+48 32 479 10 50

31 sierpnia 2015

Planowane zmiany w systemie ulg i obniżeń wpłat na PFRON

Główne założenia zmian:

 • przedmiotowy zakup uprawniający do nabycia prawa do obniżenia wpłat nie będzie obejmować usług najmu, dzierżawy lub leasingu;
 • zatrudnienie i wynagrodzenia brane pod uwagę dla celów ulg we wpłatach na PFRON będzie dotyczyć wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, za miesiąc, do którego zaliczono przychody;
 • wystąpienie upośledzenia umysłowego, choroby psychicznej, epilepsji lub całościowych zaburzeń rozwojowych będzie dokumentowane orzeczeniem, a w przypadku osób niewidomych zaświadczeniem lekarza specjalisty;
 • kwota wynagrodzenia poszczególnych pracowników, na podstawie której oblicza się sumę wynagrodzeń osób niepełnosprawnych nie będzie mogła przekraczać 100% przeciętnego wynagrodzenia;
 • wykorzystanie ulgi będzie możliwe wyłącznie w przypadku, gdy informacja o wysokości obniżenia wpłat zostanie wystawiona przez sprzedającego terminowo;
 • skrócony z 12 do 6 miesięcy zostanie okres wykorzystania informacji o wysokości obniżenia wpłat;
 • zwykła informacja będzie musiała być wystawiona niezwłocznie po terminowym uregulowaniu należności, jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup;
 • wprowadzony zostanie obowiązek prowadzenia ewidencji wystawionych informacji o wysokości ulg;
 • kwota maksymalna ulgi nie będzie mogła przekroczyć kwoty do zapłaty wykazanej na fakturze;
 • z obowiązku wpłat na PFRON zwolnieni będą pracodawcy ogłaszający upadłość obejmującą likwidację majątku, za wyjątkiem pracodawców w likwidacji związanej wyłącznie ze zmianami organizacyjnymi lub własnościowymi;
 • obowiązkiem wpłat na Fundusz zostaną objęte przedstawicielstwa, o których mowa w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

31 sierpnia 2015

Zapraszamy do kontaktu Przejdź do kontaktu

Zapisz się do naszego newslettera

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Warszawa

GLC Warszawa
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

mapa

Katowice

GLC Katowice
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

mapa