Reżim mikro – uproszczenia w rachunkowości dla małych jednostek z pełną księgowością

21 sierpnia 2014 r. opublikowana została najnowsza zmiana do ustawy o rachunkowości. Jej celem jest wprowadzenie ułatwień dla najmniejszych podmiotów prowadzących księgi rachunkowe. Wprowadzone ułatwienia z pewnością poprawiają warunki wykonywania działalności gospodarczej i w znacznym stopniu przyczynią się do obniżenia kosztów przygotowywania sprawozdania finansowego, a także kosztów bieżącego prowadzenia rachunkowości przez najmniejsze podmioty

Jednostka mikro, czyli jaka?

Zmiany wymusiły wprowadzenie do ustawy o rachunkowości definicji małej jednostki, czyli jednostki mikro.

Do jednostek mikro zaliczane są między innymi:
1)      spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji), spółki cywilne, inne osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy (a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność), nie przekroczyły, co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

  • 1.500.000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
  • 3.000.000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
  • 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,

2)      osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1.200.000 euro i nie więcej niż 2.000.000 euro za poprzedni rok obrotowy,

– w stosunku do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego z zastosowaniem nowych przepisów, czyli sporządzenie sprawozdania finansowego składającego się tylko z bilansu i rachunku zysków i strat zgodnie z nowym załącznikiem nr 4 do u.o.r. – bez sporządzania informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz sprawozdania z działalności.

Z jakich uproszczeń będą mogły skorzystać mikrojednostki?

Podmioty, które spełnią powyższe kryteria, będą mogły skorzystać z uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro, jeżeli ich organ zatwierdzający podejmie decyzję o sporządzaniu sprawozdania finansowego przy zastosowaniu przepisów przewidzianych dla jednostki mikro.

Podmioty, które skorzystają z tzw. reżimu mikro, będą mogły:

  • sporządzić bilans i rachunek zysków i strat w bardzo uproszczonej wersji (wg wzoru z nowego załącznika nr 4 do u.o.r.),
  • zrezygnować ze sporządzania informacji dodatkowej (pod pewnymi warunkami),
  • zrezygnować ze sporządzania sprawozdania z działalności (pod warunkiem podania w informacji dodatkowej informacji dotyczących nabycia akcji (udziałów) własnych,
  • zrezygnować z wyceny aktywów i pasywów w wartości godziwej i skorygowanej cenie nabycia.

 Uproszczenia w sprawozdaniach były już wcześniej

Warto wspomnieć, że pewne możliwości stosowania uproszczeń są od dawana uregulowanych w ustawie o rachunkowości. Firmy, które spełniają kryteria do ich zastosowania, określone w art. 50 ust. 2 u.o.r. rzadko z nich jednak korzystają ‑ być może nie wiedząc o takiej możliwości.
Dlatego dla przypomnienia zamieszczam porównanie nowych uproszczeń dla jednostek mikro oraz uproszczeń dotychczasowych, które nie tracą mocy.

Uproszczenia dla jednostek mikro Sprawozdanie w formie uproszczonej
Kryteria skorzystania
suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego 1.500.000 zł 2.000.000 euro
przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy 3.000.000 zł 4.000.000 euro
średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 10 osób 50 osób
Uproszczenia
– bardzo skrócona wersja bilansu i rachunku zysków i strat wg wzoru z załącznika nr 4 do u.o.r.,- brak informacji dodatkowej,- brak sprawozdania z działalności,- zwolnienie z wyceny w wartości godziwej i skorygowanej cenie nabycia. – bilans i rachunek zysków i strat sporządzany wg wzoru z załącznika nr 1 do u.o.r., ale ograniczone do informacji oznaczonych literami i cyframi z pominięciem informacji, które nie występują,- obowiązek sporządzenia informacji dodatkowej (forma uproszczona).

Zmiany porządkowe

Pozytywnie należy ocenić również inne zmiany zawarte w nowelizacji ustawy o rachunkowości, między innymi wprowadzenie możliwości nieprowadzenia ksiąg rachunkowych dla osób fizycznych nieposiadających obywatelstwa polskiego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro.
Do tej pory, zgodnie z literalnym brzemieniem przepisów ustawy o rachunkowości, podmioty zagraniczne bez względu na wielkość obrotów zobligowane były do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przepis był zatem niezgodny z innymi regulacjami prawnymi i zasadą równości wobec prawa. Dzięki najnowszej nowelizacji u.o r. został, po fali krytyki, w końcu zmieniony. Tym samym powszechnie stosowana praktyka prowadzenia KPiR dla podmiotów zagranicznych, których obroty nie przekroczyły 1.200.000 euro jest w końcu zgodna z ustawą o rachunkowości.

Zmiany do zastosowania od razu

Omówione zmiany weszły w życie 5 września 2014 r. i dotyczą sprawozdań za rok obrotowy kończący się w tym dniu. To znaczy, że będzie można je zastosować, jeżeli sprawozdanie zostanie sporządzone np. za okres od dnia 1.10.2013 r. do dnia 31.10.2014 r.