18 lutego 2022

Zmiany w zasadach podpisywania sprawozdań finansowych

Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o Rachunkowości, która zmieniła zasady podpisywania dokumentów finansowych (sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki).
Dotychczas, dokumenty te musiały zostać podpisane elektronicznie przez wszystkich członków zarządu, a sprawozdanie finansowe dodatkowo przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych spółki. Od 2022 roku wprowadzono nowe rozwiązanie.

Nowelizacja
Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, sprawozdanie finansowe może podpisać co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu po złożeniu przez pozostałe osoby
wchodzące w skład tego organu oświadczeń, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, lub odmów złożenia takich oświadczeń. Odmowa złożenia oświadczenia jest równoznaczna z odmową podpisu sprawozdania finansowego i wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia.

Aby zastosować nowe rozwiązanie, spełnić należy jednakże dodatkowe warunki:

1) wszystkie pozostałe osoby wchodzące w skład zarządu muszą złożyć oświadczenia, że dokumenty finansowe spełniają wymagania przewidziane w ustawie. Oświadczenie takie powinno być sporządzone:

  • w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym albo
  • w postaci papierowej oraz opatrzone własnoręcznym podpisem.

2) Jeżeli oświadczenie wskazane wyżej sporządzone zostało w postaci papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem, członek zarządu, który podpisał dokumenty finansowe elektronicznie jest zobowiązany do sporządzenia elektronicznych kopii tych dokumentów.

3) Wspomniane wyżej oświadczenie powinno zostać dołączone do dokumentów finansowych.

Powyższe wymogi znajdują zastosowanie także do odmowy złożenia podpisu sprawozdania finansowego, czy też odmowy złożenia oświadczenia, o których mowa powyżej.

18 lutego 2022

Zapraszamy do kontaktu Przejdź do kontaktu

Zapisz się do naszego newslettera

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Warszawa

GLC Warszawa
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

mapa

Katowice

GLC Katowice
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

mapa