+48 32 479 10 50

22 października 2017

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Autor

dr Marek Mikuła

Head of Legal, partner zarządzający, adwokat, doradca podatkowy

Coraz więcej przedsiębiorców zastanawia się nad możliwością skorzystania z tzw. ulgi na działalność badawczo-rozwojową (zwaną dalej: ulgą B+R).

Atrakcyjność tej ulgi polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania (w uproszczeniu jest nią dochód) określonych rodzajowo kosztów uzyskania przychodów, poniesionych na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, zwanych dalej „kosztami kwalifikowanymi”.

Kto jest uprawniony do skorzystania z ulgi?

Podatnicy, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową, mogą korzystać z ulgi B+R na warunkach i zasadach określonych w przepisach podatkowych PIT i CIT (art. 26e-26g ustawy PIT i art. 18d-18e ustawy CIT).

W przypadku podatników PIT z ulgi mogą korzystać ci przedsiębiorcy prowadzący działalność B+R, którzy opłacają podatek dochodowy na zasadach określonych w ustawie PIT, czyli:

  • według skali podatkowej lub
  • przy zastosowaniu 19% stawki liniowej.

Jakie wydatki mogą być przedmiotem ulgi?

Należy wskazać, iż ustawy podatkowe przewidują zamknięty katalog kosztów kwalifikowanych. (art. 26e ust. 2 ustawy PIT i art. 18d ust. 2 ustawy CIT). Do kosztów kwalifikowanych zaliczymy zatem:

  • należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej (tzw. koszty pracownicze);
  • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
  • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1311) na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
  • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o CIT i odpowiednio ustawy o PIT)
  • koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione przez podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

 Atrakcyjność ulgi B+R

Preferencja przyznana podatnikom PIT i CIT, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową, polega na tym, że koszty związane z tą działalnością dwukrotnie wpływają u nich na wysokość podstawy obliczenia podatku dochodowego.

Przedmiotowe wydatki będące tzw. kosztami kwalifikowanym podatnicy PIT i CIT po raz pierwszy ujmują w koszty podatkowe na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT i art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. Natomiast po raz drugi – poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów pracowniczych w ramach ulgi B+R, w wysokości nieprzekraczającej 50% wydatków pracowniczych, ujętych już wcześniej przez podatnika w kosztach podatkowych.
W wyniku podwójnego rozliczenia tych wydatków wpływają one realnie w 150% na dochód podatnika – najpierw ujmując go jako koszt uzyskania przychodu (100%), a następnie odpisując od obliczonej już podstawy opodatkowania (będącej na ogół po prostu dochodem tego podatnika) 50% tego samego wydatku.

Podstawa prawna: art. 26e – 26g ustawy PIT oraz art. 18da – art. 18e ustawy CIT.

Stosowanie ulgi B+R w praktyce może w konkretnych przypadkach nasuwać pewne wątpliwości interpretacyjne, w szczególności w zakresie zakwalifikowania danych wydatków do tzw. kosztów kwalifikowanych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ulgi badawczo-rozwojowej skontaktuj się z naszą Kancelarią – chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i pomożemy skorzystać z odliczenia. 

22 października 2017 : dr Marek Mikuła

Zobacz więcej
Wróć do bloga