+48 32 479 10 50

22 października 2016

Składka ZUS przy umowie-zleceniu od 1 stycznia 2016

Ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby fizyczne wykonujące prace na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (art. 6 ust. 1 pkt 4 i ust. 12 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) od dnia rozpoczęcia wykonywania umowy aż do jej rozwiązania lub wygaśnięcia, bez względu na okres na jaki została zawarta.

Jeżeli zawarto umowę z osobą, która nie jest ubezpieczona z innego tytułu to składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest obowiązkowa. Natomiast w przypadku ubezpieczenia chorobowego ma charakter dobrowolny. Ubezpieczeniu wypadkowemu dana osoba podlega obowiązkowo w przypadku gdy świadczenie wykonywane jest w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności przez zleceniodawcę. Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym jest obowiązkowe bez względu na miejsce wykonywania pracy objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym jest obowiązkowe.

Od 1 stycznia 2016 w ramach walki z umowami śmieciowymi powstał obowiązek odprowadzania składek do ZUS od umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (składki ze wszystkich tytułów, jeżeli postawa wymiaru nie osiągnie co najmniej stawki płacy minimalnej). Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach społecznych uchwalona w październiku 2014 roku eliminuje powszechną praktykę zwierania podwójnych umów w celu obniżenia składki ZUS. Wejście w życie ustawy poprzedził roczny okres vacatio legis. Podwyższona składka spowoduje jednak dodatkowe koszty samej umowy.

Osoba, która spełnia warunki objęcia ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi z kilku tytułów (takich jak: praca nakładcza, umowa-zlecenie, prowadzenie i współpracy przy pozarolniczej działalności, manat posła lub senatora, bycie duchownym) jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tytułu, który powstał najwcześniej. O obowiązku decyduje kolejność powstania tytułów lub zawierania umów. Osoba taka może jednak dobrowolnie na swój wniosek być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych wszystkich lub wybranych tytułów albo zmienić tytuł ubezpieczeń (art. 9 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z zastrzeżeniem art. 9 ust. 2c i 7).

Zwolnieniu od obowiązkowych ubezpieczeń podlegają osoby uczące się do 26 roku życia z którymi zawarto umowę zlecenia. Nie ma znaczenia, czy studiują w systemie dziennym, wieczorowym czy też zaocznym. Wyjątkiem nie objęci są studenci wykonujący pracę na podstawie umowy-zlecenia, których jednocześnie łączy ze zleceniodawcą umowa o pracę. W takiej sytuacji umowa zlecenie w zakresie ubezpieczeń społecznych jest traktowana jako umowa o pracę.

22 października 2016

Zobacz więcej
Wróć do bloga