Podatek minimalny w Polskim Ładzie

Których podatników dotyczyć będzie podatek minimalny?

Przepisy Polskiego Ładu wprowadziły zupełnie nową instytucję do polskiej ustawy o CIT. W pierwotnym założeniu podatek minimalny miał dotyczyć wyłącznie dużych korporacji i firm międzynarodowych, które unikają płacenia podatków w Polsce.

Niestety – w przyjętym założeniu podatek minimalny dotyczy w zasadzie każdego podatnika CIT, którego dotyczą przesłanki wynikająca z art. 24ca ustawy o CIT.

Zgodnie z art.  24ca.  ust.1 ustawy o CIT podatek od spółek będących podatnikami w rozumieniu art. 3 ust. 1 oraz podatkowych grup kapitałowych, które w roku podatkowym:

 1. poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo
 2. osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, określony zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o CIT, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1%

– wynosi 10% podstawy opodatkowania (minimalny podatek dochodowy).

Ustawa o CIT definiuje podstawę opodatkowania jako sumę:

 1. kwoty odpowiadającej 4% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym oraz
 2. poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 kosztów finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 ustawy o CIT w takiej części, w jakiej koszty te przewyższają kwotę obliczoną według wzoru określonego w tym artykule.
 3. wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającej z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto, oraz
 4. kosztów:
 • usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
 • wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7,
 • przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze,
 • poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 lub podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w przepisach wydanych na   podstawie art. 11j ust. 2, w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają o 3 000 000 zł kwotę obliczoną według wzoru.

W przypadku podatników, którzy są obowiązani do zapłaty minimalnego podatku dochodowego są obowiązani muszą w zeznaniu rocznym CIT-8 wykazać podstawę opodatkowania, pomniejszenia i kwotę minimalnego podatku dochodowego.

Podatnicy są obowiązani wpłacić na rachunek urzędu skarbowego należny minimalny podatek dochodowy w terminie określonym w art. 27 ust. 1 ustawy o CIT, przy czym kwotę minimalnego podatku dochodowego podlegającą wpłacie pomniejsza się o należny za ten sam rok podatkowy podatek CIT obliczany na zasadach ogólnych.

Regulacja dotycząca podatku minimalnego nie dotyczy następujących podatników:

 1. w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych, następujących bezpośrednio po tym roku podatkowym;
 2. będących przedsiębiorstwami finansowymi;
 3. jeżeli w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy;
 4. których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Analizując przepisy dotyczące podatku minimalnego i sposób jego obliczenia, podatnicy będą mieć spore trudności w wyliczeniu należnego zobowiązania podatkowego. Niezależnie od samego sposobu wyliczenia podatku minimalnego, wskazać należy, iż dotyczy on w zasadzie bardzo szerokiego grona podatników.

Jeśli masz więcej pytań w tym temacie, zapraszam do kontaktu.

Masz pytania dotyczące rachunkowości lub prawa podatkowego?
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Wypełnij formularz kontaktowy

i skontaktuj się z nami

  Jaka usługa Cię interesuje?
  Jak możemy się z tobą skontaktować?

  Powiązane wpisy

  Ceny transferowe 2024 – kto ma obowiązek sporządzić dokumentację?

  Dokonujesz transakcji z podmiotami powiązanymi, wobec tego interesują Cię ceny transferowe? Z artykułu dowiesz się: kto powinien sporządzić dokumentację cen...

  e-doradca podatkowy LIPIEC 2022

  Lipcowy e-doradca podatkowy, czyli podsumowanie najważniejszych tematów z zakresu podatków, prawa, finansów, księgowości dla każdego przedsiębiorcy. W wakacyjnym wydaniu omawiamy...

  @ – doradca podatkowy czerwiec 2022

  Czerwcowy e-doradca podatkowy, a w nim: grupy VAT jako temat numeru – od 1 lipca 2022 roku podatnicy będą mogli...