+48 32 479 10 50

22 października 2016

Sprzedaż nieruchomości resztowej bez zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych

Sprzedaż nieruchomości resztowej bez zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zgodnie z prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13.04.2016 r. (II FSK 381/14) przychód uzyskany z tytułu zbycia reszty nieruchomości pozostałej po wywłaszczeniu nieruchomości nie jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na postawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) zwolnione od podatku są m.in. przychody ze sprzedaży nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami. Przesłanką zwolnienia z podatku dochodowego jest uzyskanie odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości. Dodatkowo ustawa o transporcie kolejowym pozwala na odkupienia pozostałej części nieruchomości, jeżeli nie nadaje się ona do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele. Sprzedaż ta również nie korzysta ze zwolnienia, ponieważ nie jest to sprzedaż na cele uzasadniające wywłaszczenie.

Przychód uzyskany ze sprzedaży na podstawie umowy cywilnoprawnej części nieruchomości pozostałej po wywłaszczeniu nie korzysta z jakiegokolwiek zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ podstawę otrzymania zapłaty stanowi umowa cywilnoprawna. Grunt nie zostaje wywłaszczony na drodze decyzji administracyjnej, dlatego nie można zastosować w tym wypadku celów uzasadniających wywłaszczenie, skoro samo wywłaszczenie już się odbyło. Właścicielowi przysługuje roszczenie o wykup pozostałej po wywłaszczeniu części nieruchomości nie nadającej się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, jednakże roszczenie to może być zrealizowane dopiero po zakończeniu procesu. Roszczenie takie ma więc charakter cywilnoprawny i  może być dochodzone tylko w postępowaniu cywilnym przed sądem powszechnym.

Wyrok NSA z dnia 13.04.2016 r. (II FSK 381/14) prawomocny

Źródło

 

 

22 października 2016

Zapraszamy do kontaktu Przejdź do kontaktu

Zapisz się do naszego newslettera

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Warszawa

GLC Warszawa
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

mapa

Katowice

GLC Katowice
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

mapa