanowisko faktem, że udział ma swoją wartość i symbolizuje płaconą przez wspólnika cenę za nieruchomość.

Prawo do skorzystania ze zwolnienia

Nie wyłącza to oczywiście możliwości stosowania zwolnień podmiotowych wskazanych w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10-10a ustawy o VAT – dostawy używanych budynków i budowli.

Co dalej?

Podsumowując, najnowsze orzecznictwo TSUE wskazują na to, że Trybunał skłania się ku jak najszerszemu definiowaniu zakresu przedmiotowego podatku VAT. W praktyce oznacza to, że zachodzi bardzo wysokie prawdopodobieństwo opodatkowania podatkiem VAT transakcji, w których dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych pomiędzy ich stronami.

20 czerwca 2018 : Jakub Sikorski

Zobacz więcej
Wróć do bloga