+48 32 479 10 50

Zamówienia publiczne

Niezależnie od postępującej elektronizacji, dla zamówień publicznych, wciąż wymagane jest generowanie sformalizowanego ogłoszenia o zamówieniu oraz stosowanie złożonych regulacji, rozwiązań i zasad postępowań przetargowych. Celem usprawnienia procesu udzielania zamówień publicznych konieczne jest wypracowanie precyzyjnych wzorów dokumentacji przetargowych, regulaminów i umów.

W przypadku wykonawców nie mniej istotna będzie właściwa analiza i interpretacja dokumentacji przetargowej, jak również przygotowanie kompletnej oferty oraz ewentualnie późniejsze dochodzenie lub obrona roszczeń.

Prawo dla biznesu

„Elektronizacja, konieczność wprowadzenia narzędzi informatycznych oraz obowiązki nałożone przez ustawę Prawo zamówień publicznych sprawiają, że coraz częściej zarówno Zamawiający, jak i Wykonawcy poszukują wsparcia w postępowaniach zakupowych”.

dr Artur Oleś partner zarządzający, executive MBA, adwokat, doradca podatkowy

Kontakt do Twojego opiekuna:

dr Artur Oleś

partner zarządzający, executive MBA, adwokat, doradca podatkowy

Co robimy?

Dla zamawiających:

 • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu zagadnień prawnych zamówień publicznych;
 • wsparcie przy przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności przygotowanie dokumentacji przetargowej, SIWZ, regulaminów, istotnych postanowień umowy, wzorów umów;
 • doradztwo w toku oraz po zakończeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym doradztwo w związku z przeprowadzanymi kontrolami;
 • opiniowanie zasadności i sporządzanie odwołań, sprzeciwów i skarg, reprezentację przed sądami oraz Krajową Izbą Odwoławczą.

Dla Wykonawców:

 • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu zagadnień prawnych zamówień publicznych;
 • wsparcie przy przygotowaniu oferty oraz pozostałych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • identyfikację oraz zapobieganie ryzykom związanym z postępowaniem i realizacją umowy o zamówienie publiczne;
 • opracowywanie analiz związanych z uczestniczeniem wykonawcy w procedurach ofertowania i zawierania umów, w tym weryfikacja dokumentacji przetargowej oraz umów;
 • doradztwo przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów z podwykonawcami, konsorcjantami oraz innymi partnerami,
 • opiniowanie zasadności i sporządzanie odwołań, sprzeciwów i skarg, reprezentację przed sądami oraz Krajową Izbą Odwoławczą.

Specjaliści GLC w zakresie obsługi zamówień publicznych oferują kompleksowe wsparcie na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiającym,  jak i Wykonawcom. Zapewniamy przy tym pełną zgodność z potrzebami Klienta oraz procedurami narzuconymi przez Prawo zamówień publicznych lub regulacje europejskie.

Dlaczego GLC?

 • Dogłębne zrozumienie potrzeb i specyfiki firm rodzinnych.
 • Kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe.
 • Ekspercka wiedza, obejmująca wiele gałęzi prawa.
 • Praktyczna znajomość realiów biznesowych wielu branż.
 • Wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu procesów sukcesji.
 • Wygodna komunikacja i stały kontakt.
 • Pełna odpowiedzialność za proponowane rozwiązania.

Jestem ekspertem
w tej dziedzinie.

Skontaktuj się ze mną

dr Artur Oleś

partner zarządzający, executive MBA, adwokat, doradca podatkowy

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski