+48 32 479 10 50

14 maja 2014

Jak udowodnić, że samochód służy tylko do celów związanych z działalnością gospodarczą?

Autor

Bartosz Kubista

Head of Tax , partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Przedsiębiorcom korzystającym z samochodów wykorzystywanych wyłącznie do celów działalności gospodarczej przysługuje prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego wynikającego m.in. z ich zakupu, używania na podstawie umowy najmu oraz napraw i konserwacji.

Aby uznać samochód osobowy za wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej podatnika, sposób wykorzystywania tych pojazdów, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania (dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu), musi wykluczać ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Ustawodawca nie precyzuje niestety co należy rozumieć przez sposób użytkowania wykluczający ich użycie do celów prywatnych.

Część wątpliwościrozwiewa komentarz Ministra Finansów opublikowany na początku kwietnia. Ale nie wszystkie.

Samochód nie pojedzie w celu prywatnym, jeżeli stoi zamknięty na parkingu

Duże wątpliwości mógł budzić zapis dotyczący określenia przez przedsiębiorcę szczegółowych zasad dotyczących sposobu wykorzystania pojazdów firmowych przez podatnika, które miały wykluczać użytek prywatny( art. 86a ust. 4 pkt 1 uVAT).
Ministerstwo wskazało, że okolicznościami potwierdzającymi obiektywnie brak możliwości użytku samochodu do celów prywatnych może być przykładowo:

  • obowiązek zostawiania po godzinach pracy na parkingach przedsiębiorstwa pojazdów używanych przez pracowników, bez możliwości ich pobrania poza tymi godzinami, w tym w weekendy, na cele inne niż wyłącznie działalność przedsiębiorstwa;
  • nadzór nad używaniem pojazdów w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, przykładowo za pomocą GPS;
  • w przypadku nabywania pojazdów przez podatnika, którego przedmiotem działalności jest odprzedaż tych pojazdów – brak rejestracji tych pojazdów, uniemożliwiający ich poruszanie się po drogach, a w przypadku ich rejestracji – brak możliwości użycia tych pojazdów na cele prywatne; nie mogą to być zatem np. samochody demonstracyjne używane przez pracownika dealera do dojazdów do pracy;
  • w przypadku nabywania pojazdów przez podatnika, którego przedmiotem działalności jest wynajem tych pojazdów – określenie reguł wykluczających użytek prywatny;
  • używanie (w przypadku pojazdów tzw. lotniskowych) przez służby lotniska pojazdów do przemieszczania się po płycie lotniska, bez możliwości opuszczania przez te pojazdy terenu lotniska.

Zakaz użytku prywatnego samochodu musi być weryfikowany

Jednocześnie wskazano, że nie można obiektywnie uznać wykorzystywania pojazdu wyłącznie do celów działalności gospodarczej przykładowo w następujących przypadkach:

  • zostaną zawarte umowy z pracownikami na wynajęcie pojazdów dla celów używania ich prywatnie, w sytuacji gdy wynajem nie stanowi podstawowej działalności przedsiębiorstwa, a ceny wynajmu nie są cenami rynkowymi, co łącznie może wskazywać na próbę obejścia przepisów. Przy określaniu ceny (opłaty) za wynajem należy brać pod uwagę postanowienia wynikające z art. 32 ustawy o VAT regulującego kwestię określania podstawy opodatkowania w przypadku istnienia powiązań między nabywcą a usługodawcą. Zatem cena za wynajem musi stanowić realne wynagrodzenie (rzeczywistą równowartość) za świadczenie tego typu usług dostępne na rynku. Fakt, że korzystanie przez pracownika do celów prywatnych z samochodu pracodawcy uznawane jest za dochód dla pracownika nie oznacza, że warunek opłaty zostaje spełniony. Również to, że pracownik wykonuje pracę na rzecz przedsiębiorstwa nie może zostać uznane za domniemaną płatność dokonaną przez pracownika za używanie samochodu;
  • zostaną ustalone zasady używania pojazdów, jednakże nie istnieją żadne zabezpieczenia gwarantujące ich przestrzeganie; przykładowo istnieje zakaz używania przez pracowników pojazdów do celów prywatnych, jednakże nikt nie weryfikuje czy zakaz ten jest respektowany;
  • podatnik prowadzi działalność w miejscu zamieszkania, posiadając jeden pojazd – w tych okolicznościach nie jest możliwe obiektywne zagwarantowanie wykluczenia użytku prywatnego tego pojazdu, przykładowo w czasie wolnym od prowadzonej działalności gospodarczej (np. weekend czy wyjazd urlopowy).

Niestety, o ile wskazania Ministra Finansów zapewniają podatnikom większą precyzję przy ocenie, czy sposób używania przez nich samochodów osobowych w działalności pozwala na odliczenie 100% podatku naliczonego, o tyle pozwala zauważyć, że administracja podatkowa będzie bardzo restrykcyjnie podchodzić do kwestii uznania, że sposób użytkowania tego samochodu osobowego świadczy o tym, że może on być wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej.

14 maja 2014 : Bartosz Kubista

Zobacz więcej
Wróć do bloga