+48 32 479 10 50

22 października 2016

Nie tylko faktura korygująca pozwala na korektę błędnie oznaczonych stron

Powiat w latach 1999-2011 ponosił wydatki związane z rozbudową szpitala, w którym działalność medyczną prowadził Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZZOZ).

W 2011 roku publiczny szpital SPZZOZ przekształcono w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która z mocy prawa stanowiła własność Powiatu. Następnie Powiat dnia 10 sierpnia 2011 roku zawarł umowę odpłatnej dzierżawy nieruchomości z zewnętrzną spółką. W ramach umowy spółka przejęła nieruchomości i zobowiązała się kontynuować budowę szpitala.

W związku ze zmianą przeznaczenia nieruchomości czynności zostały opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Powiat, jako inwestor budowy powinien widnieć na fakturach zakupu jako nabywca, jednak przez omyłkowe przeoczenie na fakturach nadal oznaczano SPZZOZ. Błąd został zauważony  dopiero w momencie, gdy Powiat próbował uzyskać odliczenie podatku od towarów i usług naliczonego przy budowie szpitala, w związku z wydzierżawieniem inwestycji.

Szczególna więź istniejąca pomiędzy Powiatem, a nieistniejącym już SPZZOZ pozwalała na przyjmowanie błędnie wystawionych faktur, ponieważ ich wystawca nie miał obowiązku znać szczególnych powiązań obu podmiotów, w związku z czym powołując się na art. 106k ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 710) podniósł, że powinien wystawić noty korygujące do faktur zakupu dotyczących budowy szpitala i infrastruktury towarzyszącej.

18 kwietnia 2014 r. Urząd Skarbowy w interpretacji indywidualnej uznał stanowisko za nieprawidłowe i odmówił powiatowi prawa do usunięcia błędnego określenia strony za pomocą noty korygującej. Zgodnie z jego stanowiskiem jeżeli faktura zawierała błędne informacje dotyczące oznaczenia stron, a podmiot wskazany nie uległ zmianie istnieje podstawa do wystawienia faktury korygującej.

21 sierpnia 2014 (sygn. akt I SA/Ke 434/14) WSA w Kielcach uchylił zaskarżoną przez Powiat interpretację indywidualną Ministra Finansów. Sąd uznał, że przepisy podatkowe pozwalają na skorygowanie danych nabywcy poprzez wystawienie faktury korygującej jak i noty korygującej, jednakże tylko pomyłki wymienione w zakresie wyjątków są wskazane do korekty za pomocą faktury korygującą. Przepisy podatkowe nie wykluczają prawa do korygowania informacji wiążących się ze sprzedawcą lub nabywcą za pomocą noty korygującej, więc omyłkowo wskazana strona umowy sprzedaży może być poprawiona za jej pomocą.

Ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny uznał skargę kasacyjną za niezasadną. Nabywca towaru, który otrzymał fakturę zawierającą błędy (z wyjątkiem pomyłek w określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 u.p.t.u.. w związku z art. 106k ust. 1 u.p.t.u.) może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą, która wymaga akceptacji wystawcy.

Co do zasady korekty dotyczące oznaczenia nabywcy nie mogą prowadzić do wskazania innego podmiotu niż wskazanego na fakturze pierwotnej, chyba że oznaczenie jest spowodowane omyłkowym, nieświadomym działaniem wystawcy. Pomyłki takie będą dotyczyć najczęściej sytuacji związanych z następstwem prawnym.

Orzeczenie

Źródło

22 października 2016

Zobacz więcej
Wróć do bloga