+48 32 479 10 50

23 lutego 2016

Zapowiedź zmiany projektu ustawy o podatku od handlu detalicznego

Zapowiedź zmiany projektu ustawy o podatku od handlu detalicznego

Dnia 2 lutego 2016r. opublikowany został projekt ustawy o podatku od handlu detalicznego. Nowy podatek zgodnie z projektem objąć miał sprzedawców detalicznych i sieci handlowe o obrotach przekraczających 1,5 mln zł miesięcznie. Miał być podatkiem progresywnym o zróżnicowanej stawce podatkowej w zależności od wysokości przychodu. Przy przychodach do wysokości 300 mln zł podstawowa stawka miałaby wynieść 0,7 proc., powyżej tego pułapu już 1,3 proc. Przy handlu w weekendy, stawka wyniosłaby odpowiednio 1,3 oraz 1,9 proc. Przedstawiony projekt zakłada ponadto, że nowy podatek nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodu w podatkach dochodowych.

Z projektem związanych jest wiele kontrowersji, swoje zastrzeżenia do projektu zgłaszają podmioty zrzeszające przedsiębiorców działających w Polsce, jak np. Polska Izba Handlu, czy też Związek Rzemiosła Polskiego. Obawy dotyczą kilku zagadnień.

1. Brak precyzji w określeniu podatnika

Teoretycznie zgodnie z projektem jest nim sprzedawca lub sieć, ale zobowiązanym do zapłaty podatku, zależnie od zaistniałej sytuacji, może być: sprzedawca detaliczny; franczyzodawca; właściciel marki, współuprawnieni do udziału w marce działający łącznie oraz przewoźnik. Problem dotyczy właśnie definicji sieci handlowej w przedstawionym projekcie. Zgodnie z nim sieć handlowa to grupa podmiotów, w skład której wchodzi franczyzodawca i sprzedawcy detaliczni, którzy korzystają z marki handlowej z upoważnienia franczyzodawcy. Marka handlowa zaś to, zgodnie z projektem, znak towarowy (usługowy), firma lub inne oznaczenie przedsiębiorcy albo towarów. Firma to zgodnie z przepisami cywilnymi nazwa przedsiębiorcy. Jest ona zawsze indywidualna i nie może być używana przez inne podmioty. W praktyce można się więc jedynie odnieść do kryterium znaku towarowego. Jeśli każdy sklep oznaczony byłby wspólnym znakiem towarowym (takim samym dla wszystkich odrębnych podmiotów-sklepów), to najpewniej można by mówić o istnieniu sieci handlowej. Co jednak w sytuacjach, gdy sklepy są oznaczone lekko zmodyfikowanym znakiem towarowym lub jeśli każdy ze sprzedawców detalicznych będzie posiadał swój własny znak towarowy?[1]

[1] Mariusz Szulc. Podatek handlowy zapłacą nawet przewoźnicy. Handlowcy czują się oszukani przez rząd. 01 stycznia 2016r. http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/920558,podatek-handlowy-zaplaca-nawet-przewoznicy.html

2. Progresywność podatku

Problemy z wprowadzeniem progresywnego podatku od sprzedaży detalicznej występowały już wcześniej na Węgrzech, wtedy też UE zakwestionowała progresywność stawek tzw. opłaty za urzędową kontrolę żywności, która zastąpiła obowiązujący wcześniej podatek od handlu detalicznego w sklepach. Ten z kolei zlikwidowano na skutek wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 5 lutego 2014 r. (sygn. akt C 385/12). Trybunał uznał wtedy, że taka danina naruszała prawo unijne, gdyż najmocniej obciążała sklepy należące do zagranicznych koncernów (m.in. płaciły podatek płacony był od obrotów nie tylko z rynku węgierskiego)[2]. Nie inaczej stało się w przypadku polskiego projektu; Komisja Europejska zakwestionowała projekt w obecnym brzmieniu, a jej wątpliwości dotyczyły między innymi właśnie progresywnej stawki planowanego podatku.[3]

[2] Mariusz Szulc. Węgierski „podatek od handlu” zmieniony. Ekspert: Decyzja Brukseli nie musi wpłynąć na projekt PiS. 27 listopada 2015 r. http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/907962,wegierski-podatek-od-handlu-projekt-pis-sklepy-wielkopowierzchniowe.html

[3] Kowalczyk: Komisja Europejska oceni słuszność planowanego podatku handlowego. 12 lutego 2016r. http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/922587,kowalczyk-podatek-handlowy.html

3. Wysokość stawek podatku i kwoty wolnej

Jednym z sygnalizowanych problemów jest wysokość stawek podatku oraz określenie stosunkowo niskiej kwoty wolnej od podatku. Przedstawiana jest argumentacja, że w niektórych branżach, które charakteryzują się bardzo niskim poziomem rentowności, podatkiem objęte zostałyby już małe i średnie firmy, co przy planowanych stawkach i uwzględniając właśnie ich niski poziom rentowności miałoby dla nich w praktyce oznaczać zmniejszenie dochodu nawet o kilkanaście punktów procentowych.[4]

[4] Podatek handlowy wymaga poprawek, 18 lutego 2016 r., http://www.rzemioslo.org/podatek-handlowy-wymaga-poprawek/

