+48 32 479 10 50

2 stycznia 2017

Zmiany w podatku od towarów i usług w roku 2017

Zmiany w podatku od towarów i usług w roku 2017

Rozszerzenie zasady odwrotnego obciążenia

Nowela ustawy o VAT ma zmniejszyć lukę podatkową o 2 pkt proc., czyli o 3,4 mld zł. W tym celu rozszerzone zostanie stosowanie tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia (gdy nabywca, a nie dostawca rozlicza VAT) na transakcje, których przedmiotem będą m.in. określone usługi budowlane.

Oznacza to, że od 1 stycznia polscy i zagraniczni podwykonawcy usług budowlanych będą wystawiać faktury bez VAT. Ten zostanie rozliczony przez nabywcę, który nie będzie mógł odliczyć błędnie wykazanego podatku naliczonego.

Odwrócony VAT obejmie też procesory, gdy łączna ich wartość w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20 tys. zł – bez kwoty podatku, oraz niektóre towary z kategorii złota o próbie niższej niż 325 tysięcznych, srebra i platyny. Chodzi o metale nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu bądź proszku oraz niektóre półprodukty z nich.

Od 1 stycznia 2017 roku podatnikami VAT będą również podmioty nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • (I) usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 • (II) usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Odwrotne obciążenie obejmie w tym zakresie również usługi budowlane. W załączniku 14 do uVAT wymienione zostały bowiem między innymi:

 • (I) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
 • (II) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
 • (III) Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
 • (IV) Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych
 • (V) Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • (VI) Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
 • (VII) Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
 • (VIII) Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
 • (IX) Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
 • (X) Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających
 • (XI) Roboty malarskie
 • (XII) Roboty szklarskie

 

Zmiany w zakresie zwrotu podatku VAT

Od 1 stycznia 2017 r. trudniej będzie o uzyskanie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, a kontrole w tym względzie będą prowadzone w szerszym zakresie.

Od nowego roku weryfikacja zasadności zwrotu różnicy podatku będzie mogła obejmować sprawdzenie rozliczenia podatnika, ale również rozliczeń innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami, będącymi przedmiotem rozliczenia podatnika, oraz sprawdzenie zgodności tych rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji.

Dodatkowo Naczelnik urzędu skarbowego przedłuży podatnikowi termin zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w ust. 2, 5a i 6, na podstawie żądania zgłoszonego przez Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Prokuratora Generalnego w związku z prowadzonym postępowaniem na okres wskazany w żądaniu, nie dłuższy niż 3 miesiące.

Podatnicy różnicę odczują jednak głównie w odniesieniu do skróconego terminu zwrotu podatku. Od 20017 roku szybszy, 25-dniowy zwrot podatku będzie następował na wniosek podatnika, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

 • kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, wynikają z:
  1. faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,
  2. faktur, innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł,
  3. dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,
  4. importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,
 • kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł,
 • podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o których mowa w ust. 2,
 • podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:
  1. był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  2. składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1-3

– przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a-2c oraz ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio.

To istotne ograniczenie w stosunku do wcześniejszych przepisów, które dla uzyskania szybszego zwrotu podatku wymagały wyłącznie „uregulowania” faktur (niezależnie od formy). Wskazane regulacje stawiają pod znakiem zapytania możliwość osiągnięcia przyspieszonego zwrotu, jeżeli część naszych rozliczeń (w kwocie przekraczającej 15 000 zł) została uregulowana np. w wyniku kompensat.

Zmiany w zakresie rejestracji podatników

Od 2017 roku uVAT wskazuje przesłanki odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT. Naczelnik urzędu skarbowego nie dokona rejestracji podmiotu jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania podmiotu, jeżeli:

 • (I) dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub
 • (II) podmiot ten nie istnieje, lub
 • (III) mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub
 • (IV) podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego.

Co więcej, nowe przepisy przewidują odpowiedzialność pełnomocników rejestrujących nowych podatników. Znowelizowane przepisy stanowią, że w przypadku zarejestrowania podatnika, którego zgłoszenie rejestracyjne zostało złożone przez pełnomocnika, pełnomocnik odpowiada solidarnie wraz z zarejestrowanym podatnikiem do kwoty 500 000 zł za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Doprecyzowano warunki wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT. Od 2017 roku wykreślenie podatnika zarejestrowanego ma nastąpić w okolicznościach wskazanych powyżej, ale również wtedy, gdy podatnik:

 • (I) zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy lub
 • (II) będąc obowiązanym do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, nie złożył takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały, lub
 • (III) składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia, lub
 • (IV) wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane, lub
 • (V) prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

 

Deklaracje

Spore ograniczenia dotknęły również „dużych” podatników, którzy utracili prawo do składania kwartalnych deklaracji VAT i opłacania zaliczek w tych samych okresach. Począwszy od 1 stycznia 2017 r. deklaracje kwartalne będą składane wyłącznie przez małych podatników. Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową będą wciąż obligatoryjnie składali deklaracje za okresy kwartalne. Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej będą uprawnieni do wyboru tej metody pod warunkiem poinformowania o tym naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa.

