+48 32 479 10 50

Jakie obszary obejmuje badanie sprawozdania finansowego i jak ono przebiega?

Ustawa o rachunkowości oraz o biegłych rewidentach, posługują się pojęciem badanie sprawozdania finansowego lecz w zasadzie, sama czynność rewizji finansowej, która kryje się pod tym pojęciem jest zdecydowanie szersza. Skąd więc ta nazwa? Ostatecznym celem usługi jest zagwarantowanie, że sprawozdanie finansowe jest rzetelne, kompletne i przejrzyste.

Badanie obejmuje obszary takie jak:

 • dokumenty organizacyjne oraz podstawy prawne funkcjonowania jednostki,
 • bada je się w celu zrozumienia jednostki i jej otoczenia,
 • kontrola wewnętrzna,
 • ustalenie obszarów wrażliwych, w których mogą występować nieprawidłowości,
 • zdarzenia gospodarze,
 • sprawdzenie ich prawidłowości, rzetelności i poprawności,
 • kompletność, prawidłowość zestawień oraz ujawnień w ramach sprawozdania finansowego,
 • poprawność sporządzenia i prezentacji danych finansowych w sprawozdaniu.

Jak przebiega badanie?

Badanie to proces składający się z 4 faz:

 1. preaudyt,
 2. badanie wstępne,
 3. badanie zasadnicze,
 4. czynności końcowe.

Poniżej pokrótce omówimy na czym polega każdy z etapów audytu finansowego.

1. Preaudyt

Jest to faza zapoznania się z jednostką,  czyli pozyskania dokumentów organizacyjnych, statutowych oraz wszystkich regulacji wprowadzonych przez jej organy. Zalecamy żeby preaudyt odbył się jeszcze przed zakończeniem roku obrotowego, który ma zostać zbadany, gdyż skraca to czas całego badania i przyspiesza prace.

2. Badanie wstępne

Obejmuje badanie kontroli wewnętrznej oraz wstępną analizę finansową, co pozwala stwierdzić gdzie potencjalnie mogą wystąpić błędy i jakie procesy oraz pozycje są najważniejsze. W oparciu o doświadczenie zawodowe, biegła ustala obszary wrażliwe i określa jaki poziom zniekształceń, na poziome całego sprawozdania jest dopuszczalny i nie zniekształca wyniku.

3. Badanie zasadnicze

Najważniejsza część badania, polegająca na weryfikacji zdarzeń gospodarczych, prawidłowości ujęcia i prezentacji aktywów i pasywów, a także potwierdzenia stanów majątku i zobowiązań wykazanych w księgach. Odbywa się to w oparciu o wiedzę pozyskaną w ramach preaudytu i badania wstępnego.

4. Czynności końcowe

Po sprawdzeniu prawidłowości danych finansowych, konieczne jest ich zaprezentowanie w sprawozdaniu finansowym, co wchodzi w skład czynności końcowych. Bada się jasność i rzetelność przekazu z punktu widzenia jego potencjalnego odbiorcy.

Wszystkie etapy badania mogą zostać wykonane w około 3 tygodnie, lecz zależy to w dużej mierze od terminowości dostarczania dokumentów i dobrej współpracy z klientem.

Kiedy szukać biegłego i zawrzeć umowę?

Obowiązek ustawowego przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego wiąże się z wieloma wątpliwościami. Naturalnym jest, że przedsiębiorcy mają wiele pytań odnośnie audytu, a także szukają odpowiedniego specjalisty, który wykona dla nich usługę audytorską.

Kiedy zawrzeć umowę o badanie sprawozdania finansowego?

Umowa o badanie sprawozdania finansowego powinna być zawarta w terminie umożliwiającym biegłemu rewidentowi, wzięcie udziału w inwentaryzacji rocznej. Należy pamiętać, że jeżeli biegły nie będzie mógł uczestniczyć w inwentaryzacji, bo umowa została zawarta później, a zapasy mają istotną wartość i nie będzie możliwe potwierdzenie ich stanu w sposób inny, niż spis z natury, to wydana opinia będzie musiała zawierać zastrzeżenie.

Z uwagi terminu przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej, którą można rozpocząć 3 miesiące przed dniem bilansowym, a przyjmując że w większości przypadków rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, inwentaryzację można rozpocząć 30.09.2021 r. Oznacza to, że należy podpisać umowę o badanie, przed tą datą. Kwestią indywidualnych uzgodnień jest określenie jak wcześnie, gdyż zależy to między innymi od lokalizacji magazynów i dostępności biegłego. Zalecamy, aby podpisać umowę na badanie najpóźniej we wrześniu lub październiku.

Na jaki okres zawierana jest umowa?

