+48 32 479 10 50

18 maja 2015

Kontrola celna – co sprawdzają organy celne

Wprowadzanie towarów na wspólnotowy obszar celny i wyprowadzanie z niego towarów łączy się z wieloma obowiązkami. Są to nie tylko obowiązki o charakterze finansowym łączące się z koniecznością zapłaty określonych należności publicznoprawnych (ceł, podatków), lecz również określone obowiązki „organizacyjne”.

Obrót towarowy z krajami trzecimi związany jest nie tylko z obowiązkami wynikającymi z prawa celnego, lecz również z obowiązkami np. w zakresie wymogów sanitarnych, bezpieczeństwa itd.

W związku z powyższym ustawodawca wprowadza instytucję kontroli celnej. Obecnie zasady rządzące kontrolą wykonywaną przez Służbę Celną RP uregulowane zostały w art. 30 i n. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Służbie Celnej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1404 z późn. zm.).

Zakresem kontroli wykonywanej przez Służbę Celną objęte są następujące zagadnienia:

1. przestrzeganie przepisów:

  • prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi, w szczególności przepisów dotyczących towarów objętych ograniczeniami lub zakazami,
  • prawa podatkowego w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy,
  • regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, oraz zgodność tej działalności z udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem,
  • prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi lub produkcji koncentratu, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362).

2. prawidłowość i terminowość wpłat podatku akcyzowego od niektórych wyrobów określonych w przepisach odrębnych oraz podatku od gier oraz prawidłowość i terminowość wpłat podatku od wydobycia niektórych kopalin.

3. rodzaj paliwa w zbiornikach pojazdów lub innych środków przewozowych,

4. przystosowanie zakładów produkcyjnych do rejestrowania i stosowania receptur zarejestrowanych we właściwej agencji płatniczej ustanowionej zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 166, poz. 1611 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 93, poz. 890),

5. stosowanie receptur, o których mowa w pkt 3, oraz prawidłowość deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z refundacją wywozową,

6. działalność zakładów produkcyjnych i przetwórczych w zakresie prawidłowości deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z wnioskiem o refundację wywozową,

7. prawidłowość wypłaty refundacji wywozowych przyznawanych w przypadku wywozu produktów rolnych do państw trzecich, realizowanych w ram ach finansowania wspólnej polityki rolnej, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 485/2008 i na zasadach w nim określonych,

8. wywóz i przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów podlegających ograniczeniom lub zakazom,

9. ruch drogowy w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.),

10. transport drogowy na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

11. wykonywanie innych obowiązków wynikających z przepisów odrębnych, których kontrola przestrzegani a należy do zadań organów Służby Celnej.

Spod kontroli przeprowadzanej przez organy celne, zostały wyłączone wyroby akcyzowe przeznaczone na cele specjalne określone w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 553), w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, oraz w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Z kolei produkcja, przemieszczanie i zużycie wyrobów akcyzowych, w szczególności ich wytwarzanie, uszlachetnianie, przerabianie, skażanie, rozlew, przyjmowanie, magazynowanie, wydawanie, przewóz i niszczenie, a tak że stosowanie i oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy – podlegają kontroli do czasu uiszczenia od wyrobów akcyzowych należnego podatku akcyzowego. Ograniczenia określonego w zdaniu poprzednim nie stosuje się w przypadku czynności dotyczących wyrobów korzystających ze zwolnienia albo wyrobów opodatkowanych ze względu na przeznaczenie stawką podatku akcyzowego niższą od stawki maksymalnej dla danej grupy wyrobów oraz czynności dokonywanych przez podmioty dokonujące obrotu wyrobami.
Tekst: A. Drozdek

18 maja 2015

Zobacz więcej
Wróć do bloga