+48 32 479 10 50

25 stycznia 2017

Ewidencja pracy o charakterze twórczym a 50% kosztów uzyskania przychodów

Ewidencja pracy o charakterze twórczym a 50% kosztów uzyskania przychodów

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 657/16) przełamał dotychczasową linię orzeczniczą, zgodnie z którą należało ewidencjować pracę w celu skorzystania z preferencyjnego rozliczenia. Stworzono w ten sposób dodatkowy obowiązek nieprzewidziany prawem, który uniemożliwił korzystanie z przywileju podatkowego w praktyce. Zdaniem Sądu firma ma prawo naliczyć zatrudnionym wyższe koszty, niezależnie od ewidencji czasu pracy o charakterze twórczym. Urząd skarbowy nie może nałożyć obowiązków dotyczących dokumentacji, jeżeli nie jest to uzasadnione odrębnymi przepisami. Ustawa nie reguluje sposobu dokumentowania części wynagrodzenia należnego za pracę o charakterze twórczym,
a art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej wskazuje tylko, że jako dowód należy dopuścić wszystko,
co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy i nie jest niezgodne z prawem.

50 % koszty uzyskania przychodu w związku z osiągnięciem przychodu z tytułu praw autorskich dotyczą również umów o pracę. Warunkiem zastosowania przywileju jest udowodnienie, że przedmiotem umowy zawartej z pracownikiem jest  stworzenie utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim. Mimo braku wymogu prowadzenia ewidencji firma musi wykazać, że pracownik-twórca skorzystał z praw autorskich w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub rozporządził tymi prawami. Warunkiem jest powstanie w wyniku prac o charakterze twórczym utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, otrzymanie wynagrodzenia za powstały utwór i rozporządzenie przez twórcę majątkowymi prawami autorskimi
do utworu. Ważne jest więc wyodrębnienie części wynagrodzenia wypłacanej za stworzenie utworu, tak by istniała należność wypłacana pracownikowi bezpośrednio za korzystanie z praw autorskich czy za rozporządzanie przez pracownika tymi prawami. Nie jest jednak wystarczające wyróżnienie części czasu pracy przeznaczonego na pracę twórczą, gdyż nie wynika z tego fakt, że utwór rzeczywiście powstał.

Z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych ustala się koszty w wysokości 50 procent uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 9 punkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), z zastrzeżeniem ust. 9a (koszty oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe). Przepis nie wprowadza żadnych warunków formalnych, wskazuje jedynie, że fakt taki należy udokumentować. Jednak w praktyce, w przypadku pracowników, zwykle łączy się to
z ewidencjonowaniem czasu pracy.

Źródło

Orzeczenie

Tag: Ewidencja pracy, Ewidencja pracy o charakterze twórczym, Ewidencja pracy 50% kosztów uzyskania przychodów,

 

25 stycznia 2017

Zapraszamy do kontaktu Przejdź do kontaktu

Zapisz się do naszego newslettera

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Warszawa

GLC Warszawa
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

mapa

Katowice

GLC Katowice
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

mapa