+48 32 479 10 50

23 marca 2021

Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Autor

Jakub Sikorski

radca prawny, manager działu prawnego

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi zawierać szereg informacji określonych przepisami ustawy prawo upadłościowe. Co więcej, musi zostać złożony na urzędowym formularzu. Tylko kompletny wniosek może zostać rozpatrzony przez sąd upadłościowy.

Sprawy z zakresu upadłości konsumenckiej rozpoznaje sąd upadłościowy, którym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika

 

Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien zawierać:

 

 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika, a jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
 • NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku,
 • wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
 • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
 • aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;
 • spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;
 • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
 • informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku;
 • informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach;
 • informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł;
 • oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Jeśli wniosek o ogłoszenie upadłości  nie zawiera innych powyżej opisanych informacji oraz dokumentów ich potwierdzających, wówczas sąd upadłościowy wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie 7 dniu, wskazując, jakie informacje lub dokumenty powinny zostać uzupełnione.

Jeśli w tym terminie braki nie zostaną uzupełnione, wówczas sąd wyda zarządzenie o zwrocie wniosku.

Jak widać, wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest wysoce sformalizowany oraz zawiera szereg szczegółowych informacji oraz wymagań co do załączonych dokumentów.

Istotne jest, by dłużnik składając wniosek, a następnie współpracując z sądem, syndykiem oraz wierzycielami mógł liczyć na profesjonalną pomoc i wsparcie.

GLC prowadzi oraz nadzoruje proces upadłości konsumenckiej.

23 marca 2021 : Jakub Sikorski

Zobacz więcej
Wróć do bloga