+48 32 479 10 50

16 marca 2016

Zmiany w prawie, interpretacje i wyroki 29-02-04.03.2016

 

 • Nie każda ugoda sądowa jest bez PIT

NSA rozpatrywał sprawę byłego pracownika, który żądał od fiskusa zwrotu kwoty 35 tys. zł zaliczki na podatek dochodowy od odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę. Podatnik uważał iż całe odszkodowanie jest zwolnione z podatku, a fiskus iż jedynie część jest zwolniona. NSA zdecydował, iż były pracownik nie zapłaci podatku tylko od tej części odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę (wypłaconego na podstawie ugody sądowej), która przypada za okres wypowiedzenia.

Wyrok NSA z dnia 25.02.2016 r. (II FSK 3448/13))

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7DA8CF086C

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/925699,ugoda-sadowa-pit.html

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 03.03.2016, str. B2

 

 

 • VAT od aportu nie jest przychodem

Sprawa zawisła przed NSA dotyczyła mężczyzny prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali, który był także wspólnikiem w rożnych spółkach. Do tych spółek miał zostać wniesiony aport w postaci lokali podatnika, do którego miała zostać wystawiona faktura. Spór dotyczył tego, czy w takim przypadku podatkiem dochodowym objęta będzie również kwota podatku VAT zapłaconego przez spółkę z tytułu tej faktury. Kwota przekazana przez spółkę otrzymującą wkład niepieniężny na zapłatę 23 proc. podatku należnego nie zwiększa zysku tego, kto wniósł aport – zdaniem NSA. Przy aporcie przychodem jest wyłącznie nominalna wartość udziałów, czyli bez podatku VAT.

Wyrok NSA z dnia 25.02.2016 r. (II FSK 3141/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8333020815

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/925745,vat-od-aportu-nie-jest-przychodem.html

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 03.03.2016, str. B2

 

 • Restauracje nie oszczędzą na podaniu napoju

NSA zajmował się sprawą podatnika, który świadczył usługi cateringowe i gastronomiczne. Wyrok NSA jest precedensowe i potwierdza dotychczasową linię orzeczniczą sądów wojewódzkich. Zgodnie z tym wyrokiem – nie można oddzielać usługi polegającej na przygotowaniu kawy bądź herbaty i zaserwowaniu ich klientowi do stolika od sprzedaży samego towaru. Całość jest objęta 23 proc. VAT. Orzeczenie podważa praktyki polegające na wydzielaniu usługi restauracyjnej i stosowaniu do niej stawki 8 proc. VAT.

Wyrok NSA z dnia 02.03.2016 r. (I FSK 1672/14)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/21949A0AAC

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/925693,restauracja-vat-przygototwanie-podanie-napoju.html

Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna 03.03.2016, str. B3

 

 • Wydatki na farmę wiatrową do rozliczenia

Opłata, od której zależy wznoszenie na morzu wysp pod wiatraki, jest kosztem wytworzenia środka trwałego – orzekł NSA. Sprawa zawisła przed NSA dotyczyła spółek, które zostały powołane w celu wzniesienie oraz wykorzystania sztucznych wysp na Bałtyku. Sąd zauważył, że bez uiszczenia opłaty z tytułu pozwolenia wzniesienia sztucznej wyspy niemożliwe byłoby rozpoczęcie inwestycji. A skoro tak, to są to wydatki dotyczące wytworzenia środka trwałego. Nie ma znaczenia, czy część opłaty jest ponoszona na wczesnym etapie inwestycji. Kryterium czasowe nie ma znaczenia, istotne jest kryterium związku.

Wyrok NSA z dnia 01.03.2016 r. (II FSK 3607-3609/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4F7C39AF67

Link do artykułu: http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/303029979-CIT-Wydatki-na-farme-wiatrowa-do-rozliczenia.html

Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita 02.03.2016, str. C4

 

 • Kwotę kaucji zatrzymaną w spółce trzeba opodatkować VAT

Kwota kaucji otrzymanej od nabywcy i zatrzymana w związku z niewywiązaniem się przez kontrahenta z jego obowiązków jest wynagrodzeniem za zrealizowaną dostawę. Przepadek kaucji podlega zatem opodatkowaniu VAT – tak zdecydował WSA w Gdańsku.

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 27.01.2016 r. (I SA/Gd 1601/15) nieprawomocny

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B815775F2E

Link do artykułu: http://www.rp.pl/VAT/303029996-Kwote-kaucji-zatrzymana-w-spolce-trzeba-opodatkowac-VAT.html

Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita 02.03.2016, str. H7

 

 • Budżet nie pokrywa skutków nieracjonalności podatnika

Spór z fiskusem sprowadzał się do tego, czy może kwotę odszkodowania z tytułu odstąpienia od przygotowanego już zamówienia, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Spółka przekonywała, że odstąpienie od realizacji zamówienia było jedynym racjonalnym działaniem zmierzającym do zabezpieczenia i zachowania źródła przychodów. Ograniczało to bowiem jej koszty, które musiała by ponieść gdyby musiała przyjąć zamówienie. Zdaniem NSA – spółka, która najpierw podpisuje ryzykowny kontrakt, a dopiero potem analizuje, czy jest on racjonalny, nie może zaliczyć do kosztów podatkowych odszkodowania wypłaconego kontrahentowi za zerwanie umowy.

