+48 32 479 10 50

10 grudnia 2014

Kasy fiskalne po 1 stycznia 2015 r.

1 stycznia 2015 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie dotyczące zwolnień ze stosowania kasy fiskalnej w działalności gospodarczej1. Rozszerza ono katalog podmiotów, które mają obowiązek rejestrować sprzedaż na rzecz osób fizycznych na kasie fiskalnej, niezależnie od osiąganych obrotów. Rozporządzenie będzie obowiązywało aż do końca 2016 roku.

Na początku warto przypomnieć, iż problematyka kasy fiskalnej dotyczy sprzedaży towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Tylko sprzedaż na rzecz tych podmiotów ma być obowiązkowo ewidencjonowana przy pomocy kasy, i tylko taka sprzedaż jest uwzględniana przy obliczaniu limitu zwolnienia ze stosowania kasy.

Limit do kasy fiskalnej – wg poprzednich zasad

Na podstawie obecnie obowiązującego rozporządzenia2, jak i nowych przepisów z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej zwolnieni są przedsiębiorcy, których obroty z tytułu sprzedaży nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł.

W przypadku podatników rozpoczynających działalność w danym roku podatkowym, limit ten wyznacza się proporcjonalnie do okresu prowadzenia tej działalności. To znaczy, że prowadzona przez nich sprzedaż jest zwolniona z ewidencjonowania na kasie fiskalnej, jeżeli przewidywany przez nich obrót z tego tytułu nie przekroczy w tym roku, w proporcji do okresu wykonywania wskazanych czynności, kwoty 20.000 zł. Tym samym pierwszy rodzaj zwolnienia z kasy fiskalnej pozostał na dotychczasowym poziomie.

Sprzedaż samochodu po amortyzacji – bez kasy

Drugi rodzaj zwolnienia z rejestracji na kasie obejmował wybrane usługi, które zostały wymienione załączniku do rozporządzenia. Lista ta obejmowała m.in. usługi uzdatniania wody, utylizacji śmieci, usługi telekomunikacyjne, finansowe i ubezpieczeniowe, niektóre edukacyjne itd. (łącznie 48 pozycji). W nowym rozporządzeniu zostały one utrzymane, jednak z dwoma ważnymi zastrzeżeniami:

 • Zostało usunięte zwolnienie dla usług na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych (dokumentowanych fakturą), pod warunkiem, że ich liczba w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, a jednocześnie liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20. Z tego zwolnienia korzystały głównie firmy budowlane, które objęte tym zwolnieniem nie musiały pilnować wspomnianego wyżej limitu. Po 1 stycznia 2015 r. ulegnie to zmianie.
 • Zostało dodane nowe zwolnienie dla czynności dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, pod warunkiem wystawienia faktury. Innymi słowy, zwolnienie dotyczy sprzedaży środków trwałych przedsiębiorstwa.

Rozwiązuje to problem przedsiębiorstw, które świadczą usługi/sprzedają towary jedynie innym przedsiębiorcom, a z powodu sprzedaży dwóch środków trwałych firmy osobom prywatnym (np. wysłużonych samochodów), były automatycznie zmuszona do założenia kasy fiskalnej z powodu przekroczenia limitu 20.000 zł.
Wartość z tytułu sprzedaży środków trwałych nie jest uwzględniana do limitu również dla tychprzedsiębiorców, którzy dokonują sprzedaży dla osób fizycznych i rolników ryczałtowych sporadycznie, co jest dla nich znacznym ułatwieniem.

Czynności wyłączone ze zwolnienia

Rozszerzony został także katalog czynności, które nie korzystają ani z pierwszego zwolnienia (limit kwotowy – 20.000 zł) ani z drugiego (załącznik do rozporządzenia), a których dokonanie łączy się bezwzględnie z obowiązkowym zarejestrowaniem ich na kasie fiskalnej. Obok m.in. sprzedaży wyrobów akcyzowych (papierosy, alkohol itd.), części do pojazdów oraz usług przewozów pasażerskich, została dodana:

 • dostawa perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyjątkiem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,

a także usługi:

 • naprawa pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawa opon, ich zakładanie, bieżnikowanie i regenerowanie),
 • wymiana opon i kół,
 • badania i przeglądy techniczne pojazdów,
 • opieka medyczna świadczona przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • usługi prawne (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P,
 • usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
 • usługi gastronomiczne, z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów oraz w sposób określony w poz. 43 załącznika do rozporządzenia.

Dwa miesiące na zainstalowanie kasy

Nowe rozporządzenie utrzymuje okres 2 miesięcy na wprowadzenie kasy fiskalnej ‑ zarówno od przekroczenia limitu 20.000 zł, jaki i od świadczenia usług, które nie są objęte żadnym zwolnieniem. W przypadku tych drugich, termin 2 miesięcy jest liczony od 1 stycznia 2015 r., co oznacza iż świadczenie usług prawnych lub opieki medycznej do dnia 28 lutego 2015 r. nie musi być ewidencjonowane na kasie, ale od dnia 1 marca 2015r. już bezwzględnie tak.

Zwrot wydatków

Rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej fiskus stara się „osłodzić” przedsiębiorcom poprzez zwrot części kwot wydatkowanych na zakup kasy fiskalnej. Zwrot w przypadku vatowców przybiera postać możliwości odliczenia od podatku kwoty wydatkowanej na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży. Wartość odliczenia wynosi 90% ceny zakupu kasy netto, nie więcej jednak niż 700 zł.
Przedsiębiorca nie będący vatowcem, z racji braku odliczenia ulgi od podatku VAT, musi wystąpić z wnioskiem o zwrot ulgi na rachunek bankowy.
Oczywiście, zwrot ulgi przysługuje tylko w przypadku, gdy przedsiębiorca:

 • dokona zgłoszenia o miejscu instalacji kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji,
 • rozpocznie ewidencjonowanie w terminie, kiedy zaistnieje taki obowiązek,
 • powiadomi o liczbie kas i miejscu ich używania przed rozpoczęciem ich używania,
 • dokona zapłaty całej należności za kasę fiskalną.

Decyduje adresat usług

Warto w tym miejscu zaznaczyć raz jeszcze, iż najważniejszy jest status odbiorcy naszych usług. Czasem może nam się tylko pozornie wydawać, że w naszym przypadku kasa fiskalna jest konieczna. Przykładowo, w sytuacji gdy lekarz prowadzi indywidualną praktykę lekarską w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, to nie będzie on rozliczał swojej usługi medycznej z pacjentem będącym osobą fizyczną. Rozliczy ją z podmiotem leczniczym (od 2014 r. za pomocą faktury).
Analogicznie przedstawia się sytuacja adwokata lub radcy prawnego będącego podwykonawcą (podzleceniobiorcą) podmiotu rozliczającego się z osobą fizyczną.

Podstawa prawna:
[1] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544).
[1] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących(Dz.U. z 2012 r. poz. 1382).
Tekst: Artur Hofman

10 grudnia 2014

Zobacz więcej
Wróć do bloga