Często klienci zdziwieni są, że sporządzając ofertę na badanie, przedstawiamy ją na 2 lata, wynika to bezpośrednio z obowiązujących przepisów, gdyż zgodnie z art. 66 ust. 5 UoR umowa na obligatoryjne badanie sprawozdania finansowego, musi być zawarta na okres nie krótszy niż 2 lata.

Czy biegły może przedstawić referencje?

Ciągle zdarza się nam, iż ktoś pyta o nasze referencje, tu niestety pojawia się problem, gdyż biegły rewident nie może zbierać referencji. Wynika to bezpośrednio z zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów ust. 11.2. o następującej treści:

11.2. Pozyskiwanie przez podmioty uprawnione i biegłych rewidentów listów referencyjnych oraz wykorzystywanie ich w postępowaniu ofertowym zmierzającym do pozyskiwania zamówień na czynności rewizji finansowej jest sprzeczne z zasadami etyki.

Dlaczego tak się dzieje, otóż jest to pokłosie wymogu zachowania niezależności od badanej jednostki. Biegły musi być niezależny, a jego opinia nie może być uzależniona od jakichkolwiek czynników,
nie wynikających z dowodów uzyskanych w trakcie badania. Jeżeli biegły musiałby przedstawić referencje kolejnemu klientowi, to w celu zagwarantowania sobie następnego zlecenia, mógłby pójść na ustępstwa, czego zrobić nie może. Proszę zwrócić również uwagę, że nikt nie chce by jego sprawozdanie uzyskało opinię z zastrzeżeniami, negatywną lub odmowę wyrażenia opinii,
a w wypadku wyrażenia takiej opinii uzyskanie pozytywnych referencji mogłoby być niemożliwe, pomimo prawidłowego wykonania zleconej mu pracy.

Jak więc ocenić biegłego rewidenta?

Polecamy rozmowę osobistą lub telefoniczną, określenie zakresu problemów jakie napotykacie w ramach prowadzonej działalności oraz wątpliwości.

Kto ma obowiązek wykonać badanie sprawozdania finansowego?

Zbadać sprawozdanie finansowe może każdy, jednak są jednostki, które muszą to zrobić, co wynika z art. 64 UoR. Naszych klientów najczęściej dotyczą  art. 64 ust 1 pkt 3 i r. oraz ust. 4, zgodnie z którym badaniu podlegają roczne jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe, jednostek kontynuujących działalność:

 1. spółek przejmujących i nowopowstałych za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie;
 2. spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;
 3. pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego minimum 2 500 000 euro,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy minimum 5 000 000 euro.

W jakich sytuacjach firma jest zwolniona z przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego?

Na wstępie należy przypomnieć, że badaniu podlegają jedynie te jednostki, które zamierzają kontynuować prowadzoną działalność. Gdy mowa o pozostałych jednostkach, ustawa ma na myśli każdą formę prowadzenia działalności gospodarczej, w tym również jednoosobową działalność i spółkę cywilną. Nie ma tu znaczenia forma organizacyjno-prawna, a istotne jest jedynie spełnienie 2 z 3 warunków wymienionych wyżej i zamiar kontynuacji działalności.

Jeżeli w danym roku obrotowym, nastąpiło połączenie spółek, w wyniku którego jedna z nich występowała jako przejmująca lub zawiązano nową spółkę, to sprawozdanie za ten rok podlega obligatoryjnemu badaniu.

Spółka akcyjna, nie będąca w organizacji, musi obligatoryjnie poddać badaniu swoje sprawozdanie finansowe. Za wyjątkiem braku kontynuacji prowadzonej działalności, nie istnieje regulacja pozwalająca na odstąpienie od niego.

Warunek wielkości zatrudnienia, odnosi się do zatrudnienia średniorocznego, w przeliczeniu na pełne etaty. Częstym błędem jest uwzględnianie jedynie zatrudnienia na dzień bilansowy, jednak ustawa nie bez powodu posługuje się pojęciem średniej, która jest wiążąca.

Określone wyżej wartości sumy bilansowej oraz sumy przychodów należy przeliczać na złoty, według kursu średniego NBP z dnia bilansowego, a przy wyznaczaniu wartości przychodów nie uwzględnia się tych uzyskanych z pozostałej działalności operacyjnej np.: ze sprzedaży środków trwałych.

Pozostałe przypadki obligatoryjnego badania sprawozdania finansowego

Pozostałe przypadki obligatoryjnego badania, wynikające z art. 64 UoR dotyczą jednostek kontynuujących działalność:

 • banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zakładów reasekuracji oraz oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych;
 • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
 • jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 2b;
 • jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
 • krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego.

Obowiązek badania sprawozdania finansowego może wynikać nie tylko z UoR, zdarza się że wynika on  z zawartej umowy kredytowej lecz wtedy badanie to uznawane jest za dobrowolne w rozumieniu UoR.

