+48 32 479 10 50

22 lutego 2021

Termin na raportowanie o emisjach i korzystaniu ze środowiska upływa z końcem lutego

Dla zdecydowanej większości przedsiębiorców podstawowym obowiązkiem z zakresu ochrony środowiska jest konieczność uzyskania wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, a w konsekwencji numeru BDO, którym należy posługiwać się w obrocie gospodarczym. Trzeba zatem zaznaczyć, że w dniu 28 lutego 2021 roku upływa termin na dokonanie zgłoszenia do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami informacji o wytwarzanych emisjach. W oparciu o przekazane dane KOBiZE sporządza prognozy wielkości emisji, a także opracowuje system zarządzania emisjami gazów cieplarnianych.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2020 poz. 1077) („ustawa”), każdy podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje – a więc posiadający m. in. samochody oraz klimatyzatory, sporządza i wprowadza do Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, raport obejmujący dane identyfikujące podmiot, informacje o miejscach korzystania ze środowiska, urządzeniach i instalacjach powodujących emisje, wielkości emisji i in. [art. 6 ust. 2 ustawy]. W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowości podanych w raporcie informacji Krajowy ośrodek występuje do podmiotu korzystającego ze środowiska o udzielenie wyjaśnień lub dokonanie korekty raportu. Podmiot korzystający ze środowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia, udziela wyjaśnień lub dokonuje korekty raportu.

W ustawie nie przewidziano sankcji za niezłożenie raportu o emisjach lub też złożenie w formie niepełnej, jednakże obowiązek ten powinien zostać zrealizowany, ponieważ w przypadku kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, kontrolujący może – w razie braku raportu –  w zarządzeniach pokontrolnych nałożyć obowiązek jego złożenia, zaś samo nieinformowanie o wykonaniu zarządzeń lub niezgodne z prawdą informowanie o realizacji zarządzeń[1].

Równolegle pamiętać należy, że zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 poz. 1219) [„POŚ”], podmioty korzystające ze środowiska są zobowiązane do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, a sama opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wydane uprawnienia do emisji oraz składowanie odpadów. Każdy przedsiębiorca oraz podmiot gospodarczy jest obowiązany do wyliczenia oraz uiszczenia opłat za korzystanie ze środowiska na konto właściwego Urzędu Marszałkowskiego, jak również do złożenia wykazu niezbędnego do obliczenia powyższej opłaty, do dnia 31 marca 2021 roku [art. 286 ust. i 283 POŚ].W przypadku, gdy łączna, roczna wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska nie przekracza kwoty 800,00 zł, podmiot jest zwolniony z jej uiszczenia. Natomiast w przypadku, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów. Jeżeli jednak podmiot korzystający ze środowiska, będąc do tego zobowiązanym nie przedłożył ww. wykazów – marszałek województwa wymierzy opłatę w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, a w sytuacji gdy podmiot korzystający ze środowiska przedłożył wykaz zwierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, ale zamieścił w nim informacje lub dane nasuwające zastrzeżenia – marszałek województwa wymierza, w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, opłatę w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą z wykazu [art. 288 ust. 1 ust. 2].

Jeżeli mają Państwo pytania związane z obowiązkami rejestracyjnymi podmiotów korzystających ze środowiska, w szczególności w zakresie BDO oraz KOBiZE, a także innymi zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska, zapraszamy do kontaktu.

Agata Szeląg, Associate, aplikant radcowski

 

[1] Art. 31a ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 poz. 995).

Jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie.

Skontaktuj się z nami

22 lutego 2021

Zapraszamy do kontaktu Przejdź do kontaktu

Zapisz się do naszego newslettera

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Warszawa

GLC Warszawa
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

mapa

Katowice

GLC Katowice
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

mapa