+48 32 479 10 50

16 listopada 2015

Zmiany w prawie, interpretacje i wyroki 27.10.2015 – 06.11.2015

 • Zaległe składki za pracownika bez podatku PIT

Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką kapitałową na potrzeby podatku od czynności cywilnoprawnych – potwierdził minister finansów w interpretacji ogólnej z 27 października br. (PL-LM.831.22.2015). Minister zalecił organom podatkowym, by odstąpiły od sporów z podatnikami w tym zakresie. To skutek wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia br. w polskiej sprawie Drukarnia Multipress (C-357/13).

Interpretacja Ministra Finansów z dnia 04.11.2015 r. (PL-LM.831.22.2015)

Link do interpretacji: http://www.mf.gov.pl/documents/764034/3189310/Dz.+Urz.+Min.+Fin.+z+dnia+4+listopada+2015+r.+-+poz.+72+-

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/903760,podatek-od-czynnosci-cywilnoprawnych.html

Źródło: Agnieszka Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna 06.11.2015, str. B3

 

 • Siedziba firmy jest tam, gdzie zapadają decyzje

WSA w Warszawie stwierdził, iż siedzibą osoby fizycznej jest jej miejsce zamieszkania. Istotą sprawy zawisłej przed sądem był fakt że ani przepisy o VAT, ani inne przepisy prawa podatkowego nie posługują się pojęciem „siedziba” w odniesieniu do osób fizycznych. Spór w tej sprawie dotyczył działalności polegającej na wynajmowaniu lokali w celach zarobkowych (przez współwłaściciela budynku, który mieszka we Włoszech). Sąd potwierdził, że jest to przejaw prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT i podlega opodatkowaniu. Sąd przyznał, że miejsce siedziby nie jest zdefiniowane w polskich przepisach podatkowych. Z orzecznictwa wynika jednak, że oznacza ono miejsce podejmowania decyzji dotyczących prowadzonej działalności. A zatem osoby fizyczne mają siedzibę w miejscu zamieszkania (w tej sprawie będą to Włochy).

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 04.11.2015 r. (III SA/Wa 239/15)

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/903768,vat-przedsiebiorcy.html

Źródło: Katarzyna Rosik, Dziennik Gazeta Prawna 06.11.2015, str. B3

 

 • Zaległe składki za pracownika bez podatku PIT

Zapłata zaległych składek na ubezpieczenie społecznie, nie spowoduje po stronie tych, których one dotyczą (pracowników, zleceniobiorców). Jak stwierdził NSA, późniejsze wywiązanie się z obowiązku uiszczenia składek nie zmienia charakteru samego świadczenia. Nawet jeśli w chwili dokonywania wpłaty płatnika nie wiąże już umowa z osobą, której dotyczą składki. Dlatego zdaniem NSA, nie ma podstaw do pobierania zaliczek na podatek dochodowy, bo nie doszło do żadnego przysporzenia po stronie podatników.

Wyrok NSA z dnia 27.10.2015 r. (II FSK 1891/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1EA0B6688E

Link do artykułu: http://www4.rp.pl/Podatek-dochodowy/311059986-NSA-Zalegle-skladki-za-pracownika-bez-podatku-PIT.html

Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita 05.11.2015, str. C1

 

 • Nie wszystko w aktach sprawy musi być jawne dla strony postępowania

Ordynacja zapewnia podatnikowi prawo do wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów, a także uwierzytelniania odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów. Zasady tej nie stosuje się, gdy w aktach są dokumenty niejawne, a także takie, które organ podatkowy wyłączył ze względu na ważny interes publiczny. Organ podatkowy ma prawo wyłączyć jawność całości lub części dokumentów. Nie łamie to konstytucyjnego prawa do obrony.

