+48 32 479 10 50

29 marca 2016

Zmiany w prawie, interpretacje i wyroki 14-18.03.2016

 

  • Likwidacja szkód jednak obciążona podatkiem

Trybunał Sprawiedliwości UE rozstrzygnął bardzo ważną sprawę dla branży ubezpieczeniowej w Polsce. Generalnie można uznać iż firmy współpracujące z zakładami ubezpieczeń nie przysługuje zwolnienie z VAT. TSUE uznał, że przepisy unijne nie pozwalają na zwolnienie z VAT usług likwidacji szkód świadczonych na rzecz ubezpieczyciela. Spór dotyczył firmy Aspiro, która na podstawie umowy z zakładem ubezpieczeń wykonywała wiele czynności związanych z likwidacją szkód, m.in. przyjmowała zgłoszenia, ustalała przyczyny i okoliczności szkód, określała ich wysokość, prowadziła dokumentację, prowadziła korespondencję z klientami itd. Zdaniem ekspertów wyrok TSUE może sporo zmienić w dotychczasowych rozliczeniach usług związanych z działalnością ubezpieczeniową.

Wyrok TSUE z dnia 17.03.2016 r. (C-40/15)

Link do wyroku: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175157&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=255979

Link do artykułu: http://www.rp.pl/VAT/303179888-VAT-likwidacja-szkod-jednak-obciazona-podatkiem.html

Źródło: Przemysław Wojtasik, Rzeczpospolita 18.03.2016, str. B4

 

  • Zapłata w naturze jest także objęta VAT

Sprawa dotyczyła spółki, która wygrała przetarg na rozbiórkę budynku ujęcia wody oligoceńskiej i pawilonu handlowego. Zapłatę za tą usługę stanowiły pieniądze oraz materiał pozyskany z rozbiórki. Spółka nie zaewidencjonowała wynagrodzenia w naturze i nie odprowadziła od niego podatku VAT należnego. NSA orzekł, iż podstawą opodatkowania w VAT jest całość wynagrodzenia otrzymanego za wykonane usługi, nie tylko wartość pieniężna.

Wyrok NSA z dnia 14.03.2016 r. (I FSK 1542/14)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1E1A6D7C3A

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/928138,zaplata-w-naturze-vat.html

Źródło: Jakub Pawłowski, Dziennik Gazeta Prawna 17.03.2016, str. B2

 

  • Amortyzacja tylko wtedy, gdy jest wartość początkowa

Opłaty licencyjne można zaliczać bezpośrednio do kosztów podatkowych, jeżeli ich wysokość może być określona dopiero po oddaniu środka trwałego do używania – orzekł NSA. Chodziło o spółkę, która zawarła umowę licencyjną z firmą informatyczną na dostawę oprogramowania. Całość wydatków na instalację, obsługę i dostosowanie nowych rozwiązań zaliczyła wprost do kosztów uzyskania przychodu, nie uwzględniając ich w ewidencji środków trwałych.

Wyrok NSA z dnia 14.03.2016 r. (II FSK 4005/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/41D81B07DA

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/928147,oplaty-licencyjne-amortyzacja.html

Źródło: Jakub Pawłowski, Dziennik Gazeta Prawna 17.03.2016, str. B3

 

  • Zwroty 75-proc. daniny bez odsetek

Podatnik zapłacił w 2010 roku podatek wynikający z decyzji ustalającej 75 % podatek od nieujawnionych dochodów w 2005 r. W dniu 18 lipca 2013 r. (sygn.. akt SK 18/09) okazało się że przepis który był podstawą takich decyzji jest niekonstytucyjny. Podatnik zażądał zapłaty od fiskusa odsetek. Zdaniem NSA – fiskus nie wypłaci oprocentowania od pieniędzy pobranych na podstawie niekonstytucyjnego przepisu o nieujawnionych źródłach dochodów. Chyba że sam zwlekałby ze zwrotem nienależnie pobranego podatku.

Wyrok NSA z dnia 15.03.2016 r. (II FSK 3467/15)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9EF57CA45C

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/928146,przepis-o-nieujawnionych-zrodlach-dochodow.html

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 17.03.2016, str. B3

 

  • Licencja za 2 mln złotych w kosztach na bieżąco

Nie jest nadużyciem prawa uzależnienie ceny licencji od wielu zmiennych czynników, co uniemożliwia ustalenie ceny nabycia tej licencji. W takim przypadku nie można, wbrew temu, co twierdziła skarbówka, ustalać ceny rynkowej i nakazywać spółce rozliczania kosztów nabycia licencji przez wieloletnie odpisy amortyzacyjne. Jeśli treść umowy nie wskazuje jasno ceny początkowej licencji na programy komputerowe, spółka może opłaty rozliczać bezpośrednio w kosztach.

Wyrok NSA z dnia 14.03.2016 r. (II FSK 4005/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/41D81B07DA

Link do artykułu: http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/303149856-NSA-o-rozliczaniu-kosztow-nabycia-licencji-w-spolce.html

Źródło: Mateusz Maj, Rzeczpospolita 15.03.2016, str. C4

 

  • Państwowe spółki są również objęte obowiązkiem w zakresie cen transferowych

Dla transakcji z udziałem Skarbu Państwa też trzeba sporządzać dokumentację dotyczącą podmiotów powiązanych – orzekł NSA. Ustawa o CIT wskazuje, że regulacjami o cenach transferowych są objęte wszystkie osoby prawne. Skarb Państwa jako podatnik CIT korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT, ale nie jest wyłączony spod działania tej ustawy – wyjaśnił sąd.

