Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Niezależnie od postępującej elektronizacji, dla zamówień publicznych, wciąż wymagane jest generowanie sformalizowanego ogłoszenia o zamówieniu oraz stosowanie złożonych regulacji, rozwiązań i zasad postępowań przetargowych. Celem usprawnienia procesu udzielania zamówień publicznych konieczne jest wypracowanie precyzyjnych wzorów dokumentacji przetargowych, regulaminów i umów.

W przypadku wykonawców nie mniej istotna będzie właściwa analiza i interpretacja dokumentacji przetargowej, jak również przygotowanie kompletnej oferty oraz ewentualnie późniejsze dochodzenie lub obrona roszczeń.

Co robimy

Dla zamawiających:

 • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu zagadnień prawnych zamówień publicznych;
 • wsparcie przy przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności przygotowanie dokumentacji przetargowej, SIWZ, regulaminów, istotnych postanowień umowy, wzorów umów;
 • doradztwo w toku oraz po zakończeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym doradztwo w związku z przeprowadzanymi kontrolami;
 • opiniowanie zasadności i sporządzanie odwołań, sprzeciwów i skarg, reprezentację przed sądami oraz Krajową Izbą Odwoławczą.

Dla Wykonawców:

 • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu zagadnień prawnych zamówień publicznych;
 • wsparcie przy przygotowaniu oferty oraz pozostałych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • identyfikację oraz zapobieganie ryzykom związanym z postępowaniem i realizacją umowy o zamówienie publiczne;
 • opracowywanie analiz związanych z uczestniczeniem wykonawcy w procedurach ofertowania i zawierania umów, w tym weryfikacja dokumentacji przetargowej oraz umów;
 • doradztwo przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów z podwykonawcami, konsorcjantami oraz innymi partnerami,
 • opiniowanie zasadności i sporządzanie odwołań, sprzeciwów i skarg, reprezentację przed sądami oraz Krajową Izbą Odwoławczą.

Specjaliści GLC w zakresie obsługi zamówień publicznych oferują kompleksowe wsparcie na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiającym,  jak i Wykonawcom. Zapewniamy przy tym pełną zgodność z potrzebami Klienta oraz procedurami narzuconymi przez Prawo zamówień publicznych lub regulacje europejskie.

Dlaczego GLC?

 • Dogłębne zrozumienie potrzeb i specyfiki firm rodzinnych.
 • Kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe.
 • Ekspercka wiedza, obejmująca wiele gałęzi prawa.
 • Praktyczna znajomość realiów biznesowych wielu branż.
 • Wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu procesów sukcesji.
 • Wygodna komunikacja i stały kontakt.
 • Pełna odpowiedzialność za proponowane rozwiązania.