Potrzebujesz pomocy biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego dla twojego przedsiębiorstwa?

Zależy ci na rzetelnie przeprowadzonym audycie, a także profesjonalnej analizie sprawozdania finansowego? Chcesz omówić z biegłym rewidentem aktualną sytuację firmy i opracować dalszy plan rozwoju przedsiębiorstwa?

Czym jest badanie sprawozdania finansowego?

Często zwracają się do nas klienci, którzy chcieliby przeprowadzić „badanie bilansu” lub „audyt przedsiębiorstwa”, mając na myśli badanie sprawozdania finansowego. Pojęcia te wbrew pozorom nie są tożsame i używając języka rachunkowości i nie można stosować ich zamiennie.

Audyt finansowy, jest usługą polegającą na sprawdzeniu funkcjonowania przedsiębiorstwa tylko w zakresie określonym w umowie lub zleceniu. Audyt kończy się wydaniem raportu obejmującego najważniejsze ustalenia oraz zalecenia, który przeznaczony jest do użytku zleceniodawcy. Użycie wyrażenia „badanie bilansu”, sugeruje z kolei, że biegły rewident skupia się wyłącznie na zbadaniu właśnie bilansu, co nie jest zgodne z prawdą.

Czym jest w takim razie badanie sprawozdania finansowego?

Ustawa o rachunkowości (dalej UoR) oraz Ustawa o Biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej UoBR), nie definiują tego pojęcia, koncentrując się na określeniu dla kogo i kiedy jest ono obligatoryjne. Dlatego pytanie czym ono jest, staje się jak najbardziej zasadne. Przyjmijmy na potrzeby naszych rozważań następującą definicję. Badanie sprawozdania finansowego, to czynność rewizji finansowej, obejmująca szereg czynności i procedur, mających na celu stwierdzenie czy sporządzone sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno sytuację finansową, majątkową oraz wynik finansowy jednostki.

Co ona oznacza?

W pierwszej kolejności należy pamiętać, że badanie sprawozdania finansowego to czynność rewizji finansowej.  Oznacza to, że może ona zostać wykonane wyłącznie przez biegłego rewidenta, o czym wspomina art. 2 pkt 7 UoBR, w przeciwieństwie np. do audytu, do którego wykonania nie są wymagane żadne dodatkowe uprawnienia.

Dlaczego ważne jest, że badanie wykonywane jest przez biegłego rewidenta?

Ponieważ biegły rewident, to osoba zaufania publicznego, której wiedza i umiejętności potwierdzone są egzaminem państwowym, a prawidłowość wykonania czynności rewizji nadzorowana jest przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów i Ministerstwo Finansów.

Co jest celem badania?

Celem badania, jest z kolei potwierdzenie, że wykazane w nim informacje są:

 • rzetelne, czyli zgodne ze stanem rzeczywistym, celem rachunkowości, jest odzwierciedlenie zdarzeń, które mają wpływ na sytuację majątkową i finansową jednostki, co pomimo najlepszych chęci, nie zawsze się udaje. Biegły sprawdza czy nie doszło do istotnych błędów i proponuje wprowadzenie korekt. Biegłego rewidenta można więc porównać w tym zakresie do lekarza, a jednostkę do osoby, która przyszła na badania kontrolne. Biegły bada jednostkę i stawia diagnozę, wskazując na konieczne zmiany np. w stylu życia. Wizyta u lekarza nie jest czymś przyjemnym ale warto jest ją wykonać, by być zdrowym.
 • kompletne i przejrzyste, minimalny zakres informacji, który należy ujawnić określa UoR, czasem wskutek przeoczenia, nie wszystkie dane są jednak w nim zawarte, co może skutkować odpowiedzialnością określona w art. 77 pkt 2 UoR, którą ostatecznie zawsze ponosi kierownik jednostki.

Czy obawiać się badania?

Badania sprawozdania finansowego nie należy się bać, biegły rewident nie jest urzędnikiem organu podatkowego, a wykryte przez niego nieprawidłowości nie wiążą się z karami. Biegły rewident
to partner jednostki, który współpracując z nią chce doprowadzić do tego, aby przedstawione sprawozdanie finansowe spełniało wszystkie wymagania określone w przepisach.

Rola biegłego rewidenta

Biegły rewident jest nie tylko wolnym zawodem ale także zawodem zaufania publicznego. Osoba wykonująca zawód biegłego rewidenta musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, wiedzę oraz  nieposzlakowaną opinię.

Kim jest biegły rewident?