Wyrok NSA z dnia 01.03.2016 r. (II FSK 4009/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2380A06729

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/925466,budzet-podatnicy-umowy-przedsiebiorcy.html

Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna 02.03.2016, str. B3

 

 • Spółdzielnia wystawia PIT członkom rady

Sprawa zawisła przed NSA dotyczyła kwalifikacji źródła przychodów członków rady osiedla w spółdzielni mieszkaniowej. Zdaniem Spółdzielni, rada osiedla pełni również funkcje stanowiące, a nie tylko opiniodawcze i doradcze, ze względu na jeden z zapisów statutu. Dlatego wynagrodzenie członków tych rad powinno być opodatkowane jak wynagrodzenie członków rady nadzorczej. Co oznacza że na, na gruncie PIT należy te przychody traktować jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, a nie jako z innych źródeł. Fiskus kwestionował to podejście i stał na stanowisku iż jest to przychód z innych źródeł, a spółdzielnia powinna sporządzić PIT-8C a nie PIT-11. NSA przyznał rację Spółdzielni.

Wyrok NSA z dnia 01.03.2016 r. (II FSK 3924/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E30C271335

Link do artykułu: http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/303029980-Spoldzielnia-wystawia-PIT-czlonkom-rady-osiedla.html

Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita 02.03.2016, str. C4

 

 • Fikcyjne usługi nie dają podstaw do odliczenia VAT

Istotą sporu był fakt zakwestionowania przez fiskusa prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur, które zdaniem fiskusa były „puste”. Faktury te wystawiał klub sportowy z tytułu świadczeń usług reklamowych. Zgodnie umową klub był zobowiązany do przeprowadzenie kampanii reklamowej podatnika w trakcie sezonu rajdowego (banery, loga podatnika na samochodach rajdowych itp.). Zdaniem Sądu – zeznania świadków zainteresowanych konkretnym rozstrzygnięciem sprawy nie są w stanie podważyć obiektywnych dowodów. Bowiem przesłuchiwani prezes i wiceprezes klubu zapewniali, że usługi zostały wykonane. Nie potrafili jednak przedstawić dowodów potwierdzających wykonanie tych usług.

Wyrok NSA z dnia 24.02.2016 r. (I FSK 1255/14)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/31FEBF0354

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/925251,odliczenie-vat-fikcyjne-uslugi.html

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 01.03.2016, str. B2

 

 • Niezgłoszony spadek jest opodatkowany

Jeżeli odziedziczone akcje nie są notowane na rynku publicznym, to do ustalenia podstawy opodatkowania należy przyjąć wartość nominalną – zdecydował NSA. Zawisła przed NSA sprawa dotyczyła wnuka, który odziedziczył po dziadku duży majątek, składający się m.in. z prawa do niewypłaconej dywidendy, udziału w części nieruchomości oraz akcje zwykłe imienne.

Wyrok NSA z dnia 24.02.2016 r. (II FSK 3940/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7B0F47A9DC

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/925264,nsa-opodatkowanie-spadku.html

Źródło: Jakub Pawłowski, Dziennik Gazeta Prawna 01.03.2016, str. B2

 

 • O metodzie szacowania przychodu decyduje fiskus

Sprawa zawisła przed NSA dotyczyła przedsiębiorcy świadczącego kompleksowe usługi pogrzebowe, począwszy od dostarczeni trumny, wieńców i wiązanek po przewóz uczestników pogrzebu na cmentarz i sam pochówek. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej dokonał oszacowania wartość przychodów przedsiębiorcy i na tej podstawie określił zryczałtowaną wartość podatku dochodowego. Istotą sporu był wybór formy szacowania. Zdaniem Sądu, przedsiębiorca, który nie płacąc podatków, mógł zaniżać ceny, nie ma co liczyć na to, że jego zyski zostaną ustalone na podstawie obrotów innych firm. Sąd wyjaśnił, że szacując przychód, organ podatkowy powinien w pierwszej kolejności stosować metody wymienione w ordynacji podatkowej. Jeżeli jednak uzna, że nie pozwoliłyby one wiernie odwzorować podstawy opodatkowania, może sięgnąć po inny sposób oszacowania.