4. Problem opodatkowania drobnych przedsiębiorców działających sieciach franczyzowych

Prawdopodobnie największy sprzeciw, wśród podmiotów zgłaszających zastrzeżenia do projektu, budzi kwestia objęcia podatkiem drobnych przedsiębiorców zrzeszonych w sieciach franczyzowych. Projekt nie czyni rozróżnienia pomiędzy podmiotami zrzeszonymi w sieciach handlowych, dlatego też zgodnie z obecnym brzmieniem projektu, podatkiem zostałyby objęte niewielkie podmioty zrzeszone w sieci franczyzowe, które do tej pory wykorzystywane były właśnie przez drobnych polskich przedsiębiorców, żeby zachować konkurencyjność w stosunku do dużych podmiotów zagranicznych[5]. Ponadto, w związku z faktem, że sieć jako całość posiada duże obroty, w wielu przypadkach doszłoby do objęcia najwyższymi przewidzianymi stawkami podatku podmiotów, które w ogóle nie podlegałyby opodatkowaniu, gdyby nie były zrzeszone w sieci.

Podatek od sieci handlowej powinien zgodnie z projektem zapłacić franczyzodawca. Ustawa wprowadza odpowiedzialność solidarną, ale milczy na temat tego, jak ma się zachować franczyzodawca, jeśli nie otrzyma żadnej informacji od franczyzobiorców. Należy pamiętać, że w Polsce bardzo często stosowana jest tzw. franczyza miękka, gdzie podmioty działają pod jedną marką, bez faktycznych powiązań kapitałowych i wymiany informacji, czy też współpracy typowej dla franszyzy twardej.[6] Projekt w obecnym brzmieniu nie tylko spowodowałby objęcie takiej działalności wyższymi z przewidzianych stawek, ale narzuca też niemożliwe do spełnienia obowiązki np. franczyzobiorcy powinni do 20- go dnia każdego miesiąca złożyć franczyzodawcy oraz naczelnikowi urzędu skarbowemu informację o „wysokości części podatku należnego, przypadającego od sprzedaży detalicznej zrealizowanej przez tego sprzedawcę detalicznego w miesiącu poprzedzającym”. Skoro jednak podatek jest progresywny, a stawka zależy od obrotu całej sieci, to sprzedawca detaliczny, bez informacji o tym, jakie dochody osiągnie cała sieć, nie będzie w stanie złożyć rzetelnej informacji.

[5] Handlowcy zaprotestują przeciwko ustawie o podatku handlowym, 11 lutego 2016 r., http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/922383,handlowcy-zbiora-sie-przed-sejmem-podatek-handlowy.html

[6] Marek Zdziech, Grzegorz Przytuła. Raport OC&C Strategy Consultants: Ocena efektów planowanego podatku od handlu detalicznego. Listopad 2015 r.

5. Zapłata podatku przez przewoźnika przy detalicznej sprzedaży zagranicznej

Projekt ustawy zobowiązuje przewoźnika do uzyskania od wysyłającego towar oświadczenia o uiszczeniu podatku, korzystaniu ze zwolnienia lub wyłączeniu z opodatkowania. Jeśli sprzedawca nie wystawi takiego oświadczenia, to przewoźnik będzie musiał pobrać zryczałtowany podatek w wysokości 40 zł od przesyłki. Co więcej, przewoźnicy będą pobierać podatek od całego przychodu, bez żadnej kwoty wolnej.[7]

Nie jest jasne, jak sprzedawca zagraniczny miałby oświadczać przewoźnikowi o uiszczeniu podatku, którego termin przypada do 25-go dnia kolejnego miesiąca. Również ze względu na progresywność podatku nie wiadomo byłoby według jakiej stawki obliczyć podatek, podobnie jak w przypadku obowiązku informowania franczyzodawców.

[7] Mariusz Szulc. Podatek handlowy zapłacą nawet przewoźnicy. Handlowcy czują się oszukani przez rząd, 01 stycznia 2016r., dostępny w Internecie: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/920558,podatek-handlowy-zaplaca-nawet-przewoznicy.html

 

W związku z sygnalizowanymi problemami szef sejmowej Komisji Finansów Publicznych Andrzej Jaworski zapowiedział zmiany w projekcie ustawy. Zgodnie z zapowiedzią zmiany miałyby dotyczyć między innymi wprowadzenia tylko jednej stawki nowego podatku oraz brak objęcia podatkiem działalności prowadzonej przez drobnych przedsiębiorców w ramach franczyzy. Konkretne rozwiązania nie zostały jednak jeszcze podane do wiadomości, lecz zgodnie z zapowiedzią powinny zostać przedstawione na Radzie Dialogu Społecznego po 18 lutego 2016r. i po ich podaniu do wiadomości mają rozpocząć się dalsze uzgodnienia dotyczące planowanej ustawy[8].

[8] Bożena Skarżyńska, Projekt ustawy o handlu – trzymamy rękę na pulsie, 18 lutego 2016 r. http://www.rzemioslo.org/projekt-ustawy-o-handlu-trzymamy-reke-na-pulsie/; Handlowcy zaprotestują przeciwko ustawie o podatku handlowym, 11 lutego 2016 r., http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/922383,handlowcy-zbiora-sie-przed-sejmem-podatek-handlowy.html

 

23 lutego 2016

Zapraszamy do kontaktu Przejdź do kontaktu

Zapisz się do naszego newslettera

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Warszawa

GLC Warszawa
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

mapa

Katowice

GLC Katowice
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

mapa