Wyrok NSA z dnia 08.03.2016 r. (II FSK 4000/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/25E2ACEF5F

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/927631,panstwowe-spolki-ceny-transferowe.html

Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna 15.03.2016, str. B2

 

  • Ugoda z miastem może być korzystna

Spółka nabyło prawo użytkowania wieczystego gruntu z budynkami na nim usadowionymi. Zgodnie z umową o użytkowanie wieczyste spółka była zobowiązana do zagospodarowania działki (tj. rozpoczęcia budowy w określonym terminie). Spółka wystąpiła o zmianę tego terminu do miasta, miasto odmówiło i wszczęło postępowanie w sprawie dodatkowej opłaty rocznej. Zdaniem NSA – dobrowolna opłata wniesiona na rzecz gminy w zamian za przedłużenie terminów realizacji inwestycji na użytkowanym gruncie może być kosztem podatkowym. Zabezpieczeniem źródła przychodów jest zabezpieczenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. W tym znaczeniu wydatek, jakim było uiszczenie opłaty, był celowy – wyjaśnił sąd.

Wyrok NSA z dnia 10.03.2016 r. (II FSK 3532/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/90380E8421

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/927644,dobrowolna-oplata-gmina-przedluzenie-terminow-realizacji-inwestycji.html

Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna 15.03.2016, str. B2

 

  • Zwrot kosztów noclegu to nie przychód pracownika

W sprawie zawisłej przed WSA w Warszawie, pracownica uważała, że zwrot kosztów noclegu nie jest dla niej przychodem ze stosunku pracy (ani z innych źródeł wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT), od którego należałoby płacić podatek dochodowy. Pracownica ta w ramach obowiązków służbowych reprezentowała pracodawcę w różnych województwach i ze względów praktycznych często zatrzymywała się na noc w miejscach, gdzie następnego dnia wykonywała obowiązki. Pracodawca zwracał jej koszty zakwaterowania i posiłków. Zdaniem WSA, podobnie jak wcześniej NSA – nie ma podatku dochodowego, gdy pracodawca opłaca zakwaterowanie swoich podwładnych, działając we własnym interesie.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 10.03.2016 r. (III SA/Wa 3984/14) nieprawomocny

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3F46015D9F

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/927408,koszty-noclegu-przychod-pracownika.html

Źródło: Jakub Pawłowski, Dziennik Gazeta Prawna 14.03.2016, str. B4

 

  • Adwokaci bez szans na uniknięcie VAT

Prawnicy w Belgi jeszcze do końca 2013 roku nie musieli płacić podatku VAT, bowiem pozwalało im na zwolnienie belgijskie regulacje podatkowe. Od 2014 roku przestało już obowiązywać takie zwolnienie i usługi prawników w Belgi są zawsze opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 21 %. Taki stan rzeczy został zaskarżony do belgijskiego trybunału konstytucyjnego, a ten skierował pytanie do TSUE w tym zakresie. Zdaniem rzecznik generalnej TSUE – Prawnicy muszą płacić podatek od towarów i usług. Rzecznik generalna TSUE wyjaśniła, że Belgia miała wprawdzie prawo utrzymywać zwolnienie z VAT dla usług prawnych, ale skoro z niego zrezygnowała, to nie może ponownie go wprowadzić, chociażby w ograniczonej formie.

Opinia rzecznik TSUE z dnia 10.03.2016 r. (C-543/14)

Link do opinii:  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174925&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=247370

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/927394,tsue-adwokaci-unikniecie-vat.html

Źródło: Marcin Szulc , Dziennik Gazeta Prawna 14.03.2016, str. B4

 

  • Co nie jest na wspólne życie, jest darowizną

Stan faktyczny sprawy wyglądał następująco, para żyła w konkubinacie, z tego związku urodził się syn. Konkubent przekazywał partnerce zarobione pieniądze celem zaspokojenia potrzeb prowadzonego wspólnego gospodarstwa domowego. Po opłaceniu wszystkich wydatków, partnerka resztę przeznaczyła na zakup nieruchomości zabudowanej oraz udziałów w spółce. Organ uznał iż przekazywane konkubinie pieniądze stanowią darowiznę i powinny być opodatkowane sankcyjną stawką 20%. NSA orzekł, iż konkubent który dostaje od partnera pieniądze i następnie przeznacza je na inwestycje, np. w nieruchomości, musi zapłacić podatek od spadków i darowizn. Sąd podkreślił, że nie można stawiać znaku równości między ustrojem majątkowym konkubinatu i ustrojem właściwym dla wspólności małżeńskiej.

Wyrok NSA z dnia 11.03.2016 r. (II FSK 1682/14)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B37DF56680

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/927390,co-jest-darowizna.html

Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna 14.03.2016, str. B3

 

 

29 marca 2016

Zapraszamy do kontaktu Przejdź do kontaktu

Zapisz się do naszego newslettera

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Warszawa

GLC Warszawa
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

mapa

Katowice

GLC Katowice
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

mapa