+48 32 479 10 50

Cel badania sprawozdania finansowego – audyt finansowy

Audyt finansowy to obiektywna ocena analizy dokumentacji i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Pewne firmy i instytucje są zobowiązane do jego regularnego wykonywania, inne natomiast decydują się na ten krok dobrowolnie – ze względu na to, co mogą zyskać. Jaki cel przyświeca audytorowi, który go przeprowadza, i jakie korzyści odczuje przedsiębiorca w praktyce? Odpowiadamy.

Główne cele audytu finansowego

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, audyt ma na celu rozłożenie na czynniki pierwsze finansów firmy uwiecznionych w sprawozdaniach i systemach finansowych. Obejmuje również sprawdzenie procesów kontrolnych, a także zasad i procedur, które służą chociażby do zabezpieczenia integralności danych.

Do najważniejszych celów, które biegły rewident chce osiągnąć podczas przeprowadzania kontroli, możemy zaliczyć:

  • potwierdzenie autentyczności i ważności transakcji firmowych,
  • poprawienie efektywności działania przedsiębiorstwa,
  • udoskonalenie procesów kontrolnych,
  • zbadanie dokumentów finansowych pod kątem poprawności,
  • przeanalizowanie wartości firmowych aktywów i pasywów.

Wtórne cele badania sprawozdania finansowego

Do tych dodatkowych (ale wcale nie mniej ważnych) celów, którym ma służyć przeprowadzenie audytu księgowego, można zaliczyć m.in. znajdowanie błędów w obiegu dokumentów i w regulowaniu należności względem instytucji, takich jak chociażby Urząd Skarbowy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli audytor znajdzie taki błąd, zasugeruje nam sposób na jego naprawienie w sposób jak najkorzystniejszy dla przedsiębiorstwa i jak najmniej obciążający jego budżet.

Wtórnym celem badania sprawozdania finansowego jest także ochrona przedsiębiorcy przed ewentualnym sabotażem działania firmy lub wręcz oszustwem, które może nas wiele kosztować. W ramach audytu możemy się też spodziewać dokonania wyceny przedsiębiorstwa, a dokładnie jego akcji na wypadek konieczności ich zabezpieczenia, wystąpienia sporu czy też chęci ich sprzedaży.

W odróżnieniu od audytu operacyjnego ten finansowy ma charakter atestacyjny. Co to oznacza w praktyce? Że jego jedyną intencją jest potwierdzenie pewnego stanu rzeczy – tego przedstawionego w oficjalnych dokumentach. Wszystkie te wymienione powyżej cele stanowią więc tylko drogę do tego, by poświadczyć, czy przygotowane sprawozdanie finansowe jest wiarygodne, czy też nie.

Korzyści audytu finansowego dla przedsiębiorcy

Choć przeprowadzanie audytu finansowego nie zawsze jest obligatoryjne i nałożone odgórnie przez prawo, niesie za sobą szereg korzyści – także dla właścicieli małych i średnich biznesów, którzy decydują się na to z własnej woli. O jakich korzyściach mowa?

Sprawdzenie aktualnego stanu finansowego

Audyt pomoże ocenić, w jakiej kondycji jest przedsiębiorstwo. Tym samym dowiemy się chociażby tego, czy jego kapitał jest na tyle duży, by zainwestować w rozwój, czy też lepiej poszukać zewnętrznego wsparcia finansowego.

Wyłapanie nieprawidłowości

Wystarczy niewielka pomyłka w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym, ZUS-em czy bankiem, by odczuć poważne, niezbyt przyjemne konsekwencje niedopełnienia formalności. Jeśli biegły rewident z Katowic je wykryje, zyskamy czas na wprowadzenie środków zaradczych, zanim drobne nieprawidłowości przekształcą się w poważny i kosztowny problem. Nie każdy przedsiębiorca jest zaznajomiony z zasadami dotyczącymi takich formalności i czasem dopiero wskazówka audytora uświadamia, jakie konsekwencje wiążą się z zaniedbaniem tych kwestii.

Określenie obszarów do poprawy

Nawet jeśli badanie sprawozdania finansowego biura rachunkowego z Katowic nie wykaże żadnych nieprawidłowości, i tak pewnie będzie można coś poprawić w sposobie funkcjonowania firmy. Dzięki obiektywnemu audytorowi dostrzeżemy procesy, które możemy usprawnić, aby efektywniej zarządzać kapitałem czy obiegiem dokumentów. Umożliwi nam to również wytypowanie potencjalnie słabych punktów, które mogłyby zagrozić naszemu przedsiębiorstwu w przyszłości – chyba że zapobiegniemy temu z wyprzedzeniem.

Zapobieganie działaniu na niekorzyść przedsiębiorstwa

Choć oczywiście ufamy swoim współpracownikom, kontrolowanie poprawności ich pracy pomoże nam w ustaleniu, czy sumiennie podchodzą do powierzonych im obowiązków. A jeśli zauważymy jakieś nieprawidłowości, zyskamy szansę ich wyjaśnienia. Dobre wyniki kontroli możemy też wykorzystać do motywowania zespołu do dalszej pracy na takim samym poziomie.

