+48 32 479 10 50

30 grudnia 2015

Skutki podatkowe przekazania darowizny

Darowizna na OPP – korzyść nie tylko dla obdarowanego

Zgodnie ze słowami starożytnego filozofa rzymskiego – Seneki młodszego „często dar jest niewielki, ale skutek z niego ogromny”.

Polskie przepisy podatkowe dają możliwość podatnikom, zarówno osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, jak i nie prowadzącym takiej działalności (zatrudnionym np. na etacie, umowie zlecenia), a także podmiotom prawa handlowego, wspierającym dobroczynność odnieść z tego tytułu także korzyści podatkowe.

Podstawę opodatkowania, a tym samym także podatek, można obniżyć o przekazane w ubiegłym roku darowizny – podstawę takiego obniżenia stanowi art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych („ustawa PIT”) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych („ustawa o CIT”).

Darowiznę odliczamy od przychodu lub dochodu

Przed dokonaniem wyliczenia należnego podatku podatnicy mają prawo zmniejszyć podstawę opodatkowania o wskazane w ustawie wydatki. Zgodnie z art. 26 ustawy o PIT i art. 18 ustawy o PIT, odliczeniu podlegają darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 6% dochodu u podatników PIT (a podatników CIT – 10 % dochodu). Ustawodawca nie ogranicza wspomnianych darowizn wyłączenie do darowizn pieniężnych, możliwe jest bowiem także odliczenie darowizn niepieniężnych.

Należy zatem wskazać na trzy przesłanki jaki musi spełnić darowizna by można było odnieść z niej także podatkowe korzyści. Nasza darowizna musi :

  • jej cel musi być zgodny z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • beneficjentami muszą być wskazane w powyższym akcie podmioty,
  • kwota odliczeń nie może przekroczyć 6% dochodu (lub 10% dochodu).

A także dodatkowy warunek:

  • darowizna musi być właściwe udokumentowana

Niestety, ze opisywanego tutaj odliczenia nie skorzystają podatnicy rozliczający się liniowo, bowiem w ich przypadku katalog możliwych odliczeń od podatku i przychodu jest znacznie ograniczony.

Cel darowizny

Wspomniany art. 4 ustawy dość szeroko definiuje cele jakie są uznawana za zadania publiczne i jakie mogą korzystać ze zwolnienia. Za takie cele są uznawane są m. in. działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, rozwój techniki, innowacyjność, kultury, sztuki, czy pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej itp.

Beneficjent darowizny

Beneficjentami takiej darowizny muszą być organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia.

Limit odliczenia

Ustawodawca ograniczył jednak wartość korzyści podatkowych jakie możemy odnieść z tytułu dokonanej darowizny dobroczynnej. Został ustanowiony górny limit możliwych odliczeń, bowiem w przypadku podatników PIT takie odliczenie nie może przekroczyć wartości 6% uzyskanych dochodów, a u podatników CIT wartości 10% uzyskanych dochodów.

Jak udokumentować darowiznę?

Jedną z najistotniejszych kwestii jest prawidłowe udokumentowanie przekazanej darowizny. Wysokość darowizny powinna być udokumentowana:

  • dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego,
  • a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Dowody dokonanej darowizny należy przechowywać tak długo, jak musimy przechowywać dokumenty podatkowe z danego roku podatkowego (tj. przez 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku).

Gdzie odliczamy darowiznę?

Dokonując odliczenia darowizny należy wykazać ją w zeznaniu poprzez wskazanie kwoty przekazanej darowizny, kwoty dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Przykład:

Podatnik A osiągnął w 2015 roku dochód w kwocie 60.000 zł, dokonał on także darowizny  w kwocie 1.000 zł. Na skutek tej darowizny, w zeznaniu za rok 2015, jego podatek ulegnie zmniejszeniu o kwotę 180 zł (18%  z 1.000 zł). Limit odliczenia w jego przypadku wyniesie 3.600 zł (6% z 60.000 zł).

 

Podatnik B osiągnął w 2015 roku dochód w kwocie 80.000 zł, dokonał on także darowizny w kwocie 6.000 zł. Na skutek tej darowizny, w zeznaniu za rok 2015, jego podatek ulegnie zmniejszeniu o kwotę 864 zł (18% z 4.800 zł). Limit odliczenia w jego przypadku wyniesie 4.800 zł (6% z 80.000 zł).

 

30 grudnia 2015

Zapraszamy do kontaktu Przejdź do kontaktu

Zapisz się do naszego newslettera

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Warszawa

GLC Warszawa
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

mapa

Katowice

GLC Katowice
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

mapa