+48 32 479 10 50

24 listopada 2015

Zmiany w prawie interpelacje i wyroki 06-13.11.2015

 

 • Chcąc podważyć ekspertyzę, trzeba przedstawić inną

O kompletności opinii biegłego nie przesądza to, jak bardzo jest ona obszerna, tylko czy odpowiada na pytanie postawione w postanowieniu o powołaniu rzeczoznawcy – orzekł WSA w Warszawie. Sąd uznał, że burmistrz i samorządowe kolegium odwoławcze prawidłowo uznali kotłownię, system uzdatniania wody oraz przyłącza i instalacje za obiekty budowlane podlegające odrębnemu opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Sąd nie zgodził się z zarzutem spółki, że opinie biegłych były niekompletne, nieobiektywne albo że brakowało w nich uzasadnienia.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 09.11.2015 r. (III SA/Wa 163/15)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1AC538DE5E

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/904826,chcac-podwazyc-ekspertyze-trzeba-przedstawic-inna.html

Źródło: Katarzyna Rosik, Dziennik Gazeta Prawna 13.11.2015, str. B3

 

 • Prawa majątkowe z tytułu udziałów członkowskich w spółdzielni nie wchodzą do spadku

Kto dostanie ze spółdzielni równowartość udziałów wniesionych przez inną osobę, nie uniknie PIT – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Jedyny wyjątek dotyczy małżonka zmarłego członka spółdzielni, jeśli wcześniej obojga łączyła wspólność majątkowa i udział został wniesiony z majątku wspólnego.

Wyrok NSA z dnia 10.11.2015 r. (II FSK 2162/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/43654111A7

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/904670,prawa-majatkowe-z-tytulu-udzialow-czlonkowskich-w-spoldzielni-nie-wchodza-do-spadku-podlegaja-pit.html

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 12.11.2015, str. B3

 

 • Ulga na dziecko przysługuje gdy dziecko osiągnie dochód mniejszy niż 3089 po potrąceniu składek i kosztów uzyskania przychodów

Rodzice, którzy chcą skorzystać z ulgi z tytułu wychowania dziecka, powinni brać pod uwagę wysokość podstawy opodatkowania, a nie zarobioną przez nie kwotę brutto – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Organ podatkowy stwierdził, że rodzice nie mogą się rozliczyć wspólnie z synem ani skorzystać z ulgi na dziecko, ponieważ ten uzyskał dochód brutto w wysokości 3159 zł. WSA a następnie NSA stwierdził, że liczy się dochód netto, a więc przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Wyrok NSA z dnia 10.11.2015 r. (II FSK 2163/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CB6988F7EE

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/904615,pit-ulga-prorodzinna-i-wspolne-rozliczenie-malzonkow-nie-od-zarobkow-brutto.htm

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 12.11.2015, str. B1

 

 • Tożsamość zakresu czynności może pozbawić liniówki

Świadczenie usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które są tożsame z wykonywanymi na podstawie umowy o pracę, pozbawiają prawa do rozliczania według 19-proc. liniowej stawki PIT. NSA podkreślił jednak, że w spornej sprawie nie wyjaśniono, w jakim zakresie czynności z umowy o pracę i umowy cywilnej się pokrywają. Sprawa dotyczyła lekarza, który zawarł ze swoim pracodawcą, tj. szpitalem – gdzie był zatrudniony na stanowisku ordynatora, dodatkową umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii, jako lekarz specjalista z tej dziedziny.

Wyrok NSA z dnia 10.11.2015 r. (II FSK 1915/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1C9F1F827A

Link do artykułu: http://www4.rp.pl/Podatek-dochodowy/311129997-PIT-Swiadczenia-tozsame-z-wykonywanymi-na-etacie-pozbawiaja-liniowego-z-dzialalnosci.html

Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita 12.11.2015, str. C4

 

 • Liczy się to, kto zasiedział grunt, a nie kto opłacił dom

Nakłady na nieruchomość może odliczyć tylko jej nabywca, choćby nawet zostały one poniesione z majątku wspólnego małżonków – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. W rozpatrywanej przez NSA sprawie organ podatkowy ustalając wysokość podatku od spadków i darowizn z tytułu zasiedzenia, odliczył tylko połowę nakładów poniesionych przez małżonków. Stwierdził, że wyłączone od opodatkowania są tylko nakłady dokonane przez nabywcę w czasie biegu zasiedzenia. Jedyną właścicielką zasiedzianej nieruchomości była żona, a więc tylko jej nakłady mogą być odliczone, mimo że zostały dokonane ze wspólnego majątku małżonków. NSA podzielił stanowisko organu.