Wyrok NSA z dnia 03.11.2015 r. (II FSK 2297/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4A2BCD3BD1

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/903511,sadownictwo-podatki-skarbowka.html

Źródło: Katarzyna Rosik, Dziennik Gazeta Prawna 05.11.2015, str. B2

 

 • Termin na zgłoszenie spadku liczy się od momentu dowiedzenia się o spadku

Termin złożenia do urzędu skarbowego druku SD-Z2 liczy się od momentu, w którym spadkobierca dowiedział się o nabyciu schedy. Ma na to sześć miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeśli jednak nabywca nie miał żadnej informacji na ten temat, to termin liczy się od dnia, w którym dowiedział się o nabyciu spadku. Przepisy nakazują jednak uprawdopodobnić późniejsze powzięcie takiej wiadomości

Interpretacja indywidualna DIS z Katowic z dnia 27.10.2015 r. (IBPB-2-1/4515-80/15/DP)

Link do interpretacji : http://interpretacje-podatkowe.org/podatek-od-spadkow-i-darowizn/ibpb-2-1-4515-80-15-dp

Link do artykułu: http://www4.rp.pl/Podatki/311049995-Spadek-Termin-zlozenia-druku-SD-Z2-do-urzedu-skarbowego.html

Źródło: Monika Pogroszewska, Rzeczpospolita 04.11.2015, str. C4

 

 • Agencja towarzyska to nie hotel

Klub nocny nie ma prawa do stawki 8 proc. VAT, bo oferowana w nim rozrywka nie jest usługą pomocniczą do zakwaterowania – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Sprawa dotyczyła agencji towarzyskiej, w której ewidencjonowano na kasie usługi hotelowe. Dzięki temu stosowano stawką 8 proc. VAT, a nie 23 proc. przewidziane dla usług rozrywkowych.

Wyrok NSA z dnia 03.11.2015 r. (I FSK 863/14)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7FB6B4A6DF

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/903290,8-proc-vat-agencja-towarzyska-to-nie-hotel.html

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 04.11.2015, str. B3

 

 • Usługi medyczne nie zawsze z rejestracją na kasie

Pierwotnie fiskus uważał, że obowiązek ewidencjonowania obrotu bez względu na jego wartość dotyczy też centrów medycznych. Tak wynikało z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6 lutego 2015 r., nr IBPP3/443-1357/14/KG. Następnie to stanowisko i interpretacja uległa zmianie, bowiem Minister Finansów wydał korzystną interpretację dla centrów medycznych i stomatologicznych, które większość usług wykonują na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia, a tylko marginalną ich część na rzecz pacjentów prywatnych. Jeżeli wartość świadczeń dla tych ostatnich nie przekracza 20 tys. zł rocznie (lub proporcjonalnie w danym roku), nie muszą one ewidencjonować obrotu na kasie

Interpretacja Ministra Finansów z dnia 28.10.2015 r. (PT8.8101.354.2015TKE)

Link do interpretacji: http://interpretacje-podatkowe.org/kasa-rejestrujaca/pt8-8101-354-2015tke

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/903042,uslugi-medyczne-rejestracja-na-kasie-fiskalnej.html

Źródło: Agnieszka Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna 03.11.2015, str. B1

 

 • Sądy przeciw optymalizacji z wykorzystaniem zagranicznego podmiotu

VAT jest należny w Polsce także wtedy, gdy kontrahent nie posiada tu budynków ani nie zatrudnia pracowników. Wystarczy, że będzie korzystał na terenie Polski z zaplecza technicznego i osobowego polskiego podmiotu. Taki wniosek płynie z wyroku NSA, gdzie spór toczył się o to, czy faktycznie cypryjski kontrahent ma w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności w rozumieniu art. 28b ust. 2 ustawy o VAT. Sądy obu instancji uznały, że tak. Wyrok jest pokłosiem wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE. Z wyroku TSUE z 16 października 2014 r. (sygn. akt C-605/12) w sprawie polskiej spółki Welmory.

Wyrok NSA z dnia 25.09.2015 r. (II FSK 2218/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/27808F8F63

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/903068,vat-optymalizacja-z-wykorzystaniem-zagranicznego-podmiotu.html

Źródło: Katarzyna Jędrzejewska, Dziennik Gazeta Prawna 03.11.2015, str. B2

 

 • Każde postępowanie podatkowe wymaga odrębnego zawiadomienia

Należy odróżnić złożenie pełnomocnictwa do akt podatkowych w postępowaniu kontrolnym od złożenia go do akt postępowania podatkowego. Zgodnie z wyjaśnieniami sądu – To dwie różne czynności. Z tego powodu sąd uznał, że organ musi zawiadomić o wszczęciu postępowania podatkowego bezpośrednio podatnika, a nie pełnomocnika umocowanego do postępowania kontrolnego.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28.10.2015 r. (III SA/Wa 3488-3490/14) nieprawomocny