Zawód biegłego rewidenta jest zawodem prestiżowym, a osoby chcące go wykonywać, muszą zdać kilkanaście państwowych egzaminów oraz odbyć 2 letni staż. Audytor finansowy wydaje opinie co do kondycji przedsiębiorstwa , a tym samym prowadzi do zwiększenia wiarygodności badanych podmiotów, potwierdzając upubliczniane dane finansowe. Ma to  istotny wpływ na potwierdzenie wiarygodności podmiotów będących uczestnikami obrotu gospodarczego. Dodatkowo w wydanym stanowisku informuje o trudnej sytuacji danego podmiotu lub nawet braku możliwości kontynuowania przez niego dalszej dzielności.

Biegły rewident musi być osobą godną zaufania, cieszącą się nieposzlakowaną opinią

W końcu biegły rewident ma obowiązek przestrzegania zasad etyki zawodowej — w tym przypadku najważniejszy jest obiektywizm, staranność w wykonywaniu powierzonych zadań oraz zachowanie tajemnicy zawodowej.

Wymogi stawiane audytorom finansowym

Aby zostać biegłym rewidentem należy skończyć studia i zdobyć wykształcenie wyższe. Biegły rewident ma obowiązek odbycia praktyk i aplikacji (kilkuletniej) w firmie, która przeprowadza audyty — celem jest zdobycie praktycznej wiedzy i doświadczenia niezbędnego do dalszej pracy. Uprawnienia zostają nadane po zdaniu końcowego  egzaminu oraz zaprzysiężeniu. Dopiero po spełnieniu wszystkich formalnych wymagań kandydat może wnioskować o wpis na listę biegłych rewidentów. Ważne jest to że biegli rewidenci są zobligowani do ciągłego doskonalenia i poszerzania swojej wiedzy.

Jakie biegły rewident ma obowiązki i uprawnienia ?

Jego podstawowym i najważniejszym zadaniem audytora jest przeprowadzanie audytów finansowych — badanie rocznych sprawozdań i weryfikowanie ich poprawności.

Obowiązkiem audytora jest dająca stosowną pewność, że poddawane weryfikacji sprawozdanie finansowe przedstawia dane zgodne z prawdą, obrazujące faktyczną sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa. Sporządzenie stanowiska nieodzwierciedlającej zastanej sytuacji biegły rewident jest penalizowane, a Biegły rewident może zostać ukarany grzywną lub pozbawieniem lub ograniczenia wolności.

Choć audytor zobowiązuje się do zachowania tajemnicy, istnieją wyjątki od reguły — jeśli stwierdzi, iż popełniono przestępstwo, jego zadaniem jest powiadomienie odpowiednich organów. Biegły rewident jest zobligowany do tworzenia dokumentacji z badania, która podlega z kolei weryfikacji  przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego (PANA)

Kogo dotyczy obowiązek przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego?

Podmioty podlegające obligatoryjnemu badaniu są wymienione w ustawie o rachunkowości. Są to między innym spółki akcyjne, ale także podmioty które przekroczyły ustawowe progi dotyczące sumy bilansowej, przychodów oraz liczby zatrudnionych pracowników.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie zarządu tych podmiotów podlega obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta. Każdy podmiot może dobrowolnie podać te dokumenty weryfikacji w celu np. uwiarygodnienia przedstawianych danych finansowych instytucjom zewnętrznym takim jak banki, firmy leasingowe. Celem weryfikacji przez biegłego rewidenta prezentowanych w sprawozdaniu finansowym  danych finansowych, zapisów księgowych, dokumentów źródłowych jest sprawdzenie czy prezentowane dane obrazują faktyczną sytuację finansową i majątkową przedsiębiorstwa.  faktycznym, obrazują sytuację danego podmiotu.

Jak przeprowadza się audyt i co jest jego rezultatem?

Pierwszym krokiem w działaniach audytora jest zapoznanie się z działalnością przedsiębiorstwa oraz zgromadzenie niezbędnej dokumentacji. Biegły rewident bierze udział w inwentaryzacji istotnych składników majątku. Dopiero po krótkiej fazie przygotowawczej przystępuje do właściwej analizy — badania sprawozdania finansowego. Jeśli nie stwierdzi żadnych nieprawidłowości, efektem jego działań będzie stanowisko biegłego rewidenta bez zastrzeżeń. Jeżeli podczas kontroli zauważy istotne nieprawidłowości, wezwie do ich skorygowania, a w przypadku celowego nie skorygowania zauważonych nieprawidłowości przez podmiot będzie zobligowany do wydania stanowiska z zastrzeżeniami opisującymi zauważone nieprawidłowości.

Wydanie negatywnego stanowiska następuje w przypadku zauważonego przez biegłego rewidenta braku możliwości kontynowania przez jednostkę dzielności gospodarczej. Wydane stanowisko może ostrzegać  pozostałych uczestników obrotu gospodarczego przed  np. zawieraniem kontraktów z niewypłacalną jednostką.

