+48 32 479 10 50

9 czerwca 2014

Ostatnie dni na złożenie sprawozdania finansowego spółki

Jeszcze tylko kilka dni pozostało na złożenie sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego w KRS. Jeśli sprawozdanie nie zostało dotychczas zatwierdzone przez właściwą osobę, trzeba je będzie złożyć dwa razy.

‑ Najczęstszym błędem związanym z rocznymi sprawozdaniami finansowymi jest to, że… spółki w ogóle nie składają ich w sądzie rejestrowym lub zostawiają to na ostatnią chwilę. Sądy, które do niedawna nie spieszyły się w egzekwowaniu tego obowiązku, coraz częściej pociągają niesolidnych przedsiębiorców do odpowiedzialności m.in. kierując doniesienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa – przestrzega Maciej Szymik, doradca podatkowy, dyrektor generalny GRUPY Leader. ‑ Konsekwencje zaniedbań mogą być bardzo dotkliwe.

Sprawozdanie do Urzędu Skarbowego

Obowiązek złożenia sprawozdania do urzędu skarbowego mają wszystkie podmioty prowadzące księgi rachunkowe (pełną księgowość). Spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna) przekazują roczne sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego wraz z uchwałą zatwierdzającą to sprawozdanie w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia tego sprawozdania. Jeśli istnieje obowiązek badania takiego sprawozdania to należy dołączyć jeszcze opinię i raport biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie finansowe.

Roczne sprawozdanie finansowe spółek prowadzących księgi rachunkowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Termin 30 czerwca dotyczy więc tych podmiotów, w których rok obrotowy kończy się 31 grudnia.

Urzędy skarbowe coraz częściej biorą pod lupę spóźnialskich, przede wszystkim spółki zajmujące się pośrednictwem finansowym, co zawdzięczamy poniekąd naciskiem na zwiększenie bezpieczeństwa klientów i kontrahentów tych spółek po „aferze Amber Gold”.

Sprawozdanie finansowe do KRS

Zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe należy złożyć także w sądzie rejestrowym – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia tego sprawozdania. W tym wypadku dłuższa jest jednak lista wymaganych dokumentów.

Kierownik jednostki zobowiązany jest złożyć w sądzie rejestrowym:

  • roczne sprawozdanie finansowe,
  • opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, ewentualnie informację o rodzaju tej opinii wraz ze wskazaniem, czy zawiera ona dodatkowe objaśnienia,
  • uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego,
  • uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty,
  • sprawozdanie z działalności (dotyczy to tylko spółki komandytowo-akcyjnej, z o.o. i akcyjnej).

Z praktycznego punktu widzenia, sugerujemy także dołączyć do powyższych dokumentów jeszcze dwie uchwały, które mogą zostać podjęte na tym samym zgromadzeniu wspólników co zatwierdzenie sprawozdania:

  • uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi Spółki z wykonywanych obowiązków w ubiegłym roku obrotowym (absolutoriom jest udzielane każdemu członkowi zarządu osobno i uchwała ta powinna zostać podjęta w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego),
  • uchwałę o przedłużeniu kadencji członkom Zarządu Spółki na następną kadencję, (gdy kadencja jest kilkuletnia to uchwałę tę podejmuje się tylko, gdy kadencja wygasa wraz z zatwierdzeniem sprawozdania za ubiegły rok podatkowy).

Znacznie ułatwia to dopełnienie obowiązków względem sądu rejestrowego.

Co robić, jeśli sprawozdanie nie zostało zatwierdzone?

Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć dwukrotnie: jeszcze niezatwierdzone – w ciągu 15 dni po upływie terminu do zatwierdzenia, a także 15 dni po jego faktycznym zatwierdzeniu wraz z wymienionymi dokumentami.

‑ Jeśli kierownik lub osoba prowadząca księgi rachunkowe przebywa na zwolnieniu lekarskim, musi to zrobić po powrocie do pracy. W takiej sytuacji osoba ta powinna podać datę faktycznego złożenia podpisu. Ponadto warto także dołączyć do sprawozdania pismo wyjaśniające okoliczności braku złożenia podpisu w ustawowym terminie – radzi Artur Hofman, doradca podatkowy w GRUPIE Leader.

Warto też wiedzieć, że osoba odpowiedzialna za prowadzenie rachunkowości może odmówić złożenia podpisu pod sprawozdaniem. Taka sytuacja zachodzi szczególnie wówczas, gdy taka osoba nie była obecna w pracy przez część roku obrotowego, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe i może obawiać się o rzetelność prowadzonych ksiąg w tym okresie. Wymaga to pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego. Odmowa podpisu zwalnia z odpowiedzialności za poprawność danych zawartych w sporządzonym sprawozdaniu.

Sankcje za niedopełnienie obowiązku

Nie warto ryzykować spóźnienia. Za niezgłoszenie sprawozdania finansowego do KRS ustawa o rachunkowości przewiduje odpowiedzialność karną – karę grzywny lub ograniczenia wolności. Dodatkowo sąd rejestrowy na spóźnionego przedsiębiorcę, który nie zmieści się w wyznaczonym dodatkowym terminie, może nałożyć grzywnę do 10 tys. zł przewidzianą w kodeksie postępowania cywilnego. Jeśli to nie poskutkuje, sąd rejestrowy może wyznaczyć spółce kuratora, a w sytuacji, gdy spółka handlowa nadal nie będzie wykonywać obowiązku złożenia sprawozdania finansowego, może z urzędu, z ważnych powodów, orzec o rozwiązaniu spółki oraz ustanowić likwidatora.

Urząd skarbowy za niedopełnienie obowiązku może ukarać podatnika karą grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych. Lepiej więc samemu uzupełnić braki nawet po terminie, składając czynny żal.

 

KTO ZATWIERDZA SPRAWOZDANIE?Sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu.
Forma prawna jednostki Organ zatwierdzający
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością walne zgromadzenie wspólników
spółki akcyjne walne zgromadzenie akcjonariuszy
spółki komandytowo-akcyjnej walne zgromadzenie komplementariuszy i akcjonariuszy
spółdzielnie walne zgromadzenie członków spółdzielni lub ich przedstawicieli
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą ta osoba
spółki cywilne oraz spółki osobowe (poza spółką komandytowo-akcyjną) wspólnicy (właściciele)

9 czerwca 2014

Zobacz więcej
Wróć do bloga