+48 32 479 10 50

22 października 2016

Zwolnienie z akcyzy tylko dla lotów komercyjnych

Spółka będąca właścicielem samolotu pasażerskiego wykorzystywała go w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do przewozu pracowników i członków zarządu podróżujących w celach służbowych.

Samolot nie był wykorzystywany na cele niezwiązane z działalnością spółki i nie służył do świadczenia usług na rzecz innych podmiotów. Do napędu samolotu używano paliwa lotniczego, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm., dalej: u.p.a.). Zdaniem organów podatkowych spółce nie przysługuje zwolnienie od podatku, ponieważ samolot nie służył bezpośrednio do świadczenia odpłatnych usług lotniczych lecz wykorzystywany był w ramach własnej działalności spółki w celach przewozowych.

Zdaniem Sądu I Instancji stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 1 u.p.a. zwolnienie nie dotyczy akcyzy od paliwa lotniczego wykorzystywanego w ramach „prywatnych rejsów rekreacyjnych”, które definiuje się jako użycie statku lub statku powietrznego przez jego właściciela lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, które korzystają z niego na podstawie umowy najmu lub umowy o podobnym charakterze, w celach innych niż gospodarcze, w szczególności innych niż przewóz pasażerów lub towarów albo świadczenie usług za wynagrodzeniem lub usług na rzecz organów publicznych. Zatem zwolnienia z podatku akcyzowego nie stosuje się do świadczenia nieodpłatnych usług lotniczych.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z  dnia 6 kwietnia 2016 r. (I GSK 798/14) oddalił skargę kasacyjną uznając stanowisko organu podatkowego za  prawidłowe.

Paliwo nabywane przez spółkę do samolotu, który służy do transportu własnych pracowników i członków zarządu, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego, ponieważ ten rodzaj wykorzystania można zakwalifikować na wzór przepisów wspólnotowych jako „ prywatne rejsy rekreacyjne”, więc spółka nie może korzystać z obligatoryjnego zwolnienia zawartego w  art. 32 ust. 1 pkt 1 u.p.a.

Podsumowując: zwolnienie z akcyzy nie przysługuje, gdy paliwo lotnicze jest wykorzystywane do lotów niekomercyjnych. Zwolnienie dotyczy wyłącznie paliwa samolotowego wykorzystywanego w ramach odpłatnie świadczonych usług.

Orzeczenie
Źródło

22 października 2016

Zobacz więcej
Wróć do bloga