Jak współpracować z biegłym rewidentem?

Ważna jest ścisła współpraca z audytorem, a także działanie zgodne z jego wskazówkami, a także dostarczenie wszystkich wymaganych przez niego dokumentów. Brak współpracy z audytorem, niedostarczenie mu wymaganych dokumentów skutkować może stanowiskiem biegłego rewidenta w sprawie braku możliwości wydania opinii. Stanowisko biegło rewidenta dotyczące braku możliwości potwierdzenia czy prezentowane dane w sprawozdaniu finansowym są wiarygodne należy odczytywać jako komunikat, że podmiot nie współpracował z biegłym rewidentem lub zataił przed nim istotne informacje. Podmiot z taką opinią nie może być traktowany jako wiarygodny uczestnik obrotu gospodarczego.

Biegły rewident musi być  osobą niezależną. Niezależność jest ściśle zdefiniowana w ustawie oraz w kodeksie etyki zawodowej wraz z podaniem zagrożeń mających lub mogących mieć wpływ na tą niezależność.

Niezależność biegłego rewidenta gwarantuje obiektywną ocenę badanej jednostki oraz wydanie rzetelnej i bezstronnej opinii, co nabiera szczególnego znaczenia w ocenie jednostek zainteresowania

Badanie sprawozdania finansowego 2021

Badanie sprawozdania finansowego – czyli audyt finansowy – to usługa wyjątkowej rangi, o niebagatelnym znaczeniu dla przedsiębiorstwa. Liczy się tu przede wszystkim specjalistyczna wiedza i skrupulatność.

Kto jest zobowiązany do wykonania badania sprawozdania finansowego?

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości – badaniu podlegają  roczne sprawozdania finansowe jednostkowe oraz roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych podmiotów kontynuujących działalność:

1) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,

2) pozostałych jednostek (przede wszystkim spółek z o.o., spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, cywilnych oraz przedsiębiorstw osób fizycznych), które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe (w odniesieniu do sprawozdań za 2020 r. uwzględnia się dane za 2019 r.), spełniły co najmniej dwa z poniższych warunków:

Wielkości określone w art. 64 ust. 1 pkt 4

ustawy o rachunkowości

Dane za 2020 r. przeliczone po średnim kursie NBP z 31 grudnia 2020 r. (1 euro = 4,6148 zł/euro)
średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 50 osób co najmniej 50 osób
suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro 2.500.000 euro × 4,6148 zł/euro

= 11.537.000 zł*

przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro 5.000.000 euro × 4,6148 zł/euro

= 23.074.000 zł

Co robimy w ramach badania sprawozdania finansowego?

 • przeprowadzamy badanie bilansu na każdym z etapów – od etapu wstępnego, aż po końcowe procedury badania,
 • badamy roczne i półroczne sprawozdania finansowe, a także skonsolidowane sprawozdania finansowe,
 • przejmujemy wszelkie formalności,
 • wykorzystujemy sprawdzone metody badania, które uzupełniamy unikalnymi doświadczeniami naszych specjalistów,
 • przygotowujemy logiczne i skondensowane raporty w zrozumiałej dla klienta formie – zawierają one wyniki audytu w zakresie m.in. rzetelności ksiąg rachunkowych oraz wskaźniki ekonomiczne, dzięki którym można rzetelnie ocenić sytuację finansową podmiotu.

Wszystkie usługi świadczone w ramach audytu finansowego przeprowadzają biegli rewidenci z wieloletnim doświadczeniem – zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej.

Przeprowadzimy dla Ciebie badania sprawozdania finansowego – zapraszamy do kontaktu.

Cel badania sprawozdania finansowego – audyt finansowy

Audyt finansowy to obiektywna ocena analizy dokumentacji i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Pewne firmy i instytucje są zobowiązane do jego regularnego wykonywania, inne natomiast decydują się na ten krok dobrowolnie – ze względu na to, co mogą zyskać. Jaki cel przyświeca audytorowi, który go przeprowadza, i jakie korzyści odczuje przedsiębiorca w praktyce? Odpowiadamy.

Główne cele audytu finansowego

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, audyt ma na celu rozłożenie na czynniki pierwsze finansów firmy uwiecznionych w sprawozdaniach i systemach finansowych. Obejmuje również sprawdzenie procesów kontrolnych, a także zasad i procedur, które służą chociażby do zabezpieczenia integralności danych.

Do najważniejszych celów, które biegły rewident chce osiągnąć podczas przeprowadzania kontroli, możemy zaliczyć:

 • potwierdzenie autentyczności i ważności transakcji firmowych,
 • poprawienie efektywności działania przedsiębiorstwa,
 • udoskonalenie procesów kontrolnych,
 • zbadanie dokumentów finansowych pod kątem poprawności,
 • przeanalizowanie wartości firmowych aktywów i pasywów.