Podwyższenie wiarygodności

Dane zebrane przez audytorów mają za zadanie przedstawić nas jako firmę, która jest wiarygodna i nie ma nic do ukrycia. Taka postawa z pewnością zadziała na naszą korzyść, chociażby w oczach potencjalnych inwestorów czy kontrahentów.

Wykonanie audytu finansowego samodzielnie albo przy pomocy pracowników wewnętrznych może się okazać nie do końca trafionym pomysłem. Jedną z jego najistotniejszych zalet jest bowiem obiektywność, a tę najłatwiej zyskać, wybierając do przeprowadzenia kontroli zespół zewnętrznych specjalistów, na przykład z biura rachunkowego w Warszawie. Brak żadnych związków z firmą zaowocuje rzetelnym, bezstronnym raportem, a wysokie kwalifikacje audytorów być może przyczynią się do zaproponowania zmian, na które wcześniej nie wpadliśmy. Nowa perspektywa pomoże nam zwiększyć efektywność działania, a w długiej perspektywie – również zyski.

Na czym polega audyt księgowy?

Audyt księgowy pozwala na przeprowadzenie dokładnej analizy dokumentacji i stanu finansowego firmy. Taka forma kontroli polepsza wizerunek każdego przedsiębiorstwa.

Na czym dokładnie polega audyt księgowy?

Prowadzący własną firmę, wiedzą, że to praca na więcej niż pełen etat, ponieważ stale trzeba myśleć o wielu sprawach. Tutaj dzień pracy nie kończy się na ośmiu godzinach, a trwa dłużej. Właściciel przedsiębiorstwa ciągle trzyma rękę na pulsie, by nie tylko bez przerwy podnosić swoją konkurencyjność i zapewniać pracownikom godziwą pensję, ale też, by mieć nienaganny porządek w dokumentacji księgowej.

To często przysparza ogromnych problemów, gdyż łatwo się pogubić w wyliczeniach, zrobić błąd, co może mieć duże konsekwencje. Nieprzypadkowo każdy rozsądny właściciel firmy zleca co pewien czas przeprowadzenie audytu księgowego, żeby mieć jasność, jak przedstawiają się finanse firmy. Na czym dokładnie to polega, dla kogo to dobre rozwiązanie, jakie są korzyści z przeprowadzenia audytu finansowego? Odpowiedzmy sobie na te pytania.

Co to jest audyt księgowości?

Zasady tej procedury reguluje ustawa o rachunkowości. Najważniejsze zadanie podczas audytu to ocena analizy dokumentacji i kondycji finansowej firmy. Zyskujemy tym samym kontrolę nad finansami firmy, dowiadując się najważniejszych informacji o jej stanie, ale też perspektywach rozwoju.

Do innych istotnych czynności zaliczamy analizę wiarygodności i wypłacalności. W tym celu wykonuje się szereg czynności: bada się księgi rachunkowe (regularność ich prowadzenia, ocena znajdujących się w nich treści), przeprowadza się kontrolę sprawozdań finansowych i weryfikuję sprawy związane z kadrami i płacami. Poza tym, ważne jest doradztwo w sprawach finansowych – zwłaszcza w zakresie funkcjonowania rachunkowości i kontroli finansowych, jak i prowadzenia systemów księgowania.

Dla kogo jest audyt księgowy?

Dedykowany jest praktycznie dla każdej firmy, która chce sprawdzić, w jakim stanie jest przedsiębiorstwo, dokonać jego kontroli pod kątem rachunkowości i prowadzenia ksiąg. Odpowiednia analiza umożliwia wiarygodną ocenę silnych i słabych stron organizacji. Na tej podstawie można jeszcze wzmocnić pewne działania, a inne poprawić.

Niektóre jednostki są zobowiązane do przeprowadzenia audytu. Określa to ustawa o rachunkowości. To największe jednostki gospodarcze: banki, spółki akcyjne i towarzystwa ubezpieczeniowe. Odnosi się to też do jednostek, w jakich działania opiera się na przepisach o publicznym obrocie papierami wartościowymi. To nie wszystko, bo audyt księgowy obejmuje też jednostki zatrudniające średniorocznie minimum 50 osób (na pełen etat), suma aktywów na koniec roku wyniosła co najmniej 2,5 miliona euro, przychody netto zaś do 5 milionów euro. Warto zauważyć, że wystarczy spełnić dwa z trzech wymienionych warunków, by audyt finansowy był obowiązkowy.

Mimo to, na to rozwiązanie decydują się firmy z różnych branż, zarówno mniejsze, jak i większe przedsiębiorstwa, organizacje użytku publicznego oraz uczelnie. To nie tylko gwarantuje przeprowadzenie odpowiedniej kontroli, ale też podnosi wartość całego przedsiębiorstwa – zwiększa się jego renoma.

Na czym polega audyt?

Audyt księgowy polega na kompleksowej, szczegółowej kontroli ksiąg oraz procedur rachunkowych. Całościowo jest oceniane zarządzanie finansami w spółce. Przeprowadza się weryfikację spraw kadrowych i płacowych, grupuje się oraz redefiniuje operację gospodarcze na kontach. Ważną czynnością jest też wycena aktywów i pasywów.

