+48 32 479 10 50

9 sierpnia 2021

Nowy Polski Ład – uszczelnienie exit tax

Wprowadzenie pakietu uszczelniającego system podatkowy w Polsce jest jednym z założeń Polskiego Nowego Ładu przewidzianych w projekcie ustawy z dnia 26 lipca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Realizacja Nowego Polskiego Ładu w zakresie rozwiązań podatkowych obejmuje wprowadzenie zmiany przepisów w zakresie m.in. exit tax – czyli podatku od niezrealizowanych zysków lub też podatku od wyjścia.
Podatek od niezrealizowanych zysków jest podatkiem dochodowym, którego płatnikami są zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Opodatkowaniu podlega przeniesienie majątku (ruchomego, udziałów, akcji, instrumentów finansowych) poza terytorium Polski oraz zmiana rezydencji podatkowej (czyli obowiązku płacenia całości podatków w Polsce) przez podatnika. Podstawą opodatkowania exit tax jest suma dochodów z niezrealizowanych zysków ustalonych dla poszczególnych składników majątkowych, a w przypadku przeniesienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części dochód z niezrealizowanych zysków dotyczy całego przedsiębiorstwa (jego zorganizowanej części). Stawka podatkowa dla osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania, a dla osób fizycznych – 3% lub 19% podstawy opodatkowania.
W aktualnie obowiązującym stanie prawnym exit tax nie dotyczy każdego przeniesienia aktywów w związku ze zmianą rezydencji podatkowej, a jedynie takiego, z którym związana jest utrata przez państwo jurysdykcji podatkowej. Mowa tu zatem o przypadkach utraty przez dotychczasowe państwo siedziby podatnika bądź miejsca prowadzenia działalności (Polskę) prawa do opodatkowania dochodów, które zostały faktycznie wypracowane w okresie, w którym dany podatnik (składnik aktywów) podlegał jurysdykcji podatkowej tego państwa. Oznacza to, że w przypadku przeniesienia za granicę (np. do Czech, Słowacji, Cypru lub innego raju podatkowego) siedziby spółki, opodatkowaniu będą podlegały niezrealizowane zyski wynikające np. ze wzrostu wartości majątku przenoszonej spółki (ponieważ Polska traci prawo do opodatkowania dochodu ze zbycia tych aktywów).
Jan Sarnowski, wiceminister finansów, podczas ogłaszania projektów ustaw w ramach Nowego Polskiego Ładu wskazał m.in., że:

„polskie przepisy w zakresie exit tax wymagają uzupełnienia, ponieważ dotyczą tylko zwykłej wyprowadzki z Polski, a nie innych czynności o takim samym efekcie, np. połączenia polskiej spółki (oddziału) z zagranicznym koncernem lub wniesienia jej (go) aportem. Dlatego rząd zamierza zwiększyć liczbę zdarzeń objętych exit tax.” na m.in. tzw. transgraniczne przekształcenia.

Obecnie podatek ten nie dotyczy pośredniego przeniesienia własności biznesu, tym samym, jeżeli w toku prac legislacyjnych, powyższe propozycje nie ulegną zmianie, wówczas exit tax obejmie również tzw. transgraniczne przekształcenia.

Jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie.

Skontaktuj się z nami

9 sierpnia 2021 : Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/home/code-one/domains/glc.pl/public_html/wp-content/themes/ts/single.php on line 50 Aleksandra Trzeciak-Nicer, radca prawny

Zobacz więcej
Wróć do bloga