Wtórne cele badania sprawozdania finansowego

Do tych dodatkowych (ale wcale nie mniej ważnych) celów, którym ma służyć przeprowadzenie audytu księgowego, można zaliczyć m.in. znajdowanie błędów w obiegu dokumentów i w regulowaniu należności względem instytucji, takich jak chociażby Urząd Skarbowy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli audytor znajdzie taki błąd, zasugeruje nam sposób na jego naprawienie w sposób jak najkorzystniejszy dla przedsiębiorstwa i jak najmniej obciążający jego budżet.

Wtórnym celem badania sprawozdania finansowego jest także ochrona przedsiębiorcy przed ewentualnym sabotażem działania firmy lub wręcz oszustwem, które może nas wiele kosztować. W ramach audytu możemy się też spodziewać dokonania wyceny przedsiębiorstwa, a dokładnie jego akcji na wypadek konieczności ich zabezpieczenia, wystąpienia sporu czy też chęci ich sprzedaży.

W odróżnieniu od audytu operacyjnego ten finansowy ma charakter atestacyjny. Co to oznacza w praktyce? Że jego jedyną intencją jest potwierdzenie pewnego stanu rzeczy – tego przedstawionego w oficjalnych dokumentach. Wszystkie te wymienione powyżej cele stanowią więc tylko drogę do tego, by poświadczyć, czy przygotowane sprawozdanie finansowe jest wiarygodne, czy też nie.

Korzyści audytu finansowego dla przedsiębiorcy

Choć przeprowadzanie audytu finansowego nie zawsze jest obligatoryjne i nałożone odgórnie przez prawo, niesie za sobą szereg korzyści – także dla właścicieli małych i średnich biznesów, którzy decydują się na to z własnej woli. O jakich korzyściach mowa?

Sprawdzenie aktualnego stanu finansowego

Audyt pomoże ocenić, w jakiej kondycji jest przedsiębiorstwo. Tym samym dowiemy się chociażby tego, czy jego kapitał jest na tyle duży, by zainwestować w rozwój, czy też lepiej poszukać zewnętrznego wsparcia finansowego.

Wyłapanie nieprawidłowości

Wystarczy niewielka pomyłka w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym, ZUS-em czy bankiem, by odczuć poważne, niezbyt przyjemne konsekwencje niedopełnienia formalności. Jeśli biegły rewident z Katowic je wykryje, zyskamy czas na wprowadzenie środków zaradczych, zanim drobne nieprawidłowości przekształcą się w poważny i kosztowny problem. Nie każdy przedsiębiorca jest zaznajomiony z zasadami dotyczącymi takich formalności i czasem dopiero wskazówka audytora uświadamia, jakie konsekwencje wiążą się z zaniedbaniem tych kwestii.

Określenie obszarów do poprawy

Nawet jeśli badanie sprawozdania finansowego biura rachunkowego z Katowic nie wykaże żadnych nieprawidłowości, i tak pewnie będzie można coś poprawić w sposobie funkcjonowania firmy. Dzięki obiektywnemu audytorowi dostrzeżemy procesy, które możemy usprawnić, aby efektywniej zarządzać kapitałem czy obiegiem dokumentów. Umożliwi nam to również wytypowanie potencjalnie słabych punktów, które mogłyby zagrozić naszemu przedsiębiorstwu w przyszłości – chyba że zapobiegniemy temu z wyprzedzeniem.

Zapobieganie działaniu na niekorzyść przedsiębiorstwa

Choć oczywiście ufamy swoim współpracownikom, kontrolowanie poprawności ich pracy pomoże nam w ustaleniu, czy sumiennie podchodzą do powierzonych im obowiązków. A jeśli zauważymy jakieś nieprawidłowości, zyskamy szansę ich wyjaśnienia. Dobre wyniki kontroli możemy też wykorzystać do motywowania zespołu do dalszej pracy na takim samym poziomie.

Podwyższenie wiarygodności

Dane zebrane przez audytorów mają za zadanie przedstawić nas jako firmę, która jest wiarygodna i nie ma nic do ukrycia. Taka postawa z pewnością zadziała na naszą korzyść, chociażby w oczach potencjalnych inwestorów czy kontrahentów.

Wykonanie audytu finansowego samodzielnie albo przy pomocy pracowników wewnętrznych może się okazać nie do końca trafionym pomysłem. Jedną z jego najistotniejszych zalet jest bowiem obiektywność, a tę najłatwiej zyskać, wybierając do przeprowadzenia kontroli zespół zewnętrznych specjalistów, na przykład z biura rachunkowego w Warszawie. Brak żadnych związków z firmą zaowocuje rzetelnym, bezstronnym raportem, a wysokie kwalifikacje audytorów być może przyczynią się do zaproponowania zmian, na które wcześniej nie wpadliśmy. Nowa perspektywa pomoże nam zwiększyć efektywność działania, a w długiej perspektywie – również zyski.