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/902814,postepowanie-podatkowe-zawiadomienie.html

Źródło: Katarzyna Rosik, Dziennik Gazeta Prawna 02.11.2015, str. B4

 

 • Kwoty przekazane na agio emisyjne w SKA bez podatku

Nadwyżka wartości wkładu przeznaczona na kapitał zapasowy spółki komandytowo-akcyjnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 października br. (II FSK 2218/13). Sprawa dotyczyła sieci sklepów, która planowała zmienić formę prawną ze spółki komandytowej na komandytowo-akcyjną. Po przekształceniu miały być wniesione wkłady podwyższające kapitał zakładowy. Spółka planowała, że część wkładów zostanie przeznaczona na pokrycie kapitału zakładowego, a nadwyżki ponad wartość nominalną nowych akcji lub podwyższoną wartość nominalną akcji istniejących zostaną przekazane na kapitał zapasowy SKA.

Wyrok NSA z dnia 27.10.2015 r. (II FSK 2218/13)

Link do wyroku: http://www.orzeczenia.com.pl/orzeczenie/hcrgu/nsa,II-FSK-2218-13,podatek_od_czynnosci_cywilnoprawnych_oplata_skarbowa_oraz_inne_i_oplaty/

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/902782,kwoty-przekazane-na-agio-emisyjne-w-ska-bez-podatku.html

Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna 02.11.2015, str. B3

 

 • Ruszyły spory o CFC. Jest wiele do wyjaśnienia

Wyrok wydany przez WSA w Bydgoszczy nie jest dobrym zwiastunem dla podatników, Oznacza bowiem, że posiadacze certyfikatów FIZ również muszą uważać na przepisy dotyczące opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych. Na razie, z precedensowego orzeczenia WSA w Bydgoszczy z 14 października br. wiadomo, że udział w funduszu inwestycyjnym zamkniętym (FIZ), który inwestuje w zagraniczne akcje, należy objąć przepisami o zagranicznych spółkach kontrolowanych. Sąd uzasadnił, że wystarczy spełnienie choćby jednej przesłanki wymienionej w art. 30f ust. 3 ustawy o PIT, aby uznać, że mamy do czynienia z CFC.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 14.10.2015 r. (I SA/Bd 622/15) nieprawomocny

Link do wyroku: http://www.orzeczenia.com.pl/orzeczenie/0i32h/wsa,I-SA-Bd-622-15,podatek_dochodowy_od_osob_fizycznych_w_tym_zryczaltowane_formy_opodatkowania/

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/902820,ruszyly-spory-o-cfc-jest-wiele-do-wyjasnienia.htm

Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna 02.11.2015, str. B2

 

 • Waloryzacja wkładu z PIT od nadwyżki członka spółdzielni

W wydanym wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny zostało ponownie potwierdzony obowiązek opodatkowania jako przychód z innych źródeł różnicy pomiędzy zwaloryzowanym wkładem mieszkaniowym a faktycznie wniesionym wkładem. W sprawie zawisłej przed NSA spółdzielnia mieszkaniowa w związku z wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wypłaciła członkowi zwaloryzowany wkład mieszkaniowy. Następnie członek ten, otrzymany wkład przeznaczył na ponowne uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu. Mimo ponownego przeznaczenia otrzymanego wkładu na wkład mieszkaniowy, nadwyżka nie będzie korzystała ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o PIT. Jak wyjaśnił sąd, członek spółdzielni zadysponował zwaloryzowanym wkładem i nabył ponownie prawo do lokalu. Tym samym uzyskał przychód.

Wyrok NSA z dnia 27.10.2015 r. (II FSK 1960/13)

Link do wyroku: http://www.orzeczenia.com.pl/orzeczenie/z2by3/nsa,II-FSK-1960-13,podatek_dochodowy_od_osob_fizycznych_w_tym_zryczaltowane_formy_opodatkowania/

Link do artykułu: http://www4.rp.pl/Podatki/311029977-Waloryzacja-wkladu-z-PIT-od-nadwyzki-czlonka-spoldzielni.html

Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita 02.11.2015, str. C7

16 listopada 2015

Zapraszamy do kontaktu Przejdź do kontaktu

Zapisz się do naszego newslettera

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Warszawa

GLC Warszawa
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

mapa

Katowice

GLC Katowice
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

mapa