Co istotne, przepisów o deklaracjach kwartalnych nie będzie stosować się do podatników:

 • (I) rejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni – przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub
 • (II) którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.

Podatnicy inni niż mali będą zobligowania do składania deklaracji miesięcznie. W konsekwencji uchylone zostały również przepisy dotyczące obowiązku opłacania przez takich podatników zaliczek na podatek płacony kwartalnie.

Zmiany w ewidencji

W efekcie nowelizacji zmianie uległ art. 109 ust 3 uVAT. W związku ze zmianą podatnicy (z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9) są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Wobec powyższego, w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji VAT, należy uwzględniać dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym także numer identyfikacyjny kontrahenta (np. polskiego lub unijnego). Nowy zakres danych wskazany nowelizacją podatnicy zobowiązani są stosować w prowadzonej ewidencji VAT od 1 stycznia 2017 r., kiedy to wchodzą w życie nowe przepisy.

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe

W znowelizowanej uVAT przewidziano także nowe sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczanie podatku VAT.

W razie stwierdzenia, że podatnik:

 • (I) w złożonej deklaracji podatkowej wykazał:
  1. kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,
  2. kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej,
  3. kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe wyższą od kwoty należnej,
  4. kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, zamiast wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego,
 • (II) nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego

– naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi odpowiednio wysokość tych kwot w prawidłowej wysokości oraz ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

Wysokość owego dodatkowego zobowiązania ulegnie obniżeniu, jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej albo w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego podatnik:

 • (I) który złożył nieprawidłową deklarację, złoży korektę deklaracji uwzględniającą stwierdzone nieprawidłowości i wpłaci kwotę zobowiązania podatkowego lub zwróci nienależną kwotę zwrotu,
 • (II) który nie złożył deklaracji, złoży deklarację podatkową i wpłaci kwotę zobowiązania podatkowego

– wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego będzie wynosić 20% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

Konieczności zapłaty dodatkowego zobowiązania podatkowego będzie można uniknąć

 • (I) jeżeli przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej przez naczelnika urzędu skarbowego lub postępowania kontrolnego przez organ kontroli skarbowej podatnik:
  1. złoży odpowiednią korektę deklaracji podatkowej albo
  2. złoży deklarację podatkową z wykazanymi kwotami podatku

– oraz wpłaciłna rachunek urzędu skarbowego kwotę wynikającą ze złożonej deklaracji albo korekty deklaracji podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;

 • (II) w zakresie ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego, w przypadku gdy zaniżenie kwoty zobowiązania podatkowego lub zawyżenie kwoty zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, wiąże się z:
  1. popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub oczywistymi omyłkami,
  2. nieujęciem podatku należnego lub podatku naliczonego w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy, a podatek należny lub podatek naliczony został ujęty w poprzednich okresach rozliczeniowych lub w okresach następnych po właściwym okresie rozliczeniowym, jeżeli nastąpiło to przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej przez naczelnika urzędu skarbowego lub postępowania kontrolnego przez organ kontroli skarbowej;
 • (III) w zakresie ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe.

W zakresie, w jakim w przypadkach, o których mowa w art. 112b ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1, odpowiednio zaniżona kwota zobowiązania podatkowego, zawyżona kwota zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego, zawyżona kwota różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, lub wykazanie kwoty zwrotu różnicy podatku lub kwoty zwrotu podatku naliczonego, lub kwoty różnicy podatku do obniżenia za następne okresy rozliczeniowe, w miejsce wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającego wpłacie na rachunek urzędu skarbowego, wynikają w całości lub w części z obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur, które:

 • (I) zostały wystawione przez podmiot nieistniejący,
 • (II) stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
 • (III) podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
 • (IV) potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności

– wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego w części dotyczącej podatku naliczonego wynikającego z powyższych faktur wynosi 100%.

Wyższy próg zwolnienia podmiotowego

Od 1 stycznia 2017 r. próg kwotowy, poniżej którego cała sprzedaż przedsiębiorcy będzie traktowana jako zwolniona z podatku od towarów i usług wzrośnie z obecnych 150 000 złotych do 200 000 złotych.

Tag: Zmiany w podatku od towarów i usług w roku 2017, zmiany podatku 2017, zmiany usług 2017, zwrotu podatku VAT 2017

 

 

2 stycznia 2017

Zapraszamy do kontaktu Przejdź do kontaktu

Zapisz się do naszego newslettera

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Warszawa

GLC Warszawa
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

mapa

Katowice

GLC Katowice
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

mapa