+48 32 479 10 50

22 października 2016

Zwolnienie z opodatkowania przy nabyciu akcji

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku zwolnienie wynikające z art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej „u.p.d.o.p.”) można stosować przy więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością planowała podwyższenie kapitału zakładowego poprzez utworzenie nowych udziałów, które zostaną objęte przez akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Spółka nabywając od wspólnika innej spółki akcje (udziały) tej innej spółki w zamian przekazuje własne udziały, w efekcie czego spółka nabywająca uzyskuje bezwzględną większość praw głosu w spółce nabywanej, co zgodnie z art. 12 ust. 4d u.p.d.o.p. nie skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zwolnieniem z podatku objęta jest również sytuacja, w której następuje przeniesienie akcji przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wielokrotnie lub jednorazowo, na skutek transakcji przeprowadzonych w okresie sześciu miesięcy, jeżeli spółka uzyska bezwzględną większość głosów (art. 12 ust. 12 u.p.d.o.p.).

Zdaniem Organów Skarbowych nabycie udziałów spółki od jej wspólników nie może zostać  zwolnione z opodatkowania, ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 12 ust. 4d i 11 posługuje się pojęciem „wspólnik” w liczbie pojedynczej, więc transakcja w której bierze udział kilku wspólników powinna być uznana za kilka osobnych transakcji, co wyklucza zastosowanie wyżej wymienionych przepisów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekając na korzyść podatnika uznał jednak, że transakcja dotycząca zawiązana spółki lub podwyższenia jej kapitału zakładowego, której efektem jest uzyskanie bezwzględnej większości praw głosu przez spółkę nabywającą akcje powinna zostać oceniona całościowo, co pozwala na odpowiednie zastosowanie zwolnienia podatkowego.

Źródło
Orzeczenie

22 października 2016

Zobacz więcej
Wróć do bloga