Na czym polega audyt księgowy?

Audyt księgowy pozwala na przeprowadzenie dokładnej analizy dokumentacji i stanu finansowego firmy. Taka forma kontroli polepsza wizerunek każdego przedsiębiorstwa.

Na czym dokładnie polega audyt księgowy?

Prowadzący własną firmę, wiedzą, że to praca na więcej niż pełen etat, ponieważ stale trzeba myśleć o wielu sprawach. Tutaj dzień pracy nie kończy się na ośmiu godzinach, a trwa dłużej. Właściciel przedsiębiorstwa ciągle trzyma rękę na pulsie, by nie tylko bez przerwy podnosić swoją konkurencyjność i zapewniać pracownikom godziwą pensję, ale też, by mieć nienaganny porządek w dokumentacji księgowej.

To często przysparza ogromnych problemów, gdyż łatwo się pogubić w wyliczeniach, zrobić błąd, co może mieć duże konsekwencje. Nieprzypadkowo każdy rozsądny właściciel firmy zleca co pewien czas przeprowadzenie audytu księgowego, żeby mieć jasność, jak przedstawiają się finanse firmy. Na czym dokładnie to polega, dla kogo to dobre rozwiązanie, jakie są korzyści z przeprowadzenia audytu finansowego? Odpowiedzmy sobie na te pytania.

Co to jest audyt księgowości?

Zasady tej procedury reguluje ustawa o rachunkowości. Najważniejsze zadanie podczas audytu to ocena analizy dokumentacji i kondycji finansowej firmy. Zyskujemy tym samym kontrolę nad finansami firmy, dowiadując się najważniejszych informacji o jej stanie, ale też perspektywach rozwoju.

Do innych istotnych czynności zaliczamy analizę wiarygodności i wypłacalności. W tym celu wykonuje się szereg czynności: bada się księgi rachunkowe (regularność ich prowadzenia, ocena znajdujących się w nich treści), przeprowadza się kontrolę sprawozdań finansowych i weryfikuję sprawy związane z kadrami i płacami. Poza tym, ważne jest doradztwo w sprawach finansowych – zwłaszcza w zakresie funkcjonowania rachunkowości i kontroli finansowych, jak i prowadzenia systemów księgowania.

Dla kogo jest audyt księgowy?

Dedykowany jest praktycznie dla każdej firmy, która chce sprawdzić, w jakim stanie jest przedsiębiorstwo, dokonać jego kontroli pod kątem rachunkowości i prowadzenia ksiąg. Odpowiednia analiza umożliwia wiarygodną ocenę silnych i słabych stron organizacji. Na tej podstawie można jeszcze wzmocnić pewne działania, a inne poprawić.

Niektóre jednostki są zobowiązane do przeprowadzenia audytu. Określa to ustawa o rachunkowości. To największe jednostki gospodarcze: banki, spółki akcyjne i towarzystwa ubezpieczeniowe. Odnosi się to też do jednostek, w jakich działania opiera się na przepisach o publicznym obrocie papierami wartościowymi. To nie wszystko, bo audyt księgowy obejmuje też jednostki zatrudniające średniorocznie minimum 50 osób (na pełen etat), suma aktywów na koniec roku wyniosła co najmniej 2,5 miliona euro, przychody netto zaś do 5 milionów euro. Warto zauważyć, że wystarczy spełnić dwa z trzech wymienionych warunków, by audyt finansowy był obowiązkowy.

Mimo to, na to rozwiązanie decydują się firmy z różnych branż, zarówno mniejsze, jak i większe przedsiębiorstwa, organizacje użytku publicznego oraz uczelnie. To nie tylko gwarantuje przeprowadzenie odpowiedniej kontroli, ale też podnosi wartość całego przedsiębiorstwa – zwiększa się jego renoma.

Na czym polega audyt?

Audyt księgowy polega na kompleksowej, szczegółowej kontroli ksiąg oraz procedur rachunkowych. Całościowo jest oceniane zarządzanie finansami w spółce. Przeprowadza się weryfikację spraw kadrowych i płacowych, grupuje się oraz redefiniuje operację gospodarcze na kontach. Ważną czynnością jest też wycena aktywów i pasywów.

Dodatkowymi zadaniami przeprowadzanymi przez wyspecjalizowaną firmą audytową, jest doradztwo w zakresie księgowości, żeby ulepszyć jego działania. W tym celu przeprowadza się też szkolenia z tego zakresu, a czasem i przebudowuję księgowość, żeby lepiej służyła firmie.

Jakie są korzyści z przeprowadzenia audytu księgowego?