Dodatkowymi zadaniami przeprowadzanymi przez wyspecjalizowaną firmą audytową, jest doradztwo w zakresie księgowości, żeby ulepszyć jego działania. W tym celu przeprowadza się też szkolenia z tego zakresu, a czasem i przebudowuję księgowość, żeby lepiej służyła firmie.

Jakie są korzyści z przeprowadzenia audytu księgowego?

Korzyści są nieocenione. Najważniejsze, o jakich już wspomnieliśmy, związane są z kontrolą i poprawą wizerunku firmy. Audyt pokazuje, jaka jest kondycja firmy, co można w niej poprawić, lecz też wpływa na wizerunek organizacji, która w oczach klientów i partnerów biznesowych uchodzi za sprawdzony, godny zaufania, podmiot.

Audyt finansowy to więc precyzyjne określenie sytuacji rachunkowej firmy, podczas której weryfikuje się stan dokumentacji i uzupełnia ewentualne braki. Przy okazji zweryfikowana jest praca działu księgowego lub firmy outsourcingowej, której zlecamy te usługi. Dokładny audyt pozwala wypracować sprawniejsze mechanizmy i procedury, które pozwolą lepiej zaplanować wydatki firmy. Co równie istotne, umożliwia zauważenie i wyeliminowanie nieprawidłowości w rozliczeniach przedsiębiorstwa z takimi organami jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Urząd Skarbowy. To ważne, bo jeśli nie zostaną dostrzeżone w porę, to możemy liczyć się z karą finansową. Audyt to wreszcie pewność, że nasze działania są zgodne z prawem.

Pamiętajmy więc, żeby audyt księgowy przeprowadzać regularnie, co nie tylko pokaże nam, jaka jest aktualna majątkowo-finansowa sytuacja firmy, ale i podpowie, co można zrobić, żeby poprawić pewne obszary działalności przedsiębiorstwa.

Badanie sprawozdania finansowego 2020

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości – badaniu podlegają  roczne sprawozdania finansowe jednostkowe oraz roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych podmiotów kontynuujących działalność:

3) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,
4) pozostałych jednostek (przede wszystkim spółek z o.o., spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, cywilnych oraz przedsiębiorstw osób fizycznych), które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe (w odniesieniu do sprawozdań za 2020 r. uwzględnia się dane za 2019 r.), spełniły co najmniej dwa z poniższych warunków:

Wielkości określone w art. 64 ust. 1 pkt 4
ustawy o rachunkowości
Dane za 2019 r. przeliczone po średnim kursie NBP z 31 grudnia 2019 r. (1 euro = 4,2585 zł/euro)
średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób
suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro 2.500.000 euro × 4,2585 zł/euro
= 10.646.250 zł*
przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro 5.000.000 euro × 4,2585 zł/euro
= 21.292.500 zł*

 

* Wyrażone w euro wielkości przeliczono na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień bilansowy.

Badaniu podlegają również sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie. Podlegają mu także roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR, roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy (por. art. 64 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości).
Obowiązkowo swoje sprawozdania finansowe muszą poddać badaniu również te jednostki prowadzące księgi rachunkowe, które dla celów podatkowych wybrały bilansową metodę ustalania różnic kursowych.

Zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki – chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Takiego wyboru zgodnie ze statutem lub umową może dokonać Rada Nadzorcza. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru.

Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki zawiera natomiast z firmą audytorską umowę o badanie sprawozdania finansowego w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. W przypadku badania ustawowego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.

Koszty przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ponosi badana jednostka. Należy podkreślić, że zgodnie z ust. 5a tego ww. artykułu za nieważne z mocy prawa uznaje się wszelkie klauzule umowne w umowach zawartych przez badaną jednostkę, które ograniczałyby możliwość wyboru firmy audytorskiej przez organ dokonujący wyboru firmy audytorskiej, na potrzeby przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych tej jednostki, do określonych kategorii lub wykazów firm audytorskich.

Podstawa prawna:
1) art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.),
2) art. 14b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.),
3) art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.).

Informacja o sprawozdaniu finansowym obowiązkowa

Spółki osobowe będą musiały co roku powiadamiać sądy rejestrowe o tym, czy są zobowiązane składać raport. Według „Dziennika Gazety Prawnej” to sposób Ministerstwa Sprawiedliwości na ich zdyscyplinowanie.

Autorki artykułu podkreślają, że Sprawozdanie finansowe spółki jest nie tylko źródłem informacji o jej kondycji dla fiskusa, lecz także podstawową informacją dla kontrahentów.

Cytują m.in. wypowiedź Zbigniewa Macieja Szymika, doradcy podatkowego z kancelarii TAX Leader w Katowicach, zdaniem którego spółki nie składają sprawozdań finansowych, ponieważ sądy nie wysyłają wezwań. Aktywniejsze w tej kwestii są urzędy skarbowe.

Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna” z 4 lipca 2013 r., autorki: Grażyna Leśniak, Dobromiła Niedzielska-Jakubczyk

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/716294,informacja-o-sprawozdaniu-finansowym-obowiazkowa.html

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski