CIT estoński a samochód służbowy używany przez pracowników na cele mieszane

Organy podatkowe w ostatnim czasie wydają interpretację podatkowe z których wynika, iż po stronie podatnika stosującego opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek (tzw. CIT estoński) powstanie dochód do opodatkowania w związku z wydatkami ponoszonymi na samochód służbowy w sytuacji, gdy pracownik tego podatnika, niebędący udziałowcem Spółki, użytkuje taki samochód służbowy na cele mieszane, czyli nie tylko na potrzeby działalności gospodarczej ale również na cele prywatne. Przykładem takiej interpretacji jest Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 lipca 2022 r.,  0111-KDIB1-3.4010.243.2022.1.PC. Zdaniem organu w takiej sytuacji powstanie dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, o którym mowa w art. 28m ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2021 poz. 1800 ze zm.)(„ustawa o CIT”).

Z przepisów nie wynika jednak w jaki sposób należy w tej sytuacji ustalić dochód do opodatkowania – szczególnie bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu przez pracowników. Organ podatkowy uznał, iż w takiej w sytuacji analogiczne zastosowanie znajdą przepisy odnoszące się do dochodów z ukrytych zysków. Organ powołuje się na art. 28m ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o CIT z którego wynika, że dochodem z ukrytych zysków jest dochód odpowiadający 50% wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych na cele mieszane przez udziałowców Spółki lub inne podmioty powiązane ze Spółką. Zdaniem organu ww. przepis ma również analogiczne zastosowanie w przypadku wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, czyli m.in. wydatków ponoszonych w związku z używaniem samochodu służbowego na cele mieszane przez pracowników spółki. W ten sposób po stronie podatnika powstanie dochód w wysokości 50% wydatków związanych z samochodem służbowym użytkowanym przez pracownika na cele mieszane.

W naszej ocenie powyższa analogia zastosowana przez organ jest niedopuszczalna. Przepisów o dochodach z ukrytych zysków nie można stosować do przepisów o dochodach z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, gdyż są to różne pojęcia. Ukryte zyski odnoszą się do wydatków na rzecz udziałowców Spółki lub innych podmiotów powiązanych, natomiast pracownicy spółki nie są podmiotami powiązanymi.

Podatnik nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji związanych z funkcjonowaniem wadliwych przepisów, w szczególności dotyczących ustalenia podstawy opodatkowania. Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2021 poz. 1540 ze zm.) niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. Z normy tej wynika zasada in dubio pro tributario – rozstrzygania wątpliwości przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika. Jak wskazuje Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia z 13 września 2011 r., sygn. P 33/09 (OTK ZU nr 7/A/2011, poz. 71) oraz w wyroku z dnia 18 lipca 2013 r. sygn. SK 18/09 (LEX nr 1353497) zgodnie z wymogami konstytucyjnymi niejasnych regulacji podatkowych nie wolno interpretować na niekorzyść podatników, a w konsekwencji jeśli takie regulacje okazują się ostatecznie wieloznaczne, to zgodnie z zasadą in dubio pro tributario należy opowiedzieć się za rozwiązaniem uwzględniającym interes podmiotu obowiązanego do świadczeń podatkowych. Tym bardziej za niedopuszczalne uznać trzeba analogiczne stosowanie nieprecyzyjnych przepisów podatkowych czy też rozszerzające stosowanie jednoznacznych przepisów podatkowych, gdyby miało to na celu zwiększenie obowiązków podatkowych.

Naszym zdaniem interpretacje podatkowe wydane w tej sprawie przez organ podatkowy zostaną uchylone przez Sąd, jeżeli podatnicy zdecydują się je zaskarżyć. Ustawodawca najwyraźniej również się tego spodziewa skoro planuje od 1 stycznia 2023 r. zmianę tych przepisów, mając na celu załatanie tej luki w przepisach.  W tej sytuacji rekomendujemy wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej, a następnie zaskarżenie jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, aby zabezpieczyć się przed nadużyciami ze strony organu podatkowego w tym zakresie.

Masz pytania dotyczące rachunkowości lub prawa podatkowego?
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Wypełnij formularz kontaktowy

i skontaktuj się z nami

  Jaka usługa Cię interesuje?
  Jak możemy się z tobą skontaktować?

  Powiązane wpisy

  dokumentacja cen transferowych 2024

  Dokumentacja cen transferowych – krok po kroku

  Dokumentacja cen transferowych w 2024 roku opiera się na ustawach i rozporządzeniach Ministerstwa Finansów. W gąszczu zawiłych przepisów łatwo się...

  Czym jest i ile wynosi kwota wolna od podatku w 2024 roku?

  Kwota wolna od podatku jest pojęciem obowiązującym na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota wolna od podatku...

  Zerowy PIT do 26 roku życia

  Od kilku lat młodzi pracownicy mają możliwość skorzystania z ulgi w postaci zerowego PIT-u. Warto przyjrzeć się nieco bliżej temu...