+48 32 479 10 50

7 lutego 2018

Odmowa wydania opinii zabezpieczającej w przedmiocie programu motywacyjnego dla pracowników

Koniec roku 2017 przyniósł ważne rozstrzygnięcie w kwestii podatku dochodowego od osób fizycznych. W decyzji z dnia 19 grudnia 2017 r. (DOK4.8011.4.2017) Szef Krajowej Administracji Skarbowej odmówił wydania opinii zabezpieczającej w przedmiocie uznania prawidłowości rozliczania programów motywacyjnych przez członków zarządu wnioskującej spółki. Podstawą negatywnego rozstrzygnięcia było przyjęcie przez Szefa KAS, iż podstawowym powodem, dla którego zainteresowane osoby brały udział w programie nie był wyłącznie udział w zyskach spółki, lecz możliwość zastosowania preferencyjnej formy opodatkowania ryczałtem w wysokości 19 %.

Powody negatywnego rozstrzygnięcia

Swoją decyzję organ podatkowy oparł na dwóch powodach. Po pierwsze uznał on, że wydane rozstrzygnięcie czyni zadość tzw. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, której głównym celem jest udaremnienie pod kątem formalnym zachowań pozornie prawidłowych, lecz bezpośrednio zmierzających do zminimalizowania zobowiązań podatkowych. Drugi argument podniesiony przez Szefa KAS dotyczył premii wypłacanej członkom zarządu z tytułu wykonywanej osobiście działalności, wynikającej z uchwały o powołaniu do zarządu. W konsekwencji organ przyjął, iż jedynym powodem stworzenia i stosowania programu motywacyjnego było osiągnięcie korzyści podatkowej.

Stanowisko Ministerstwa Finansów

Klauzula o unikaniu opodatkowania znajduje zastosowanie w stosunku do czynności dokonanych przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej z przepisami prawa podatkowego. Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi na stronie Ministerstwa Finansów, czynność taka nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny, tzn. jeżeli nie zostałby zastosowany przez podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej  z przepisami prawa podatkowego.

Procedura wydania opinii

Zgodnie z treścią art. 119w § 3  Ordynacji podatkowej, wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej może dotyczyć czynności planowanej, rozpoczętej lub dokonanej. Wniosek powinien określać:

  • dane identyfikujące wnioskodawcę;
  • wskazanie podmiotów dokonujących czynności;
  • opis czynności wraz ze wskazaniem związków, o których mowa w przepisach dotyczących cen transferowych, występujących pomiędzy podmiotami;
  • wskazanie celów, których realizacji czynność ma służyć;
  • wskazanie ekonomicznego lub gospodarczego uzasadnienia czynności;
  • określenie skutków podatkowych, w tym korzyści, będących rezultatem czynności objętych wnioskiem;
  • przedstawienie własnego stanowiska w sprawie.

Zainteresowany jest obowiązany uiścić opłatę od złożenia przedmiotowego wniosku w wysokości 20 tys. zł. Co do zasady, opłata ta nie podlega zwrotowi. Wnioskodawca musi również liczyć się z obowiązkiem poniesienia ciężaru ewentualnych kosztów postępowania, w tym m.in. kosztów podróży i innych należności świadków, biegłych i tłumaczy. W myśl przepisów ustawy, termin na wydanie opinii wynosi 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez Szefa KAS, a tym samym jest on dwukrotnie dłuższy niż termin rozpatrzenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego. W przypadku uzyskania decyzji odmownej, wnioskodawca może skorzystać z możliwości poddania sprawy pod kognicję wojewódzkiego sądu administracyjnego.
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze sporządzeniem wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej – zespół ekspertów GLC pozostaje do Państwa dyspozycji.

7 lutego 2018

Zobacz więcej
Wróć do bloga
Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski