Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego

W dniu 16 czerwca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Na jego mocy w dniu 1 lipca 2023 r. odwołany został stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony 16 maja 2022 r. mocą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Zniesienie tego stanu spowodowało oraz spowoduje w najbliższej przyszłości szereg konsekwencji. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.

 • Na skutek zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego pracownicy mają obowiązek posiadać aktualne badania okresowe. Mają oni 180 dni od dnia zniesienia stanu zagrożenia na wykonanie badań.
 • Po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego nie ma już możliwości przeprowadzania szkoleń w dziedzinie BHP w formie zdalnej. Jeżeli obowiązek przeprowadzenia szkolenia przypadnie w ciągu 30 dni od dnia zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego pracodawca będzie miał 60 dni na przeprowadzenie takiego szkolenia.
 • Od 1 lipca wysokość odprawy należnej pracownikowi z tytułu zwolnienia grupowego powróciła do normy sprzed pandemii i wynosi ona maksymalnie piętnastokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • Z perspektywy pracodawcy istotna jest także utrata mocy obowiązywania przez art. 98 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, który to na czas trwania stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego wyłączał możliwość uznania za doręczone nieodebranego pisma podlegającego doręczeniu za potwierdzeniem odbioru, którego termin odbioru określony był w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru (tzw. podwójne awizowanie).
 • Pracodawca wraz z upływem 3 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego utraci możliwość wydania pracownikowi polecenia świadczenia pracy w sposób zdalny na podstawie art. 6713 3 pkt 2 Kodeksu pracy tj. ze względu na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego.
 • Wraz z ustaniem stanu zagrożenia epidemicznego wygasło uprawnienie wskazane w art. 15ge ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które umożliwiało zawieszenie w przypadku spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń następujących obowiązków wynikających ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych: tworzenie lub funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dokonywania odpisu podstawowego, wypłaty świadczeń urlopowych.
 • Termin na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały czy pobyt rezydenta długoterminowego UE zostanie wznowiony po upływie 30 dni od dnia następującego po dniu, w którym uchylono stan zagrożenia epidemicznego. Osoby, które ze względu na treść przepisów tzw. specustawy covidowej przebywały legalnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego, bądź na podstawie wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo UE w dniu kiedy po raz pierwszy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego mają 30 dni od dnia 1 lipca 2023 r. na zalegalizowanie swojego pobytu.
 • Przywrócony został bieg terminu ważności zezwolenia na pracę. Jeżeli upłynął on w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego przedłużony jest do upływu 30. dnia następującego pod dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Wniosek o przedłużenie ważności zezwolenia należy złożyć nie później niż w ostatnim dniu ważności przedłużonego pozwolenia na pracę.
 • Na skutek utraty mocy obowiązywania art. 31y tzw. specustawy covidowej od sierpnia obligatoryjne będzie raportowanie krajowych schematów podatkowych. Obowiązkiem raportowania objęte będą zarówno zaległe jak i aktualne schematy podatkowe.
 • Po upływie dwóch miesięcy od 1 lipca, w którym zniesiono stan zagrożenia epidemicznego, nie będzie już możliwości posługiwania się certyfikatem rezydencji podatkowej wdanym w 2019 r. Certyfikat rezydencji podatkowej będzie więc ważny na zasadach sprzed pandemii COVID-19, a więc w przypadku braku wskazania ważności będzie on aktualny przez 12 miesięcy.
 • Termin na zgłoszenie płatności na rachunek spoza białej listy wynosić będzie 7 dni, w miejsce czternastodniowego terminu obowiązującego w stanie zagrożenia epidemicznego.
 • Termin na wydanie interpretacji indywidualnej ponownie wynosić będzie trzy miesiące, przestanie bowiem obowiązywać przepis przedłużający tern termin o kolejne trzy miesiące ze względu na stan zagrożenia epidemicznego.
 • W zakresie cen transferowych w przypadku tworzenia dokumentacji cen transferowych za rok 2024 i nast. nie będzie już możliwości zastosowania następujących uproszczeń: zwolnienia z obowiązku posiadania oświadczenia podmiotu powiązanego o dokonaniu korekty, dotyczące korekty dokonywanej za rok podatkowy lub w momencie, gdy obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego ogłoszony w związku z COVID-19; zawężenia osób upoważnionych do podpisania oświadczenia cen transferowych. Z uproszczeń tych można jeszcze skorzystać przy sporządzaniu dokumentacji cen transferowych za 2023 rok.

Jednocześnie na skutek wejścia w życie 6 sierpnia 2023r. art. 10 i art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r.,  poz. 852) orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie art. 15h tzw. Tarczy antykryzysowej z dnia 2 marca 2020 r. którego okres ważności upłynąłby:

 • do 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do 31 grudnia 2023 r.,
 • w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do 31 marca 2024 r.,
 • w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. – zachowuje ważność do 30 września 2024 r.

– jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności upłynie 6 sierpnia 2023 r. lub później, nie będzie podlegać przedłużeniu. Ich okres ważności skończy się w terminie określonym w orzeczeniu.

 

Masz pytania dotyczące rachunkowości lub prawa podatkowego?
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Wypełnij formularz kontaktowy

i skontaktuj się z nami

  Jaka usługa Cię interesuje?
  Jak możemy się z tobą skontaktować?

  Powiązane wpisy

  Księgowość spółki w programie Microsoft Dynamics 365 Business Central

  W poniższym artykule poruszone zostaną najważniejsze obszary wymagające uwagi przedsiębiorców, tj: Dostosowanie systemów teleinformatycznych do wymiany informacji z rządową platformą,...

  GLC partnerem XV Ogólnopolskich Dni Rachunkowości

  Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie Rachunkowości Koło Naukowe Rachunkowości „Rachmistrz” jako partner i sponsor nagród! Było...

  Dzień czekolady 2024!

  W dniu 12 kwietnia, uroczyście świętowaliśmy Dzień Czekolady! To był dzień pełen słodyczy, radości i oczywiście, pysznej czekolady. Kochamy czekoladę,...