Czy warto wybrać estoński CIT w 2022r?

Wielu podatników zastanawia się czy warto wybrać ryczałt od dochodów spółek na 2022 r (potocznie: estoński CIT). Pamiętajmy, że w związku z wprowadzeniem licznych uproszczeń przez Polski Ład – CIT estoński w Polsce jest skierowany do większej grupy podatników.
Kiedy warto wybrać ryczałt od dochodów spółek?

Jeżeli Twoja spółka jest nastawiona w kolejnych latach podatkowych na inwestowanie (choć nie jest to warunek konieczny), warto rozważyć tą formę opodatkowania. Zawiadomienie o wyborze estońskim CIT musisz złożyć do dnia 31 stycznia 2022 r. Należy jednak pamiętać, iż w związku z wejściem w życie zmian w obszarze estońskiego CIT – istnieje możliwość wybrania tej formy opodatkowania również w kolejnych miesiącach.
Na czym polega estoński CIT i kiedy mogę go wybrać?
Aby móc wybrać podatek estoński CIT należy spełnić przede wszystkim warunki formalne:
– Złożenie zawiadomienie o wyborze ryczałtu – ZAW-RD do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym podatnik ma być opodatkowany ryczałtem (31 stycznia 2022 r.)
– Opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, którego mniej niż 50% przychodów, (łączne przychody z działalności) pochodzi:

 1. a)  z wierzytelności,
 2. b)  z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,
 3. c)  z części odsetkowej raty leasingowej,
 4. d)  z poręczeń i gwarancji,
 5. e)  z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,
 6. f)  ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 7. g) z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma.

Kto może wybrać ryczałt od spółek?
– Opodatkowanie ryczałtem może wybrać podatnik, który:
1)  zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby fizyczne, inne niż wspólnicy, w przeliczeniu na pełne etaty, przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym, a w przypadku gdy rokiem podatkowym nie jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych – przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym, lub
2)  ponosi miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz co najmniej 3 osób fizycznych, innych niż wspólnicy, zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę.
– Zgodnie z art. 28j ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, który prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjnej, oraz spółki komandytowej
– Ponadto w myśl art. 28j ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, wspólnikami spółki muszą być wyłącznie osoby fizyczne. Spółka, która chce skorzystać z ryczałtu nie może posiadać udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym (art. 28j ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT).

 • Opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, który nie sporządza w latach opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie z MSR na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości (art. 28j ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT).

Model estoński CIT – jaka jest stawka ryczałtu od spółki?
Co do zasady, Stawka ryczałtu jest zależna jest od wysokości przychodów osiąganych przez podatnika, tj. od posiadanie statusu małego podatnika lub podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku małego podatnika oraz podatnika rozpoczynającego działalność stawka CIT wynosi 10% podstawy opodatkowania. W przypadku pozostałych podatników stawka ta wynosi 20% podstawy opodatkowania.

W przypadku, gdy podzielony zysk spółki wypłacany przez spółkę opodatkowaną ryczałtem od dochodów spółek pochodzi z podziału wyodrębnionego w kapitale zysku wypracowanego w okresie, w którym była ona opodatkowana ryczałtem – wówczas należny podatek dochodowy każdego wspólnika tej spółki ulega pomniejszeniu o odpowiedni wskaźnik procentowy należnego od spółki ryczałtu od dochodów spółek. W zależności od stawki ryczałtu od dochodów spółek wskaźnik odliczenia od zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (przychody z zysków kapitałowych – stawka 19%) wynosi:

​1) 90% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód ten został uzyskany – w przypadku przychodów z podzielonego zysku spółki wypłaconych z zysków spółki, które zostały opodatkowane 10% ryczałtem od dochodów spółek, albo
​2) 70% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód ten został uzyskany – w przypdku przychodów z podzielonego zysku spółki wypłaconych z zysków spółki, które zostały opodatkowane 20% ryczałtem od dochodów spółek.

Jeśli masz więcej pytań, skontaktuj się z dr Markiem Mikułą. Napisz maila: mmikula@glc.pl lub umów się na spotkanie w kancelarii.

Masz pytania dotyczące rachunkowości lub prawa podatkowego?
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Wypełnij formularz kontaktowy

i skontaktuj się z nami

  Jaka usługa Cię interesuje?
  Jak możemy się z tobą skontaktować?

  Powiązane wpisy

  Ceny transferowe 2024 – kto ma obowiązek sporządzić dokumentację?

  Dokonujesz transakcji z podmiotami powiązanymi, wobec tego interesują Cię ceny transferowe? Z artykułu dowiesz się: kto powinien sporządzić dokumentację cen...

  e-doradca podatkowy LIPIEC 2022

  Lipcowy e-doradca podatkowy, czyli podsumowanie najważniejszych tematów z zakresu podatków, prawa, finansów, księgowości dla każdego przedsiębiorcy. W wakacyjnym wydaniu omawiamy...

  @ – doradca podatkowy czerwiec 2022

  Czerwcowy e-doradca podatkowy, a w nim: grupy VAT jako temat numeru – od 1 lipca 2022 roku podatnicy będą mogli...