+48 32 479 10 50

2 stycznia 2017

Podatki dochodowe – zmiany w 2017 roku

 

Podatki dochodowe – zmiany w 2017 roku

Niższa stawka podatku [CIT]

Począwszy od 1 stycznia 2017 r. spadnie stawka podatkowa dla najmniejszych podatników podatku dochodowego od osób prawnych. O ile stawka ogólna zostanie utrzymana na poziomie 19%, o tyle spadnie ona do 15% w przypadku:

 • (I) małych podatników,
 • (II) podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

Możliwość zastosowania niższej stawki CIT zostanie ograniczona w stosunku do podatników, którzy zostaną utworzeniu:

 • (I) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo
 • (II) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo
 • (III) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, albo
 • (IV) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników

– w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Zmiany w opodatkowaniu wkładów [CIT/PIT]

Od 1 stycznia 2017 r. istotnym modyfikacją ulegnie sposób obliczania podatku od objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny (aport). Dotychczas, przychodem opodatkowanym (od którego obliczany był podatek) obliczane były od wartości nominalnej udziałów niezależnie od wartości przedmiotu wkładu. Pozwalało to na transfer majątku do spółki przy niskim opodatkowaniu dzięki wykorzystaniu instytucji tzw. agio. Sytuacja ta ulega diametralnej zmianie po nowelizacji.

Poczynając od 1 stycznia 2017 r. przychodem podatnika z tytułu objęcia udziałów jest wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze – w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Co istotne, jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Powyższa zmiana w zasadzie czyni nieopłacalnym podatkowo wnoszenie wysokocennych przedmiotów wkładu (np. nieruchomości) do spółek kapitałowych.

Wyłączenie z kosztów płatności gotówkowych [CIT/PIT]

Od 1 stycznia 2017 r. podatnicy utracą swobodę rozliczania w ramach kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących transakcji, za które płatności realizowane były w formie gotówkowej.

Podatnicy nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Chodzi tu o wszystkie transakcje pomiędzy przedsiębiorcami, których jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 złotych, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy:

 • (I) zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo
 • (II) w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększają przychody

– w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Przepisy te stosuje się odpowiednio w przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych.

Oznacza to, że od początku roku 2017 podatnicy nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów płatności gotówkowych przekraczających kwotę 15 000 złotych.

Wyłącznie ze zwolnienia dotacji w części na wynagrodzenie właściciela [PIT]

Od 1 stycznia 2017 r. ograniczeniu ulegnie zakres zwolnienia dotacji z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Mowa tu o zwolnieniu z opodatkowania dotacji, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Od 2017 r. zwolnienie nie będzie obejmowało tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

Kwota wolna [PIT]

Od 2017 roku zmianie ulegnie wysokość kwoty wolnej od podatku. Zostanie ona uzależniona od wysokości uzyskanego w roku dochodu.

Kwota zmniejszająca podatek, odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub w zeznaniu podatkowym od 2017 r. wynosi:

 • (I) 1 188 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6 600 zł;
 • (II) 1 188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: , dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6 600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 000 zł;
 • (III) 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 • (IV) 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: , dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

 • (I) w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej – kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, wynosi 556 zł 02 gr rocznie;
 • (II) w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej – zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek.

Wysokość kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w ust. 1a, będzie odtąd podlegać corocznie weryfikacji przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych zobowiązany jest przedkładać Radzie Ministrów, w terminie do 15 września roku, w którym dokonano weryfikacji:

 • (I) informację o wynikach dokonanej weryfikacji;
 • (II) propozycję zmiany kwoty zmniejszającej podatek na rok następny, w przypadku istotnego wzrostu kwoty minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Tagi: Podatki dochodowe – zmiany w 2017 roku, zmiany cit 2017, zmiany pit 2017

 

 

2 stycznia 2017

Zapraszamy do kontaktu Przejdź do kontaktu

Zapisz się do naszego newslettera

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Warszawa

GLC Warszawa
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

mapa

Katowice

GLC Katowice
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

mapa