Podatek CIT w Polskim Ładzie. Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w 2022 roku

Jak Polski Ład zmienia podatek dochodowy od osób prawnych. Co dla podatku dochodowego CIT przewiduje Polski Ład? Komentujemy Polski Ład to seria, w której doradcy podatkowi, radcy prawni oraz adwokaci z GLC LEGAL oraz GLC TAX regularnie dostarczając Państwu dawkę wiedzy – porcję wyjaśnień i omówień zmian podatkowych jakie wprowadził Nowy Ład.

OPODATKOWANIE CIT SPÓŁEK JAWNYCH W POLSKIM ŁADZIE.

 • Polski Ład precyzuje kwestie składania przez spółki jawne i ich wspólników informacji o podatnikach posiadających prawa do udziału w zysku tej spółki w przypadku założenia nowej spółki lub przekształcenia innej spółki w spółkę jawną.
 • Oświadczenie to będzie składane w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania spółki jawnej.

PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE W NOWYM ŁADZIE.

 • Z 500 000 do 250 000 zł obniżony zostanie wymóg przeciętnego kapitału zakładowego niezbędnego do utworzenia podatkowej grupy kapitałowej. Nowelizacja zniesie również zakaz posiadania wzajemnych udziałów przez spółki zależne oraz wymóg uzyskiwania 2% udziału dochodów w przychodach.
 • W okresie obowiązywania umowy o utworzenie podatkowej grupy kapitałowej dopuszczalne będą zmiany jej składu wynikające z łączenia się spółek zależnych lub ich podziału.
 • Możliwe będzie również rozliczanie przez PGK strat poniesionych przez spółki wchodzące w jej skład.

ZARZĄD NA TERYTORIUM RP

 • Od 1 stycznia 2022 r. sprecyzowana definicja posiadania zarządu na terytorium Polski, warunkująca status polskiego rezydenta podatkowego. O istnieniu zarządu na terytorium RP a zatem i o polskiej rezydencji podatkowej będzie świadczyć między innymi prowadzenie na terytorium Polski w sposób zorganizowany i ciągły bieżących spraw tego podatnika na podstawie w szczególności:
 • umowy, decyzji, orzeczenia sądu lub innego dokumentu regulujących założenie lub funkcjonowanie tego podatnika, lub
 • udzielonych pełnomocnictw, lub
 • powiązań w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5.

PRZYCHODY Z POŁĄCZEŃ, PODZIAŁÓW I PRZEKSZTAŁCEŃ
Za przychody z kapitałów pieniężnych uznane zostaną również przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziału podmiotów, jak również przychody uzyskane w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną, wystąpienia wspólnika z takiej spółki lub zmniejszenia udziału kapitałowego w takiej spółce, jeżeli Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia otrzymanych składników majątku.

 • Za przychód uznane zostaną między innymi ustalona na dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału wartość emisyjna udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej przydzielonych wspólnikowi spółki przejmowanej lub dzielonej w następstwie łączenia lub podziału podmiotów lub wartość rynkowa udziałów akcji otrzymanych przy wymianie udziałów.
 • Zaostrzone zostaną zasady warunkujące neutralność podatkową podobnych procesó Ta będzie uzależniona między innymi od przyjęcia majątku podmiotu przejmowanego lub dzielonego dla celów podatkowych w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych (kontynuacji wyceny). Zwolnienie dotyczące wymiany udziałów będzie przysługiwało tylko w stosunku do pierwszej wymiany udziałów, łączenia i podziału. Ciężar dowodu spocznie na podatniku.

TERMINALE PŁATNICZE W POLSKIM ŁADZIE.

 • Od 1 stycznia przedsiębiorcy rejestrujący sprzedaż na kasach fiskalnych będą zobowiązani do zapewnienia możliwości płatności bezgotówkowych, w tym za pośrednictwem terminali płatniczych. Spełnienie tego obowiązku będzie jednak możliwe również na inne sposoby.
 • Polski Ład wprowadza przy tym ulgę dla podatników, którzy ponieśli wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego. Wydatki z tego tytułu podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu. Maksymalna kwota odliczenia wyniesie 1 000 zł w skali roku, a dla podatników zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej – 2 500 zł. Odliczenie dokonywane będzie w zeznaniu rocznym składanym za rok, w którym zostały poniesione omawiane wydatki.

CIENKA KAPITALIZACJA

 • Zmianie ulegną również zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego. Po zmianach podatnicy będą zobowiązani do wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kosztów tego finansowania w części, w jakiej przewyższą one 3 000 000 zł albo kwotę obliczoną wedle wskaźnika EBITDA, dla którego wprowadzono wzór [(P – Po) – (K – Am – Kfd)] × 30%, gdzie:
 • P – oznacza zsumowaną wartość przychodów ze wszystkich źródeł przychodów, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym,
 • Po – oznacza przychody o charakterze odsetkowym,
 • K – oznacza sumę kosztów uzyskania przychodów bez pomniejszeń wynikających z niniejszego ustępu,
 • Am – oznacza odpisy amortyzacyjne, o których mowa w art. 16a-16m, zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów,
 • Kfd – oznacza zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego nieuwzględnione w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przed dokonaniem pomniejszeń wynikających z niniejszego ustępu.

Po zmianach podatnicy będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nadwyżkę kosztów finansowania dłużnego w limicie wyznaczonym przez wartość 30% uzyskanego w roku podatkowym EBITDA albo skorzystać może z „bezpiecznej przystani”. Nie będą jednak mogli „łączyć” obu tych limitów i stosować ich jednocześnie.

KOSZTY FINANSOWANIA DŁUŻNEGO OD PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

Od 1 stycznia 2021 r. z kosztów uzyskania przychodu wyłączone zostaną koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej zostały one przeznaczone bezpośrednio lub pośrednio na transakcje kapitałowe, w szczególności nabycie lub objęcie udziałów (akcji), nabycie ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, wniesienie dopłat, podwyższenie kapitału zakładowego lub wykup udziałów własnych w celu ich umorzenia.

USŁUGI NIEMATERIALNE

 • Polski Ład rezygnuje z dalszego funkcjonowania art. 15e updop, ograniczającego (limitującego) wysokość kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatnika na nabycie określonych usług lub praw niematerialnych.

PODATEK OD PRZERZUCONYCH DOCHODÓW

 • Podatek od przerzuconych dochodów w zamyśle ustawodawców ma zastąpić dotychczasowe ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie usług niematerialnych. Nowe regulacje obejmą koszty poniesione z tytułu usług niematerialnych i kosztów finansowania dłużnego na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych wypłacane do krajów o niższej o co najmniej 25% stopie opodatkowania, jeżeli ich suma przekroczy co najmniej 3% sumy kosztów uzyskania przychodów poniesionych w tym roku.
 • Restrykcje obejmą wyłącznie wypłaty na rzecz podmiotów powiązanych spoza UE i EOG, których co najmniej 50% przychodów będzie pochodzić ze sprzedaży usług niematerialnych i kosztów finansowania dłużnego.

Kogo dotyczyć będzie podatek minimalny?
PODATEK MINIMALNY W POLSKIM ŁADZIE

 • Podatek minimalny obejmie spółki będące rezydentami podatkowymi oraz podatkowe grupy kapitałowe, które w roku podatkowym poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo osiągnęły udział dochodów w przychodach w wysokości nie większej niż 1%.
 • Podatek minimalny będzie wynosił 10% podstawy opodatkowania, którą będzie stanowić suma:
 • kwoty odpowiadającej 4% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym, poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów finansowania dłużnego, wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającej z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto; oraz
 • kosztów usług niematerialnych ponoszonych na rzecz podmiotów niepowiązanych.
 • Z opłacania podatku minimalnego wyłączeni będą między innymi podatnicy, których wspólnikami będą wyłącznie osoby fizyczne, o ile nie będą posiadali udziałów w kapitale innej spółki.
 • Podatek minimalny będzie również opłacany poczynając od trzeciego pełnego roku działalności – podatnicy będą zwolnieni z jego opłacania w roku rozpoczęcia działalności i dwóch kolejnych latach podatkowych.

POLSKI ŁAD I OPODATKOWANIE SPÓŁEK HOLDINGOWYCH

 • Nowy reżim podatkowy dostępny będzie dla polskich spółek holdingowych, posiadających krajowe lub zagraniczne spółki zależne. Będzie on stanowił alternatywę względem obecnie funkcjonującej instytucji podatkowej grupy kapitałowej.
 • O powiązaniach pomiędzy spółką holdingową będzie świadczyć posiadanie co najmniej 10% udziałów w kapitale spółki zależnej przez okres co najmniej 1 roku. Spółki zależne nie będą mogły posiadać więcej niż 5% udziałów w kapitale innych spółek.
 • Po wejściu w życie Polskiego Ładu dywidendy wypłacane przez spółki zależne na rzecz spółki holdingowej będą zwolnione od podatku w części 95% kwoty dywidend. Zwolnienie obejmie również dochody z odpłatnego zbycia udziałów spółki zależnej, pod warunkiem złożenia do urzędu skarbowego oświadczenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia co najmniej na 5 dni przed zbyciem.

Skontaktuj się z doradcą podatkowym

Masz pytania dotyczące rachunkowości lub prawa podatkowego?
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Wypełnij formularz kontaktowy

i skontaktuj się z nami

  Jaka usługa Cię interesuje?
  Jak możemy się z tobą skontaktować?

  Podobne artykuły

  e-doradca podatkowy LIPIEC 2022

  Lipcowy e-doradca podatkowy, czyli podsumowanie najważniejszych tematów z zakresu podatków, prawa, finansów, księgowości dla każdego przedsiębiorcy. W wakacyjnym wydaniu omawiamy...

  @ – doradca podatkowy czerwiec 2022

  Czerwcowy e-doradca podatkowy, a w nim: grupy VAT jako temat numeru – od 1 lipca 2022 roku podatnicy będą mogli...

  @ – doradca podatkowy maj 2022

  Majowa prasówka dla przedsiębiorców oczekuje na Państwa uwagę. W pełni wiosenne wydanie e-doradcy podatkowego poleca się do popołudniowej kawy. Kilka...