Nowe szanse na rynku usług płatniczych: małe instytucje płatnicze

Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw[1]. Projekt stanowi próbę implementacji unijnej dyrektywy w sprawie usług płatniczych[2] (tzw. dyrektywy PSD2) i stawia sobie za cel zwiększenie koherencji i transparentności na gruncie usług płatniczych.

Zgodnie z treścią projektu, wprowadza się nowy podmiot uprawniony do świadczenia usług płatniczych – Małą Instytucję Płatniczą (MIP). Projekt zakłada, że za podmiot taki uważać się będzie osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, mającą zdolność prawną, wpisaną do rejestru małych instytucji płatniczych i prowadzącą działalność polegającą na świadczeniu usług płatniczych, przy czym działalność może być prowadzona wyłącznie na terytorium kraju.

Wpis do rejestru

Składając wniosek o wpis do rejestru, MIP zobowiązana jest wskazać dane dotyczące wnioskodawcy, takie jak nazwa, nr KRS, adres i siedziba, jego agentów i oddziałów oraz dołączyć wykaz usług płatniczych, które zamierza świadczyć wraz z przedstawieniem tych usług w formie schematu graficznego z opisem oraz oświadczenie o zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku i spełnianiu warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w formie MIP – pod rygorem odpowiedzialności karnej. Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie MIP jest zatem dużo prostsze w porównaniu z krajową instytucją płatniczą, gdzie konieczne jest uzyskanie zezwolenia KNF (art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, t.j. z 2018 r., poz. 62)[3].

Warunki

Działalność w charakterze MIP może być wykonywana, jeżeli MIP posiada rozwiązania organizacyjne pozwalające na wyliczenie całkowitej miesięcznej kwoty transakcji płatniczych. Kwoty te są niezbędne dla określenia średniej całkowitej kwoty transakcji płatniczych z poprzednich 12 miesięcy, która nie może przekraczać kwoty 1 500 000 euro miesięcznie (117f ust. 3 projektu). W przypadku każdego przekroczenia poziomu 1 500 000 euro w odniesieniu do:

 • całkowitej kwoty transakcji płatniczych w danym miesiącu, w tym wykonanych przez agentów, za pośrednictwem których mała instytucja płatnicza świadczy usługi płatnicze;
 • średniej miesięcznej kwoty transakcji płatniczych za każdy okres ostatnich 3 miesięcy i ostatnich 12 miesięcy, w tym wykonywanych przez agentów, za pośrednictwem których mała instytucja płatnicza świadczy usługi płatnicze;

MIP zobligowana jest do zgłoszenia KNF oraz do dostosowania rozmiaru prowadzonej działalności w zakresie usług płatniczych do wymogu kwotowego, o którym mowa w art. 117f ust. 3 projektu w terminie 30 dni od końca okresu, w którym nastąpiło przekroczenie. W przeciwnym razie, w wypadku niedostosowania, MIP ma obowiązek złożenia we wskazanym wyżej terminie wniosku o wydanie przez KNF zezwolenia na świadczenie usług w charakterze krajowej instytucji płatniczej, co doprowadzi do zmiany formy prowadzenia działalności. Przy ustalaniu kwoty, o której mowa w art. 117f ust. 3 projektu, kwotę transakcji płatniczych za dany miesiąc oblicza się przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego ten miesiąc.

Do innych warunków, jakie musi spełniać MIP, należy m.in.:

 • posiadanie infrastruktury pozwalającej na wykonanie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy;
 • brak prawomocnego skazania osoby zarządzającej MIP za przestępstwa wskazane ustawą, m.in. przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi;
 • posiadanie programu działalności i planu finansowego na okres pierwszych 12 miesięcy działalności, uwzględniający wymóg kwotowy z art. 117f ust. 3 projektu oraz aktualnej procedury zarządzania ryzykiem, na które może być narażona.

Raportowanie i nadzór KNF

Mała instytucja płatnicza będzie obowiązana do przekazywania KNF:

1. informacje o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych, w tym przez jej agentów:

 • w danym kwartale – w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym dany kwartał;
 • w danym roku – w terminie do dnia 31 stycznia następującego po danym roku;
 • w danym miesiącu w okresie, o którym mowa w art. 117r ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 zdanie drugie projektu – w terminie do piętnastego dnia miesiąca następującego po danym miesiącu;

2. roczne sprawozdanie finansowe wraz z odpisem uchwały albo postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego – w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, jeżeli takie sprawozdanie sporządza.

Działalność MIP podlegać będzie nadzorowi KNF w zakresie i na zasadach określonych w uUP oraz w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym – pod kątem zapewnienia zgodności działalności z przepisami uUP i rozporządzenia (UE) 2015/751 oraz ochrony interesów użytkowników. W ramach czynności nadzoru, KNF jest uprawniona m.in. do wydawania zaleceń, ograniczenia zakresu działalności MIP czy nałożenia kar pieniężnych na osobę zarządzającą MIP lub na samą MIP – w drugim przypadku aż do 500.000 zł.

Dla kogo MIP?

MIP wydaje się być szczególnie atrakcyjną formą prowadzenia działalności gospodarczej dla podmiotów wyrażających wolę świadczenia usług płatniczych, które dotychczas napotykały barierę obowiązku uzyskania zezwolenia dla krajowej instytucji płatniczej. Szczególną rolę odgrywać będzie w tym zakresie sektor fintech, stanowiący platformę dla nowych technologii. Sektor fintech umożliwia bowiem rozwój innowacyjnych usług i rozwiązań, takich jak płatności online i ich zabezpieczanie, mobile banking, e-banking, wykorzystywanie przez przedsiębiorstwa walut cyfrowych powstałych w oparciu o technologię Blockchain czy kantory internetowe.
Obecnie projekt jest procedowany w Sejmie – po I czytaniu został skierowany do prac w ramach Komisji Finansów Publicznych. Wydaje się jednak, że koncepcja MIP nie będzie podlegała żadnym istotnym modyfikacjom.

Jeżeli chcesz dowiedzieć sie więcej o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, jakie daje forma małej instytucji płatniczej, skontaktuj się z Kancelarią.

[1] projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych, druk nr 2225, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/96A076671691656AC1258220004B8F54/%24File/2225.pdf, dostęp: 19.02.2018 r. zwany dalej: projektem
[2] dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE (Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 35)
[3] zwanej dalej: uUP

Masz pytania dotyczące rachunkowości lub prawa podatkowego?
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Wypełnij formularz kontaktowy

i skontaktuj się z nami

  Jaka usługa Cię interesuje?
  Jak możemy się z tobą skontaktować?

  Podobne artykuły

  Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego

  W dniu 16 czerwca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie...

  50% koszty uzyskania przychodów – co trzeba wiedzieć w 2023 roku?

  Prawo podatkowe w wielu obszarach bywa skomplikowane, zarówno ze względu na złożoność zapisów, jak i przez nieustannie zachodzące w nim...

  Outsourcing księgowości – czym jest i na czym polega?

  Outsourcing, czyli zlecanie pewnych zadań lub funkcji firmom zewnętrznym, stał się jednym z kluczowych trendów w prowadzeniu biznesu. W ostatnich...