+48 32 479 10 50

20 czerwca 2021

Jakie podatki musisz płacić prowadząc działalność?

Obowiązkiem zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców jest płacenie należnych podatków. Zasilają one budżet państwa, które może dzięki tym środkom realizować swoje zadania. Niniejszy artykuł stanowi pigułkę wiedzy dotyczącą podatków, które muszą płacić osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Jakie podatki musi płacić przedsiębiorca?

Każdy przedsiębiorca, podobnie jak w przypadku osób fizycznych, zobowiązany jest do płacenia podatku dochodowego od osiąganych przychodów. Inne daniny na rzecz państwa uzależnione są przede wszystkim od wybranej formy prowadzenia działalności, posiadanego majątku, dokonywanych transakcji oraz zakresu korzystania ze środowiska. Przedsiębiorca musi mieć również świadomość, że nieprawidłowe naliczanie podatków, czy opóźnienia w płatnościach mogą skutkować poważnymi problemami, które potrafią zdestabilizować działalność firmy. Aby tego uniknąć warto skorzystać z pomocy fachowców w tym zakresie, sprawdź outsourcing księgowy w biurze rachunkowym GLC, które znajdziesz w Warszawie i Katowicach.

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy to podatek bezpośredni, który naliczany jest od dochodów osiąganych przez przedsiębiorcę. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość wyboru formy opodatkowania, co pozwala dokonać optymalizacji podatkowej. Przeprowadzić ją pomoże doświadczony doradca podatkowy. Z jakich form opodatkowania może skorzystać przedsiębiorca, by zoptymalizować własne podatki?

Skala podatkowa

Skala podatkowa to najczęściej wybierana przez polskich przedsiębiorców forma opodatkowania. Obecnie obowiązują 2 stawki podatkowe, a mianowicie:

 • 17% – dla dochodów poniżej 85 528zł;
 • 32% – dla dochodów powyżej 85528zł.

Ze skali podatkowej chętnie korzystają przedsiębiorcy, których małżonkowie nie osiągają dochodów lub ich dochody są stosunkowo niskie. W takiej sytuacji wspólne rozliczenie według skali podatkowej pozwala zapłacić niższy podatek.

Podatek liniowy

Opodatkowanie podatkiem liniowym mogą wybrać jedynie przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzący działy specjalne produkcji rolnej. Stawka podatku liniowego jest taka sama, niezależnie od osiągniętego dochodu i wynosi 19%. Jest to więc korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy zarabiają zdecydowanie więcej niż 85 528zł. Minusy to przede wszystkim brak kwoty wolnej od podatku i ulg podatkowych, a także brak możliwości rozliczenia wspólnego z małżonkiem.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych opodatkowaniu nie podlega dochód, ale całkowity przychód. Rozliczeń w formie ryczałtu mogą dokonywać przedsiębiorcy, którzy dokonają odpowiedniego zgłoszenia przy zakładaniu działalności. Możliwe jest również przejście na ryczałt w trakcie prowadzenia działalności, co warunkuje złożenie właściwej deklaracji oraz wysokość przychodu za rok poprzedni, który nie może być wyższy niż 250 000 euro. Aktualnie obowiązuje 8 stawek podatku zryczałtowanego, czyli 17%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3%, 2%.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to najprostsza forma opodatkowania, która jest dostępna dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych. Warunkiem jest jednak prowadzenie ściśle określonego rodzaju działalności. W tym przypadku wysokość podatku nie jest powiązana z uzyskiwanymi dochodami, ale wynika z:

 • rodzaju prowadzonej działalności;
 • liczby zatrudnianych pracowników;
 • liczby mieszkańców gminy, na której terenie działalność jest prowadzona.

Możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej wynika z decyzji Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego, która stanowi odpowiedź na złożoną deklarację PIT-16 (w terminie do 20 stycznia danego roku).
Przedsiębiorca rozliczający się w formie karty podatkowej zobowiązany jest do płacenia miesięcznego podatku w stałej kwocie do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wyjątek stanowi grudzień, kiedy to podatek należy zapłacić do 28 dnia tego miesiąca. Należy również wspomnieć że należny podatek trzeba uiszczać niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo uzyskuje zysk, czy stratę.
Księgowość Katowice, outsourcing księgowy Warszawa

Podatek VAT

Podatek od towarów i usług (VAT) to należność od wartości dodanej, nakładana na towar czy usługę na każdym stopniu obróbki, która obciąża nabywcę końcowego nabywca. Podatek VAT jest teoretycznie obojętny dla przedsiębiorcy, ponieważ jego rozliczenie polega na odliczeniu od podatku należnego (z tytułu sprzedaży) podatku naliczonego (związanego z zakupem).
Podstawowa stawka podatku VAT wynosi obecnie 23%, funkcjonują jednak również stawki obniżone w wysokości:

 • 8% – związana z budownictwem mieszkaniowym;
 • 5% – obejmuje produkty rolne oraz inwentarz żywy;
 • 4% – dla świadczenia usług przewozu osób – taxi;
 • 0% – obejmująca import oraz eksport towarów.

Dodatkowo przedsiębiorca może skorzystać również ze stawki zwolnionej (zw) oraz nie podlega (np). Należy zaznaczyć, że nie każda firma jest czynnym płatnikiem VAT. Niektóre przedsiębiorstwa mogą uzyskać zwolnienie, co wynika ze specyfiki ich działalności lub wysokości osiągniętych obrotów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych to należność, która wynika z przeprowadzania niektórych transakcji w obrocie gospodarczym. Jego wysokość uzależniona jest od rodzaju umowy, jednak najczęściej spotykane stawki to 1 lub 2%. Podatek PCC dotyczy:

 • umowy sprzedaży oraz zmiany rzeczy i praw majątkowych;
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku;
 • umowy dożywocia;
 • umowy darowizny;
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności;
 • ustanowienia hipoteki;
 • umowy depozytu nieprawidłowego;
 • ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności;
 • umowy spółki.

Podatek od nieruchomości

Przedsiębiorcy zobowiązani są również do uiszczania należności z tytułu podatku od nieruchomości, które są własnością firmy (grunty, budynki, budowle). Jej wysokość ustala konkretna gmina, która jest w tym przypadku beneficjentem podatku. Należy wspomnieć również, że osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w miejscu zamieszkania mają obowiązek dokonania zgłoszenia tego faktu w gminie. Na tej podstawie dokonywana jest weryfikacja, czy podatek od nieruchomości nie wzrośnie w związku z prowadzeniem w niej działalności gospodarczej.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych to podatek lokalny, który muszą płacić właściciele:

 • samochodów ciężarowych,
 • ciągników siodłowych i balastowych,
 • przyczep oraz naczep,
 • autobusów.

Obowiązek podatkowy powstaje w pierwszym dniu miesiąca następnego po dokonaniu rejestracji pojazdu. Natomiast wygasa pod koniec miesiąca, w którym pojazd został wyrejestrowany. Stawki podatku określane są indywidualnie przez każdą gminę, a sama płatność obejmuje 2 raty (płatne do 15 lutego i 15 września).

Opłata za korzystanie ze środowiska

Na koniec należy również wspomnieć o opłacie środowiskowej, która nie jest klasyfikowana jako podatek, ale jest obowiązkowa dla podmiotów, które używają w prowadzonej działalności maszyn, urządzeń lub pojazdów emitujących do środowiska szkodliwe substancje. Pobierana jest ona w przypadku:

 • wprowadzania do powietrza gazów lub pyłów;
 • wprowadzania ścieków do ziemi lub wód;
 • składowania odpadów;
 • poboru wód.

Podatki stanowią zazwyczaj duże obciążenie dla przedsiębiorców. Oczywiście ich uiszczanie jest obligatoryjne, jednak warto postarać się zoptymalizować w firmie kwestie podatkowe. Ułatwi to współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym w Katowicach i Warszawie.

Jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie.

Skontaktuj się z nami

20 czerwca 2021

Zobacz więcej
Wróć do bloga