+48 32 479 10 50

6 lutego 2014

W jaki sposób należy zaksięgować dotację? (część 2)

Ostatnio pisałam o sposobie księgowania dotacji otrzymanych przez podmiot gospodarczy. Podkreślałam, że sposób ewidencji dotacji w księgach rachunkowych uzależniony jest od rodzaju finansowanych wydatków. Rozpatrywałam go dla sytuacji, w której beneficjent dotacji nabywa rzeczowe aktywa trwałych lub wartości niematerialne i prawne.

Tym razem chciałabym się zająć przypadkiem wydatków zaliczanych do kosztów bieżących działalności.

Jak zaksięgować dotację na wydatki zaliczane do kosztów bieżących?

Jeśli chodzi o finansowanie wydatków zaliczanych do kosztów bieżących, sprawa jest prostsza niż w przypadku środków trwałych. Obowiązuje tutaj sposób kwalifikacji zgodny z zasadą ogólną i z uwzględnieniem właściwych okresów sprawozdawczych.
Dofinansowanie zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych w obrębie tego samego okresu, do którego odnoszą się koszty. Wynika to z nadrzędnej zasady rachunkowości, tj. zasady współmierności przychodów i kosztów.
Dotację można również zaliczyć wprost do pozostałych przychodów operacyjnych w dacie jej otrzymania, jeśli jest ona związana z bezpośrednią działalnością operacyjną podmiotu. Dotyczy to dopłat do określonych przedsięwzięć takich jak: szkolenia i kursy oraz różnego rodzaju drobne projekty nie związane z zakupem środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
W przypadku refundacji nakładów poniesionych w poprzednim okresie sprawozdawczym, tj. po dacie sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, dotację rozlicza się w księgach roku bieżącego. W sprawozdaniu finansowym sporządzanym za ten okres należy natomiast szczegółowo opisać fakt otrzymania dotacji, którą uwzględniono w księgach rachunkowych.

Przykładowa ewidencja księgowa:

1/ otrzymanie dotacji:

WN  konto 13 – „rachunek bieżący/ lub wyodrębniony dla dotacji”
MA konto 84 –„rozliczenia międzyokresowe przychodów – dotacje otrzymane” (w analityce np. konkretny projekt)

2/odniesienie kwoty dotacji rozliczanej w czasie w przychody:

kwota odpisu przypadającego na dany okres sprawozdawczy (rata miesięczna ustalona wg zasad współmierności)
WN  konto 84 –„rozliczenia międzyokresowe przychodów”
MA konto 76 –„pozostałe przychody operacyjne – dotacje otrzymane” (w analityce np. konkretny projekt)

3/ odniesienie kwoty dotacji bezpośrednio w przychody:

WN  konto 13 – „rachunek bieżący/ lub wyodrębniony dla dotacji”
MA konto 76 – „pozostałe przychody operacyjne –  dotacje otrzymane” (w analityce np. konkretny projekt)

Co z podatkiem dochodowym?

Czy otrzymana dotacja stanowi przychód podlegający opodatkowaniu? Czy wydatki pokryte środkami finansowymi z dotacji można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Na gruncie prawa podatkowego przychód z otrzymanej dotacji jest zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy p.d.o.p.) lub nie stanowi przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 14 ust. 2 pkt 2 tej ustawy p.d.o.f.). Wartość dofinansowania należy wyłączyć z podstawy opodatkowania w wysokości odpisanej na poczet pozostałych przychodów operacyjnych. Jednocześnie zgodnie z art. 16a – 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z art. 22a– 22o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatki pokryte środkami finansowymi z dotacji, w tej części nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Jeżeli dotację przyznano po rozpoczęciu amortyzacji (dotyczy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) lub nakładów poniesionych wcześniej, to w miesiącu jej otrzymania zmniejsza się bieżące koszty uzyskania przychodów o wartość, która odpowiada poniesionym wydatkom sfinansowanym dotacją w części przypadającej do końca okresu rozliczeniowego, za który obliczany jest podatek.

Tekst: Ewa Haraburda

Jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie.

Skontaktuj się z nami

6 lutego 2014

Zobacz więcej
Wróć do bloga