Księgowanie dotacji – w jaki sposób należy zaksięgować dotację? (część 1)

Sposób ewidencji dotacji w księgach rachunkowych uzależniony jest od rodzaju finansowanych wydatków tj. w zależności od tego, czy dany wydatek zaliczany jest do kosztów bieżących, czy dotyczy nabycia rzeczowych aktywów trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h ustawy o rachunkowości wynika, że otrzymane (nieodpłatnie) środki pieniężne należy kwalifikować do pozostałych przychodów operacyjnych. Jest to zasada ogólna, od której występują wyjątki. W przypadku otrzymania dopłat do cen sprzedaży, kwota subwencji będzie stanowiła przychód ze sprzedaży, zaś w przypadku finansowania zakupu środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, wartość otrzymana będzie zaliczana do rozliczeń międzyokresowych przychodów.
Dotację odnosimy na konta księgowe w momencie jej otrzymania tj. stosując metodę kasową. Pod datą zawarcia umowy o dofinansowanie można ująć wartość przyznanej dotacji na kontach pozabilansowych.
Pokażę to na kilku przykładach.

Jak należy ująć w księgach dotację na zakup gruntu?

Do rozliczenia dotacji na zakup gruntu (składnik środków trwałych) należy przyjąć sposób rozliczenia określony w art. 41 ust. 1 pkt. 2 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z tą regulacją środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów lub funduszy własnych, zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów, które odpisuje się stopniowo w pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Jak wynika z powyższych przepisów w przypadku aktywów rzeczowych dotacje rozlicza się w czasie, proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych.

Jednak nie wszystkie składniki zaliczane do rzeczowych aktywów trwałych podlegają odpisom amortyzacyjnym lub umorzeniowym. Tak jest w przypadku gruntów, za wyjątkiem tych, które służą wydobyciu kopalin metodą odkrywkową. Jak wskazuje art. 31 ust. 2 ustawy o rachunkowości grunty nie mogą być aktywowane. Wynika to z naturalnego charakteru tych zasobów tj. z właściwie nieograniczonego okresu ich eksploatacji, co skutkuje również tym, że nie można określić przewidywanego czasu ich zużycia. W dłuższym okresie wartość gruntów zazwyczaj rośnie, a nie spada.

Zatem, w przypadku dotacji na zakup gruntów, które nie podlegają amortyzacji lub odpisom umorzeniowym, należy zastosować inny logiczny sposób rozliczenia, np. uwzględniając cel zakupu. Oznacza to, że kupując np. grunt pod budowę nieruchomości można przy rozliczeniu  bazować na stawce amortyzacyjnej dla budynku i ujmować w przychodach  kwotę dofinansowania ustaloną proporcjonalnie  tak, jakby amortyzowała grunt wg stawki dla  tej nieruchomości. Jeżeli konkretny cel nabycia nie został określony, a składnik majątku będzie służył działalności podmiotu można zastosować stawkę przewidzianą dla amortyzacji wartości firmy tj. nie dłużej niż 20 lat. Przyjętą metodę rozliczenia dotacji należy opisać w polityce rachunkowości.

Przykładowa ewidencja księgowa:

1/ otrzymanie dotacji:
WN konto 13 – „rachunek bieżący/lub wyodrębniony dla dotacji”
MA konto 84 – „rozliczenia międzyokresowe przychodów – dotacje na zakup gruntu”

 

Tekst: Ewa Haraburda

Masz pytania dotyczące rachunkowości lub prawa podatkowego?
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Wypełnij formularz kontaktowy

i skontaktuj się z nami

  Jaka usługa Cię interesuje?
  Jak możemy się z tobą skontaktować?

  Podobne artykuły

  Outsourcing księgowości – czym jest i na czym polega?

  Outsourcing, czyli zlecanie pewnych zadań lub funkcji firmom zewnętrznym, stał się jednym z kluczowych trendów w prowadzeniu biznesu. W ostatnich...

  Badanie sprawozdania finansowego 2023 – najczęściej zadawane pytania

  Kiedy jest najlepiej podpisać umowę z biegłym, kto podlega ustawowemu badaniu sprawozdania, dla kogo ważna jest opinia z badania, co...

  Jaki program do księgowości 2023? – ranking

  Właściwe prowadzenie księgowości to podstawa działania i pracy nad rozwojem każdej firmy. O ile jeszcze parę lat temu korzystanie z...