Korzyści są nieocenione. Najważniejsze, o jakich już wspomnieliśmy, związane są z kontrolą i poprawą wizerunku firmy. Audyt pokazuje, jaka jest kondycja firmy, co można w niej poprawić, lecz też wpływa na wizerunek organizacji, która w oczach klientów i partnerów biznesowych uchodzi za sprawdzony, godny zaufania, podmiot.

Audyt finansowy to więc precyzyjne określenie sytuacji rachunkowej firmy, podczas której weryfikuje się stan dokumentacji i uzupełnia ewentualne braki. Przy okazji zweryfikowana jest praca działu księgowego lub firmy outsourcingowej, której zlecamy te usługi. Dokładny audyt pozwala wypracować sprawniejsze mechanizmy i procedury, które pozwolą lepiej zaplanować wydatki firmy. Co równie istotne, umożliwia zauważenie i wyeliminowanie nieprawidłowości w rozliczeniach przedsiębiorstwa z takimi organami jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Urząd Skarbowy. To ważne, bo jeśli nie zostaną dostrzeżone w porę, to możemy liczyć się z karą finansową. Audyt to wreszcie pewność, że nasze działania są zgodne z prawem.

Pamiętajmy więc, żeby audyt księgowy przeprowadzać regularnie, co nie tylko pokaże nam, jaka jest aktualna majątkowo-finansowa sytuacja firmy, ale i podpowie, co można zrobić, żeby poprawić pewne obszary działalności przedsiębiorstwa.

Badanie sprawozdania finansowego 2020

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości – badaniu podlegają  roczne sprawozdania finansowe jednostkowe oraz roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych podmiotów kontynuujących działalność:

3) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,
4) pozostałych jednostek (przede wszystkim spółek z o.o., spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, cywilnych oraz przedsiębiorstw osób fizycznych), które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe (w odniesieniu do sprawozdań za 2020 r. uwzględnia się dane za 2019 r.), spełniły co najmniej dwa z poniższych warunków:

Wielkości określone w art. 64 ust. 1 pkt 4
ustawy o rachunkowości
Dane za 2019 r. przeliczone po średnim kursie NBP z 31 grudnia 2019 r. (1 euro = 4,2585 zł/euro)
średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób
suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro 2.500.000 euro × 4,2585 zł/euro
= 10.646.250 zł*
przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro 5.000.000 euro × 4,2585 zł/euro
= 21.292.500 zł*

 

* Wyrażone w euro wielkości przeliczono na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień bilansowy.

Badaniu podlegają również sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie. Podlegają mu także roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR, roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy (por. art. 64 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości).
Obowiązkowo swoje sprawozdania finansowe muszą poddać badaniu również te jednostki prowadzące księgi rachunkowe, które dla celów podatkowych wybrały bilansową metodę ustalania różnic kursowych.

Zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki – chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Takiego wyboru zgodnie ze statutem lub umową może dokonać Rada Nadzorcza. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru.

Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki zawiera natomiast z firmą audytorską umowę o badanie sprawozdania finansowego w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. W przypadku badania ustawowego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.

Koszty przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ponosi badana jednostka. Należy podkreślić, że zgodnie z ust. 5a tego ww. artykułu za nieważne z mocy prawa uznaje się wszelkie klauzule umowne w umowach zawartych przez badaną jednostkę, które ograniczałyby możliwość wyboru firmy audytorskiej przez organ dokonujący wyboru firmy audytorskiej, na potrzeby przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych tej jednostki, do określonych kategorii lub wykazów firm audytorskich.

Podstawa prawna:
1) art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.),
2) art. 14b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.),
3) art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.).

Informacja o sprawozdaniu finansowym obowiązkowa

Spółki osobowe będą musiały co roku powiadamiać sądy rejestrowe o tym, czy są zobowiązane składać raport. Według „Dziennika Gazety Prawnej” to sposób Ministerstwa Sprawiedliwości na ich zdyscyplinowanie.

Autorki artykułu podkreślają, że Sprawozdanie finansowe spółki jest nie tylko źródłem informacji o jej kondycji dla fiskusa, lecz także podstawową informacją dla kontrahentów.

Cytują m.in. wypowiedź Zbigniewa Macieja Szymika, doradcy podatkowego z kancelarii TAX Leader w Katowicach, zdaniem którego spółki nie składają sprawozdań finansowych, ponieważ sądy nie wysyłają wezwań. Aktywniejsze w tej kwestii są urzędy skarbowe.

Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna” z 4 lipca 2013 r., autorki: Grażyna Leśniak, Dobromiła Niedzielska-Jakubczyk

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/716294,informacja-o-sprawozdaniu-finansowym-obowiazkowa.html

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski