+48 32 479 10 50

10 lipca 2019

Odliczenie 100% podatku naliczonego VAT od rat leasingowych przy samochodach oddawanych w dalszy najem lub dzierżawę

Autor

Bartosz Kubista

Head of Tax , partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Odliczenie 100% podatku naliczonego VAT od rat leasingowych przy samochodach oddawanych w dalszy najem lub dzierżawę.

Podatnicy, którzy w ramach działalności gospodarczej oddają leasingowane przez siebie samochody osobowe w dalszy najem lub dzierżawę pozostają uprawnieni do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego z opłat leasingowych. Podatnicy Ci nie mają konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, ani zgłaszania do organu podatkowego informacji o tym samochodzie na formularzu VAT-26. Aby jednak móc odliczyć 100% kwoty podatku naliczonego z tego tytułu, przedmiotem działalności gospodarczej podatnika musi być odpłatne oddawanie samochodów osobowych w dalszy najem lub dzierżawę.

Kwestię odliczania podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z samochodami osobowymi reguluje art. 86a ust. 1 uVAT, który stanowi, że w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w art. 86a ust. 1 uVAT, zalicza się również wydatki dotyczące używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową [art. 86a ust. 2 pkt 2 uVAT]. Co do zasady zatem, raty leasingowe dotyczące samochodów osobowych podlegają odliczeniu wyłącznie w 50%.

Od zasady tej istnieją jednak wyjątki. Podatnicy pozostają uprawnieni do odliczenia całości podatku naliczonego z tytułu rat leasingowych, jeżeli samochód osobowy będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą [art. 86a ust. 4 uVAT].

W sytuacji, w której samochód jest wykorzystywany do dalszego oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, a odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika – podatnik pozostaje zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Ze względu na brak konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, podatnik pozostaje również zwolniony z obowiązku zgłoszenia organowi podatkowemu informacji o tym samochodzie na formularzu VAT-26. Obowiązek zgłoszenia takiej informacji zgodnie z art. 86a ust. 12 uVAT dotyczy bowiem wyłącznie zgłaszania pojazdów, dla których podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Powyższe potwierdza między innymi Wyrok NSA z dnia 18 stycznia 2018 r., sygn. akt I FSK 1034/17, w którym Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że w sytuacji, w której podatnik w ramach przedmiotu swojej działalności, oddaje w najem samochód osobowy, spełniony zostaje wymóg wykorzystywania pojazdu wyłącznie do celów działalności gospodarczej, co daje stuprocentowe prawo do odliczenia podatku naliczonego od wymienionych wydatków związanych z pojazdami samochodowymi i to bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz złożenia informacji o pojeździe.

10 lipca 2019 : Bartosz Kubista

Zobacz więcej
Wróć do bloga