Wyrok NSA z dnia 05.11.2015 r. (II FSK 2284/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5C81F6A98C

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/904368,podatek-od-spadkow-i-darowizn-zasiedzenie-nieruchomosci.html

Źródło: Katarzyna Rosik, Dziennik Gazeta Prawna 10.11.2015, str. B3

 

 • Podatek od garaży: Stawka wyższa niż dla budynków mieszkalnych

Miejsce postojowe w budynku wielorodzinnym stanowiące przedmiot odrębnej własności jest opodatkowane według stawki podatku od nieruchomości przewidzianej dla budynków pozostałych, a więc kilkakrotnie wyższej niż dla budynków mieszkalnych – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Sąd wyjaśnił, że wysokość podatku zależy od tego, czy garaż został wyodrębniony jako oddzielna nieruchomość (odrębna księga wieczysta – stawka wyższa), czy też jest częścią składową mieszkania (jedna księga wieczysta – stawka niższa).

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 06.11.2015 r. (III SA/Wa 20/15) nieprawomocny

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/904340,podatek-od-garazy-stawka-wyzsza-niz-dla-budynkow-mieszkalnych.html

Źródło: Katarzyna Rosik, Dziennik Gazeta Prawna 10.11.2015, str. B2

 

 • Zadatek na umowę przedwstępną nie stanowi jeszcze realizacji celu mieszkaniowego do zwolnienia

Samo wydatkowanie pieniędzy na umowę przedwstępną nie jest realizacją celu mieszkaniowego. Zwłaszcza że w spornej sprawie nie została ona zrealizowana – jak wskazał NSA w swoim wyroku. Zwolnienie z PIT sprzedaży mieszkania przysługuje podatnikowi, jeżeli łącznie spełni dwa warunki: wydatkuje przychód na ściśle określone cele mieszkaniowe oraz dokona tej czynności przed upływem dwóch lat od dnia zbycia nieruchomości. Podatniczka uważała, że zawarcie umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości, w związku z którą uiszczono zadatek na poczet nabycia nieruchomości, jest równoznaczne z wydatkowaniem ich na nabycie. Zdaniem Sądu, nie nabyła ona nieruchomości, a tym samym nie wydatkowała uzyskanego przychodu na cel stanowiący podstawę zwolnienia, w ustawowym dwuletnim terminie.

Wyrok NSA z dnia 06.11.2015 r. (II FSK 1940/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5C81F6A98C

Link do artykułu: http://www4.rp.pl/Podatki/311109964-Wydatki-na-umowe-przedwstepna-to-jeszcze-nie-cel-mieszkaniowy.html

Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita 10.11.2015, str. C5

 

 • Nie każdy sportowiec to przedsiębiorca

Siatkarz zapłaci VAT z wystawionych przez siebie faktur, mimo że nie prowadził działalności gospodarczej – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 5 listopada br. (I FSK 955/14). Sprawa dotyczyła zawodnika, który zarejestrował działalność gospodarczą i rozliczał się z klubem za pomocą faktur. Organy podatkowe po przeanalizowaniu umowy między siatkarzem i klubem, doszły do wniosku, że sportowiec nie prowadzi własnej firmy, tylko działalność osobistą. Mimo tego organy domagały się też VAT z wystawionych faktur na podstawie art. 108.

Wyrok NSA z dnia 05.11.2015 r. (I FSK 955/14)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A31DEE2C60

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/904110,sportowiec-to-nie-zawsze-przedsiebiorca.html

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 09.11.2015, str. B5

 

 • Przychody i koszty trzeba korygować wstecz

Zmiana warunków umowy jest wpisana w ryzyko działalności gospodarczej. Przedsiębiorca musi się z tym liczyć – stwierdził NSA. Z tego powodu sąd orzekł, że gdy dojdzie do udzielenia upustu lub rabatu, to przychody oraz koszty pośrednie należy korygować wstecz, na dzień wystawienia faktury pierwotnej.

Wyrok NSA z dnia 03.11.2015 r. (II FSK 1861/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0A70DD5CA4

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/904065,przychody-i-koszty-trzeba-korygowac-wstecz.html

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 09.11.2015, str. B5

 

 • Wspólnik to nie reprezentant

Były prezes zarządu nie ma upoważnienia do składania korekty deklaracji VAT ani zażalenia na decyzję organu w imieniu spółki, nawet gdy jest jej jedynym udziałowcem. NSA wyjaśnił, że spółka, chcąc działać dalej, powinna mieć nowy zarząd. Były prezes jako jedyny wspólnik powinien go powołać w drodze uchwały.

Wyrok NSA z dnia 30.10.2015 r. (I FSK 1783/15)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/99ED999410

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/904113,nsa-wspolnik-to-nie-reprezentant.html

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 09.11.2015, str. B3

 

 • Fiskus wygrał pierwszy spór o interpretacje ogólne

Zdaniem NSA – wydanie dwóch sprzecznych interpretacji indywidualnych, w sytuacji gdy jedna z nich zostanie następnie zmieniona, nie tworzy stanu niejednolitości w stosowaniu przepisów prawa. Sprawa dotyczyła Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, która wystąpiła z wnioskiem o wydanie przez ministra finansów interpretacji ogólnej. Tłumaczyła, że są rozbieżne interpretacje dotyczące możliwości stosowania zwolnienia z CIT podatników, których celem statutowym jest m.in. działalność polegająca na ochronie zdrowia. Sąd wyjaśnił jednak, że trudno mówić o niejednolitości w stosowaniu prawa, w sytuacji gdy w obiegu funkcjonują zaledwie dwie odmienne interpretacje.

Wyrok NSA z dnia 06.11.2015 r. (II FSK 2253/13)

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6A9AC6C6D2

Link do artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/904089,interpretacje-ogolne-fiskus-wygral-spor.html

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 09.11.2015, str. B3

 

 • Brak faktycznej usługi najmu nie oznacza braku podatku VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wydał wyrok ważny dla wszystkich firm, które zarabiają na wynajmie. Wynika z niego, że właściciel lokalu musi wystawiać faktury do końca umowy najmu, chociaż klient już się wyprowadził. W spornej sprawie najemca wypowiedział po trzech latach umowę najmu zawartą na pięć lat. Opuścił lokal, zwrócił kluczę i przestał opłacać czynsz. Właściciel lokalu wystąpił do sądu powszechnego, bowiem twierdzi  że wypowiedzenie odbyło się bez zachowania jakiegokolwiek warunku przewidzianego w umowie i domagał się zapłaty stosownego czynszu. Powziął wątpliwość czy powinien w dalszym ciągu wystawiać faktury za czynsz, mimo że usługa najmu nie jest już faktycznie świadczona. Zdaniem sądu wojewódzkiego z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że umowa najmu nadal trwa. Wobec tego spółka jest zobowiązana do wystawiania faktur aż do końca okresu jej obowiązywania.

Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 12.10.2015 r. (I SA/Rz 792/15) nieprawomocny

Link do wyroku: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/33E57581EB

Link do artykułu: http://www4.rp.pl/VAT/311099970-Najem-faktury-trzeba-wystawiac-do-konca-umowy-najmu.html

Źródło: Przemysław Wojtasik, Rzeczpospolita 09.11.2015, str. C1

 

 

24 listopada 2015

Zapraszamy do kontaktu Przejdź do kontaktu

Zapisz się do naszego newslettera

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Warszawa

GLC Warszawa
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

mapa

Katowice

GLC Katowice
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

mapa