30 maja 2014

Spóźnione sprawozdanie finansowe

Zdarzają się sytuacje, w których na przykład ze względu na brak osoby zatwierdzającej, nie zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe spółki. Jak w takiej sytuacji można wywiązać się z obowiązku wobec urzędu skarbowego i sądu rejestrowego bez przykrych konsekwencji?

Jakie dokumenty złożyć w KRS i Urzędu Skarbowego, gdy sprawozdanie nie zostało zatwierdzone w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego?

W przypadku, gdy sprawozdanie nie zostało zatwierdzone w termie lub też nie odbyło się zgromadzenie wspólników mające zatwierdzić sprawozdanie, to takie niezatwierdzone sprawozdanie powinno być złożone do sądu rejestrowego (w ciągu 15 dni po upływie terminu do zatwierdzenia). Po zatwierdzeniu należy przesłać ponownie sprawozdanie wraz ze stosownymi dokumentami (w ciągu 15 dni po jego zatwierdzeniu). Natomiast z przepisów podatkowych nie wynika, by należało takie sprawozdanie złożyć do urzędu skarbowego. Trzeba się jednak liczyć z tym, że w takiej sytuacji momencie spółka jest narażona na grzywnę z tytułu niezłożenia sprawozdania w ustawowym terminie.

Należy pamiętać, że za niezgłoszenie sprawozdania finansowego do rejestru sądowego przepisy ustawy o rachunkowości przewidują odpowiedzialność karną (grzywna albo kara ograniczenia wolności). Ponadto, także sąd rejestrowy może zastosować swoiste środki przymusu względem spółki. W takim przypadku sąd rejestrowy wzywa osoby zobowiązane do złożenia sprawozdania, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny (w jednym postanowieniu sąd może wymierzyć grzywnę nie wyższą niż 10 tys. złotych, chyba że dwukrotne wymierzenie grzywny okazało się nieskuteczne).

Gdy, mimo zastosowania grzywien spółka nadal nie złoży sprawozdania, sąd rejestrowy może ustanowić dla niej kuratora na okres nieprzekraczający roku, z możliwością przedłużenia na okres kolejnych 6 miesięcy (osoby prawne). Sąd może także z urzędu, z ważnych powodów, orzec o rozwiązaniu spółki oraz ustanowić likwidatora (osobowe spółki handlowe).
Jakie są konsekwencje, gdy do wniosku o wpis do KRS nie zostały załączone wszystkie dokumenty lub na dokumentach brakuje podpisu?

Rodzaj uchybienia determinuje rodzaj działań podjętych przez sąd rejestrowy w celu ich usunięcia. W przypadku stwierdzenia we wniosku braków innych niż nieprawidłowe jego wypełnienie (niedołączenie dokumentów wymaganych do dokonania wpisu, dołączenie dokumentów błędnych lub niepodpisanych) lub brak opłaty za wpis albo za ogłoszenie, sąd wydaje postanowienie wzywające do uzupełnienia braków. W takim postanowieniu sąd zakreśla termin, w jakim braki muszą zostać uzupełnione (7 dni od dnia doręczenia postanowienia).

Uzupełnienie wniosku powoduje rozpatrzenie wniosku i dokonania wpisu, jeśli wszystkie dokumenty zostały złożone, a wniosek opłacony. W przeciwnym wypadku sąd odmówi dokonania wpisu, co oznacza konieczność złożenia nowego wniosku. W sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie uzupełnić braków w zakreślonym przez sąd terminie, należy niezwłocznie skierować do sądu prośbę o przedłużenie terminu na uzupełnienie braków.

Jeśli brak uiszczenia opłaty lub uzupełnienie wniosku o wpis było błędne – sprawozdanie do zwrotu.
W sytuacji, gdy wniosek o wpis do KRS naszego sprawozdania finansowego zawiera błędy, nie został podpisany albo też nie został opłacony, sąd rejestrowy zarządza jego zwrot, a sam wniosek nie wywołuje żadnych skutków. W takim przypadku mamy prawo złożyć go o ponownie w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie wniosku. Gdy ponownie złożony wniosek będzie wolny od braków, wywoła on skutek od daty wniesienia zwróconego wniosku.

Tekst: Artur Hofman

30 maja 2014

Zobacz więcej
Wróć do bloga