Wyrok NSA z dnia 25.02.2016 r. (II FSK 3367/15)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/696C3CDE4D

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/925039,metoda-szacowania-przychodu.html

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 29.02.2016, str. B3

 

 • Odliczanie 50 proc. VAT od aut o trzy lata dłużej

Ministerstwo Finansów chce wydłużenia do 31 grudnia 2019 r. obecnego systemu odliczania VAT od samochodów osobowych, który pozwala na odliczenie 50 proc. VAT od samochodów wykorzystywanych jednocześnie do działalności gospodarczej i do celów prywatnych. To odstępstwo od generalnej zasady, dającej prawo do odliczenia pełnego VAT. Derogacja w tej sprawie wygasa jednak z końcem 2016 r. W związku z tym Ministerstwo Finansów wystąpiło do Komisji Europejskiej o jej przedłużenie do końca 2019 r. Jeśli Komisja nie zgodzi się na przedłużenie okresu derogacji, polscy przedsiębiorcy będą mogli odliczyć cały VAT z faktur dokumentujących zakup samochodów osobowych oraz paliwa do nich, które używane są prywatnie i w działalności gospodarczej.

 

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/925099,odliczanie-50-proc-vat-od-aut.html

Źródło: Łukasz Zalewski, Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna 29.02.2016, str. B4

 

 

 

 

 • Fiskus nie chce umarzać zaległości

Zapadł ważny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zajmował się sprawą umorzenia zaległości podatkowych, bowiem fiskus godzi się na to wyjątkowo (pożar w firmie lub śmierć w rodzinei). Oddalając skargę fiskusa, sąd przypomniał, że w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ podatkowy może przyznać ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych, m.in. umorzyć zaległość. Wystarczy spełnić jedną z wymienionych w artykule przesłanek. NSA nie zgodził się z fiskusem, że decydujące znaczenie w sprawie o umorzenie zaległości mają nadzwyczajne okoliczności dotyczące powstania zadłużenia.

Wyrok NSA z dnia 10.02.2016 r. (II FSK 3139/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2436F52129

Link do artykułu: http://archiwum.rp.pl/artykul/1301384-Fiskus-nie-chce-umarzac-zaleglosci.html

Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita 25.02.2016, str. C4

 

 • Wielokrotna sprzedaż budynku pod lupą fiskusa

Handlowanie nieruchomością między rodzinnymi spółkami należy uznać za transakcje, których zasadniczym celem jest uzyskanie korzyści podatkowej – orzekł WSA. Sporna sprawa dotyczyła rozliczenia VAT. Chodziło o budynek usługowo-biurowy, który małżeństwo sprzedało za kwotę 30 tys. zł, choć organy podatkowe wyceniły jej wartość rynkową na powyżej 1 mln zł. Pierwszym nabywcą była spółka, w której funkcję prezesa pełniła córka podatników. W tym samym roku nieruchomość była sprzedawana innym podmiotom (funkcje prezesów pełnili w nich m.in. syn małżeństwa i pełnomocnik strony) jeszcze kilka razy, a cena budynku rosła z każdą transakcją, aż osiągnęła wysokość prawie 8 mln zł.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23.02.2016 r. (III SA/Wa 1014/15) nieprawomocny

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3A7E3F054B

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/924564,nieruchomosci-vat-wielokrotna-sprzedaz-budynku-fiskus.html

Źródło: Jakub Pawłowski, Dziennik Gazeta Prawna 25.02.2016, str. B2

 

 • Firmową nieruchomość można tylko amortyzować

Nie można ująć w kosztach firmy całych wydatków na zakup mieszkania, skoro po kilku miesiącach ma ono zostać przeznaczone na cele osobiste – tak stwierdził NSA w swoim wyroku. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 49 ustawy o PIT nie uważa się za koszty wydatków na nabycie składników majątku niezaliczanych do środków trwałych, w sytuacji gdy nie są one wykorzystywane w działalności, lecz służą celom osobistym – podkreślił sąd pierwszej instancji. Wyrok ten potwierdził NSA.

Wyrok NSA z dnia 18.02.2016 r. (II FSK 3644/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CBC79AC7AC

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/924568,firmowa-nieruchomosc-mozna-amortyzowac.html,komentarze-najnowsze,1

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 25.02.2016, str. B2

 

 • Faktura musi określać, kiedy usługa jest świadczona

Rzecznik generalna TSUE wskazała, iż jej zdaniem podatnik nie ma prawa do odliczania VAT, jeśli z faktur nie wynika jednoznacznie, w jakim okresie świadczono na jego rzecz usługi. Opinia rzecznika nie jest wiążąca dla trybunału, ale w praktyce sędziowie kierują się wskazówkami rzeczników. Sprawa zawisłą przed TSUE dotyczyła opisu faktur z tytułu świadczonych usług prawnych, które nie wskazywały okresu w jakim były świadczone.

Wyrok TSUE z dnia 18.02.2016 r. (I FSK 1721/14)

Link do wyroku: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:62014CC0516

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/924563,tsue-vat-faktura-swiadczenie-uslugi.html

Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna 25.02.2016, str. B3

 

 

 

 

 

 

 

 

16 marca 2016

Zapraszamy do kontaktu Przejdź do kontaktu

Zapisz się do naszego newslettera

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Warszawa

GLC Warszawa
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

mapa

Katowice

GLC Katowice
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

mapa