+48 32 479 10 50

2 listopada 2015

Przegląd prasy 23-27.10.2015

 

  • Firma darczyńcy nie rozliczy kosztu według ceny rynkowej

NSA stwierdził, że darowizna dokonana między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową stanowi koszt uzyskania przychodu, ale według wydatków na jej nabycie czy wytworzenie. Z przepisów nie da się wyczytać, że w spornym przypadku dopuszczalne jest rozliczenie w koszty darowizny według wartości rynkowej z dnia jej przekazania.

Wyrok NSA z dnia 27.10.2015 r. (II FSK 2112/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BADF377FDF

Link do artykułu: http://www4.rp.pl/Podatek-dochodowy/310289964-Darowizny-w-podatkowej-grupie-kapitalowej-w-kosztach—wyrok-NSA.html

Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita 28.10.2015, str. C5

 

  • To, co oczywiste, wyklucza dobrą wiarę

Staranny nabywca nie powinien przyjmować faktur, które dokumentują czynności nieodzwierciedlające rzeczywistości. Z tego powodu sąd odmówił spółce prawa do odliczenia części VAT. Przesądził o tym fakt, że spółka dostała faktury za zakup większej ilości towarów, niż były w dyspozycji sprzedającego. NSA uznał, że w takim razie część faktur musiała dokumentować fikcyjną sprzedaż, a spółka jako kupujący musiała o tym wiedzieć.

Wyrok NSA z dnia 13.10.2015 r. (I FSK 940/14)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CB31405DA4

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/902464,faktury-odliczenie-vat.html

Źródło: Katarzyna Jędrzejewska, Dziennik Gazeta Prawna 30.10.2015, str. B3

 

  • W interesie podatnika jest podać, gdzie działa

W przypadku gdy spółka nie wskazała adresu siedziby w Krajowym Rejestrze Sądowym, a urzędnicy bezskutecznie próbowali go ustalić, organ może pozostawić decyzję wymiarową w aktach sprawy, ze skutkiem doręczenia, zgodnie z art. 151a ordynacji podatkowej.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 22.10.2015 r. (III SA/Wa 3814/13)

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/901718,podatnikowi-powinno-zalezec-by-podac-gdzie-dziala.html

Źródło: Katarzyna Rosik, Dziennik Gazeta Prawna 27.10.2015, str. B2

 

  • NSA: fiskus nie może zarabiać na własnej opieszałości

NSA w składzie siedmioosobowym, potwierdził swoje wcześniejsze stanowiska, iż jeśli stanowisko fiskusa było wadliwe i wymagało kasacji, to z reguły powodem było wadliwe działanie organów podatkowych, a to nie może płacić podatnik. Podatnik nie płaci odsetek za zwłokę, jeżeli od wszczęcia postępowania przez organ pierwszej instancji do ostatecznego rozstrzygnięcia minęło więcej niż trzy miesiące. Sąd stwierdził, że nawet jeśli decyzja pierwszej instancji zostanie kilkakrotnie uchylona, to przez cały czas toczy się to samo postępowanie podatkowe. Konieczność ponownego rozpatrzenia sprawy nie oznacza więc, że wszczynane jest nowe postępowanie, w którym trzeba na nowo liczyć terminy ustawowe.

Wyrok NSA z dnia 26.10.2015 r. (I FPS 2/15)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2AB613779D

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/901690,nsa-fiskus-nie-moze-zarabiac-na-wlasnych-bledach.html

Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna 27.10.2015, str. B3

 

  • Oszukali urząd skarbowy, teraz sami czują się oszukani

NSA potwierdził, iż podatnik, który zatai pożyczkę i przyzna się do niej dopiero wtedy, gdy urząd rozpocznie już dochodzenie (np. w sprawie nieujawnionych dochodów), będzie musiał zapłacić podatek według sankcyjnej stawki 20 %. W tym przypadku nie uchroni podatnika od stawki sankcyjnej upływ 5 lat od terminu udzielenia pożyczki (tj. przedawnienie), bowiem obowiązek podatkowy powstaje ponownie – z chwilą powołania się na pożyczkę. Jednak po upływie 5 lat i powołaniu się na pożyczkę, odsetki są liczone dopiero od momentu powołania się a nie udzielenia pożyczki – co może mieć niebagatelne znaczenie dla podatnika.

Wyrok NSA z dnia 21.10.2015 r. (II FSK 2035-2037/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/66476AB224

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/901543,zgloszenie-pozyczki-fiskusowi.html

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 26.10.2015, str. B2

 

  • Fiskus musi mieć niezbite dowody, że była transakcja

W sprawie zawisłej przed NSA spór dotyczył liczby faktycznie dokonanych transakcji i faktycznego obrotu jaki był dokumentowany na kasie fiskalnej przez podatnika, który zajmował się handlem detalicznym w sklepie i za pośrednictwem popularnego portalu aukcyjnego. UKS porównał liczbę kliknięć „kup teraz” ze sprzedażą zarejestrowaną w kasie fiskalnej i na tej podstawie stwierdził, że mężczyzna zaniżał obrót. NSA nie podzielił toku rozumowania organu, bowiem stwierdził iż kliknięcie „kup teraz” nie oznacza jeszcze, że sprzedawca faktycznie otrzymał opłatę za towar.

Wyrok NSA z dnia 23.10.2015 r. (I FSK 1148/14)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FC4BA838DD

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/901541,vat-fiskusmusi-miec-niezbite-dowody-ze-byla-transakcja.html

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 26.10.2015, str. B3

 

  • Zakup od oszusta nie wyklucza odliczenia VAT

Wyrok Trybunału bierze w obronę osoby, które nieświadomie zostały wciągnięte w przestępczy proceder, gdzie transakcja sprzedaży została dokonana przez nieistniejący podmiot, a uczciwy nabywca dokonał odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującą tą transakcje. Sprawa którą zajmował się TSUE dotyczyła polskiej spółki, która odliczyła VAT z faktury za paliwo. Trybunał podkreślił, że nie można odmawiać prawa do odliczenia VAT temu, kto nie wiedział i nie mógł wiedzieć, że sprzedawca popełnił przestępstwo. Urzędy skarbowe nie mogą więc wymagać od przedsiębiorcy szczegółowego sprawdzania kontrahenta, bo nie jest to jego zadaniem.

Wyrok TSUE z dnia 22.10.2015 r. (C-277/14)

Link do wyroku: http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62014CJ0277:EN:HTML

Link do artykułu: http://www4.rp.pl/VAT/310239938-Zakup-od-oszusta-nie-wyklucza-odliczenia-VAT.html

Źródło: Przemysław Wojtasik, Rzeczpospolita 23.10.2015, str. C4

 

  • Wymiana bitcoinów na inne waluty zwolniona z VAT

Usługi związane z wymianą walut jako usługi finansowe korzystają ze zwolnienia w zakresie podatku VAT, na podstawie dyrektywy implementowanej do krajowych regulacji podatku VAT w państwach członkowskich. Problemem jakim zajmował się Trybunał sprowadzał się do ustalenia czy transakcje polegające na wymianie waluty wirtualnej na walutę tradycyjną i waluty tradycyjnej na walutę wirtualną, stanowią odpłatne świadczenie usług i jeśli tak czy mogą korzystać ze zwolnienia przewidzianego dla usług finansowych. TSUE stwierdził, iż wymiana bitcoinów jest usługą w rozumieniu dyrektywy VAT i korzysta ze zwolnienia, jako transakcje dotyczące „walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy”. Polski fiskus podobne transakcje sugerował objąć opodatkowaniem według stawki 23%, jako usługę elektroniczną.

Wyrok TSUE z dnia 22.10.2015 r. (C-264/14)

Link do wyroku: http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62014CJ0264:EN:HTML

Link do artykułu: http://www4.rp.pl/VAT/310229934-Trybunal-wymiana-bitcoinow-na-inne-waluty-zwolniona-z-VAT.html

Źródło: Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita 23.10.2015, str. C4

 

  • VAT: zakup i sprzedaż wielu nieruchomości to dla fiskusa działalność gospodarcza

Fiskus od dłuższego czasu interesuje się osobami, które prywatnie wykazują się aktywnością w nabywaniu i odsprzedawaniu nieruchomości, upatrując w tym procederze znamion prowadzenia działalności gospodarczej. Tak było w przypadku podatnika który dokonał wielu transakcji związanych z nieruchomościami (zakupił 20 lokali mieszkalnych i innych nieruchomości). Transakcje zbycia powtarzały się w kolejnych latach, dlatego fiskus stwierdził że takie działania świadczą o prowadzeniu działalności w obrocie nieruchomościami. W jego ocenie czynności związane ze sprzedażą lokali nie miały charakteru sporadycznego, tylko zorganizowany i ciągły, zmierzający do osiągnięcia zysku. NSA potwierdził tok rozumowania fiskusa, bowiem w świetle najnowszego orzecznictwa europejskiego cel nabycia nie jest najistotniejszy do uznania, czy dana aktywność to działalność. Ważny jest stopień tej aktywności, m.in. profesjonalizm, nastawienie na zysk itd. Nie ma zaś znaczenia, że mieszkania były krótko wynajmowane, bo szybko dochodziło do ich sprzedaży.

Wyrok NSA z dnia 21.10.2015 r. (I FSK 982/14)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6582DE4DDE

Link do artykułu: http://www4.rp.pl/Nieruchomosci/310239990-VAT-zakup-i-sprzedaz-wielu-nieruchomosci-to-dla-fiskusa-dzialalnosc-gospodarcza.html

Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita 23.10.2015, str. C4

 

  • Usługi transportowe powinny być rozliczane na zasadach ogólnych

Spółka transportowa zamierzała rozliczać usługi transportowe ze swoimi kontrahentami w okresach miesięcznych, zgodnie z terminem zapłaty. Spółka tym samym chciała zastosować do rozliczenia swoich usług zasady przewidziane dla usług ciągłych, tym samym moment powstania obowiązku podatkowego należało by łączyć zgodnie z ustalonymi w umowie okresami rozliczeniowymi i terminami płatności. Bowiem zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o VAT dla usług, dla których są ustalane następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, moment powstania obowiązku podatkowego powstaje każdorazowo po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego.

WSA we Wrocławiu w swoim wyroku jednoznacznie stwierdził, iż :” nie można uznać za ciągłe takich usług, w stosunku do których można jednoznacznie określić moment ich rozpoczęcia i zakończenia”.

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 14.10.2015 r. (I SA/Wr 1507/15) – nieprawomocny

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/25331709E7

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/901220,uslugu-transportowe-vat.html

Źródło: Jolanta Rajewska, Dziennik Gazeta Prawna 23.10.2015, str. B2

2 listopada 2015

Zapraszamy do kontaktu Przejdź do kontaktu

Zapisz się do naszego newslettera

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Warszawa

GLC Warszawa
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

mapa

Katowice

GLC Katowice
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

mapa