+48 32 479 10 50

13 września 2015

Zmiany w cenach transferowych od 2015 roku

Autor

Bartosz Kubista

Head of Tax , partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Począwszy od 1 stycznia 2015 r. obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych zostali objęci podatnicy zawierający umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia lub umowę o podobnym charakterze z podmiotami powiązanymi – jeżeli łączna wartość wkładów do spółki lub wspólnego przedsięwzięcia przekroczy € 50 000.

Dotychczas, przepisy zobowiązywały do sporządzania dokumentacji cen transferowych wyłącznie w odniesieniu do transakcji zawieranych z udziałem osób fizycznych i prawnych. Obowiązek sporządzenia dokumentacji dotyczył tylko transakcji, nie obowiązywał zaś przy wspólnych przedsięwzięciach gospodarczych.

Po nowelizacji, zasady wyznaczania zobowiązania podatkowego przy transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi muszą mieć zastosowanie również do spółek osobowych. Jest to konsekwencją tego, że wprawdzie szacowania dochodu ma zastosowanie wobec podatników ale w związku z transakcji dokonywanymi przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Rozszerzony katalog podmiotów objętych przepisami o stosowaniu cen rynkowych

Ustawa nowelizująca rozszerza katalog podmiotów będących podmiotami powiązanymi o podmioty nieposiadające osobowości prawnej, co oznacza, iż podmiotami powiązanymi z podatkami CIT od 1 stycznia 2015 r. mogą być spółki osobowe (tj. spółki jawne, spółki komandytowe i spółki partnerskie).

UWAGA – Powyższa zmiana, oznacza, iż od dnia 1 stycznia 2015 r. transakcje ze spółkami osobowymi są objęte obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych!

W przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli jedną ze stron umowy jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, obowiązek opracowania dokumentacji cen transferowych obejmuje umowy, w których łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 20.000,00 euro.

W przypadku umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze limit ten odnosi się do wartości wspólnego przedsięwzięcia określonego w tej umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości – do przewidywanej na dzień zawarcia umowy wartości wspólnie realizowanego przedsięwzięcia.

Rozszerzenie zakresu przedmiotowego transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym

Ustawa nowelizująca wprowadza obowiązek opracowania dokumentacji cen transferowych dla spółek osobowych.

Powyższa zmiana oznacza, iż od dnia 1 stycznia 2014 r. podatnicy są zobowiązani do ujęcia w dokumentacji cen transferowych umów spółek osobowych, tzn. do prezentacji sposobu warunków podziału zysku pomiędzy wspólnikami.

Czytaj więcej o ceny transferowe

13 września 2015 : Bartosz Kubista

Zobacz więcej
Wróć do bloga