+48 32 479 10 50

30 czerwca 2015

Zmiany w VAT od 1 Lipca 2015

Podstawa zmian: USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy

o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2015 r. poz. 605).

 

USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych wprowadza zasadnicze zmiany w podatku VAT począwszy od 1 lipca 2015 r. Nowelizacja ustawy o VAT rozszerza m.in. zakres stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia na złoto, ale również telefony komórkowe, tablety, laptopy czy konsole do gier. Zmiany te mają na celu przede wszystkim dostosowanie przepisów ustawy o VAT do prawa unijnego wynikającego z wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-511/10 w powiązaniu z wyrokiem w sprawie C-437/06 w zakresie zaproponowania przykładowych metod służących odliczaniu VAT w odniesieniu do towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych (podlegających i niepodlegających systemowi VAT) oraz pośrednio realizują zasady prawa unijnego, w szczególności zasadę proporcjonalności i neutralności. Zmiany te obejmują m.in. doprecyzowanie przepisów w zakresie tzw. ulgi na złe długi. W zakresie dotyczącym odliczenia podatku przy sprzedaży mieszanej zmiany wejdą w życie dopiero z początkiem roku 2016.

Zmiany przewidują również rozszerzenie, ale i doprecyzowanie, przepisów w zakresie tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia dla niektórych towarów (ang. reverse charge mechanism), w celu zapewnienia większej skuteczności i uszczelnienia systemu VAT za pomocą tego instrumentu oraz wprowadzają zmiany w zakresie instytucji kaucji gwarancyjnej w odniesieniu do odpowiedzialności solidarnej.

Odwrotne obciążenie

Nowelizacja zmodyfikowała zakres Załącznika nr 11 do uVAT, zawierającego katalog towarów, wobec których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia w rozliczeniach w podatku od towarów i usług.

W załączniku nr 11 do ustawy:

a)  po poz. 21 dodano poz. 21a w brzmieniu:

vat_tabela1_mj

b)  po poz. 22 dodano poz. 22a-22g w brzmieniu:

vat_tabela2_mj

c)  po poz. 27 dodano poz. 27a

vat_tabela3_mj

d)  po poz. 28 dodano poz. 28a-28d

vat_tabela5_mj

Zgodnie ze znowelizowanym art. 17 ust. 1c uVAT w przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do uVAT [a więc w odniesieniu do szeroko rozumianych sprzętów elektronicznych] regułę  dwrotnego obciążenia stosuje się, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł.

Za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w art. 17 ust. 1c uVAT, uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11  o ustawy, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy (art. 17 ust. 1 pkt 1d uVAT w znowelizowanej treści), ale również  ransakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, o której mowa w ust. 1d, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle  ystępujących w obrocie towarami wymienionymi w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy (art. 17 ust. 1e uVAT w znowelizowanej treści).

W przypadku wymienionym w art. 19 ust. 1 pkt 7 [a więc nabycia towarów wymienionych w załączniku nr 11 do uVAT] obniżenie wartości dostaw dokonywanych w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, o której mowa w art.  7 ust. 1c uVAT, w szczególności przez udzielenie po ich dokonaniu nabywcy opustu lub obniżki ceny, nie wpływa na określenie podatnika obowiązanego do rozliczenia kwoty podatku z tytułu dostawy towarów dokonywanej   ramach tej transakcji. W przypadku gdy po otrzymaniu całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 11 do ustawy, następuje zmiana określenia podatnika dla tej dostawy,  orekty rozliczenia zapłaty w związku z tą zmianą dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym dokonano dostawy tych towarów.

Co istotne, jeżeli dokonujący dostawy towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do uVAT, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 podatnikiem jest nabywca, podjął wszelkie niezbędne środki celem rzetelnego  ozliczenia podatku od tej dostawy, nie ma on obowiązku rozliczenia podatku z tytułu tej dostawy, także w przypadku, gdy po jej dokonaniu ustalono, że wskutek działania podmiotu uczestniczącego w tej dostawie jako nabywca  ie były spełnione przesłanki określone w art. 17 ust. 1 pkt 7 uVAT, o którym to działaniu dokonujący dostawy towarów przy zachowaniu należytej staranności nie wiedział lub nie mógł wiedzieć.

Ponadto ustawodawca wprowadził warunek, że mechanizm odwrotnego obciążenia będzie miał zastosowanie w przypadku gdy nabywca towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT będzie posiadał status  arejestrowanego czynnego podatnika VAT. Zmiana ta wyłączy zatem z tego mechanizmu dostawy towarów realizowane na rzecz podatników korzystających ze zwolnienia z VAT. Oprócz tych zmian wprowadzono zasadę,  godnie z którą podatnicy dokonujący sprzedaży towarów wymienionych w tym załączniku będą składali informacje podsumowujące, zawierające zbiorcze informacje o dokonanych przez nich transakcjach objętych odwrotnym  bciążeniem, z tytułu których podatek powinien rozliczyć nabywca (nowy art. 100a ust. 1 uVAT).

Informacje podsumowujące w obrocie

Począwszy od 1 lipca 2015 r. podatnicy dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 uVAT [tzn. również w zakresie  objętym odwrotnym obciążeniem], będą obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych dostawach towarów oraz świadczonych usługach, zwane „informacjami podsumowującymi w obrocie  krajowym” (art. 101a uVAT w znowelizowanej treści).

Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy, w terminach przewidzianych dla złożenia przez podatnika deklaracji podatkowych, o których mowa  dpowiednio w art. 99 ust. 1-3 uVAT. Informacja podsumowująca w obrocie krajowym powinna zawierać następujące dane:

1) nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika informację podsumowującą w obrocie

2) nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika towary lub usługi;

3) łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 – w odniesieniu do poszczególnych nabywców.

 

W przypadku stwierdzenia błędów w danych zawartych w złożonej informacji podsumowującej w obrocie krajowym podatnik jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji. W przypadku zmiany wartości dostaw  towarów lub świadczonych usług, o których mowa w ust. 3 pkt 3, podatnik jest obowiązany skorygować łączną wartość w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, za który dokonuje się korekty podstawy opodatkowania w deklaracji  podatkowej. Jeżeli korekta dotyczy okresu, za który została złożona informacja podsumowująca w obrocie krajowym, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Odpowiedzialność solidarna

Poszerzony zostanie również katalog produktów, do których zastosowanie znajdzie zasada odpowiedzialności solidarnej. Zgodnie z art. 1 pkt 20 Ustawy nowelizującej w załączniku nr 13 do ustawy część III otrzyma następującą treść:

vat_tabela6_mj

Kaucja gwarancyjna

Zmiany dotkną również kwestii związanych z kaucją gwarancyjną. Jeżeli sprzedawca towarów wskazanych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT wpłaci kaucję gwarancyjną, to nabywca tych towarów przestaje być odpowiedzialny (solidarnie ze sprzedawcą) za VAT należny od dokonywanych pomiędzy nimi transakcji.

Kaucję gwarancyjną może złożyć dostawca towarów wskazanych w załączniku nr 13 do ustawy, jeśli nie posiada zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Od 1 lipca 2015 r. kaucja gwarancyjna będzie chronić nabywcę towarów wrażliwych, jeżeli na dzień dokonania dostawy łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

a) dostawca towarów będzie wymieniony w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną, prowadzonym w formie elektronicznej przez Ministra Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów,

b) wysokość kaucji gwarancyjnej, wnoszonej przez dostawcę towarów wrażliwych, odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej:

(i) 3 000 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy innych niż paliwa,

(ii) 10 000 000 zł – w przypadku dostawy paliw wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy [czyli w zakresie

Ulga na złe długi i korekta podatku

Obowiązujące obecnie przepisy nie przewidują możliwości skorzystania przez wierzyciela z ulgi na złe długi w przypadku, gdy dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Należy jednak podkreślić, że dłużnik w takiej sytuacji ma obowiązek dokonania

Zasada ta ulegnie od 1 lipca 2015 r. zmianie, bowiem w przypadku gdy dłużnik będzie pozostawał na koniec miesiąca, w którym upływa 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji wyłączony zostanie obowiązek dokonania przez niego korekty podatku naliczonego (art. 89b ust. 1b uVAT w znowelizowanej treści).

Ustawodawca odstąpił także – mocą omawianej nowelizacji – od warunku dotyczącego braku możliwości skorzystania z ulgi na złe długi przez podatnika (wierzyciela) w przypadku istnienia pomiędzy nim a dłużnikiem powiązań o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikających ze stosunku pracy. Istnienie tych powiązań nie będzie już zatem – od 1 lipca 2015 r. – stanowiło przeszkody w skorzystaniu przez wierzyciela z ulgi

Odliczenie VAT od paliwa

W okresie przejściowym (tj. do dnia 30 czerwca 2015 r.) w stosunku do pewnych kategorii pojazdów wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy nowelizującej z dnia 7 lutego 2014 r. podatnikom nie przysługiwało w ogóle odliczenie VAT z tytułu zakupu paliwa wykorzystywanego do ich napędu. Ten całkowity zakaz odliczania VAT od zakupu paliwa odnosił się do:

1) samochodów osobowych;

2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy

a) 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,

b) 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,

c) 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Ustawodawca nie zdecydował się na przedłużenie tego okresu, co oznacza, że już od 1 lipca 2015 r. podatnicy będą mogli korzystać z prawa do odliczania 50% wydatków na paliwo wykorzystywane do samochodów osobowych użytkowanych do celów mieszanych, czyli na potrzeby działalności gospodarczej i do celów prywatnych. Od tego dnia przestanie bowiem obowiązywać czasowo wprowadzony zakaz odliczania VAT od ww. wydatków.

Zgodnie z tzw. decyzją derogacyjną, Polska może stosować ograniczenie w odliczeniach do 50% VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. Okres ten może zostać wydłużony, jeżeli do dnia 1 kwietnia 2016 r. Polska złoży odpowiedni wniosek oraz załączy sprawozdanie obejmujące przegląd stosowanego w decyzji derogacyjnej ograniczenia. Ograniczone odliczenie to prawo do jedynie korzystania jedynie 50% VAT zawartego w cenie pojazdów lub nabyć eksploatacyjnych do tych pojazdów.

Począwszy od tej daty nic nie zmieni się w przypadku przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na użytkowanie samochodów wyłącznie w działalności gospodarczej. W dalszym ciągu będą mogli odliczać 100% VAT od zakupu pojazdu oraz wydatków związanych z jego eksploatacją. Oczywiście jeśli spełnią dodatkowe warunki określone w przepisach.

Tagi: załącznik nr 11 do ustawy o vat, załącznik nr 13 do ustawy o vat, Zmiany w VAT od 1 Lipca 2015

30 czerwca 2015

Zapraszamy do kontaktu Przejdź do kontaktu

Zapisz się do naszego newslettera

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Warszawa

GLC Warszawa
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

mapa

Katowice

GLC Katowice
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

mapa