+48 32 479 10 50

10 lutego 2017

Rozliczenie straty spółki przejmującej

Rozliczenie straty spółki przejmującej

 

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 grudnia 2016 roku dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy w przypadku połączenia spółek istnieje możliwość rozliczenia strat podatkowych w przypadku osiągnięcia zysków w kolejnych latach, Izba potwierdziła zdanie wnioskodawcy stwierdzając, że  podmiot przejmujący nie traci prawa do rozliczenia swojej straty podatkowej.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca w ramach grupy kapitałowej z uwagi na względy ekonomiczne miała przejąć cały majątek spółki akcyjnej działającej w tej samej grupie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Wynikiem łączenia spółek było powstanie następcy prawno-podatkowego spółki przejmowanej (art. 93c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 2015 r., poz. 613), o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej. W zeznaniu podatkowym za rok 2015 spółka z o.o. (podmiot przejmujący) wykazała stratę podatkową, jednakże spółka akcyjna (podmiot przejmowany) wykazała dochód.

Spółka chciała skorzystać z możliwości, którą przewiduje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – obniżenia podstawy opodatkowania o wysokość straty w ciągu kolejnych pięciu lat. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.) ogranicza sukcesję w zakresie podatków (art. 7 ust 3 pkt 4 CIT – ustalenie podstawy opodatkowania, art. 7 ust. 4 CIT – ustalenie straty). Przy ustaleniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania lub przy ustaleniu straty nie uwzględnia się strat przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych (w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców), z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę. Przepisy te nie stoją jednak na przeszkodzie rozliczenia straty własnej wykazanej w zeznaniach podatkowych spółki przejmującej, która zachowuje swój byt prawny również po połączeniu. Wykluczają tylko możliwość odwrotną
– strata nie mogłaby być rozliczona przez spółkę przejmowaną.

Zgodnie z poglądem wyrażonym przez Dyrektora Izby Skarbowej (2461-IBPB-1-3.4510.969.2016.1.MST) spółka przejmująca może przez pięć kolejnych lat obniżać podstawę opodatkowania o wysokość straty (przestrzegając przy tym limitów), zdaniem Izby „Spółka przejmująca ma prawo do podatkowego rozliczenia poniesionych przez siebie strat z działalności gospodarczej, z uwzględnieniem dochodu osiągniętego przez spółkę przejmowaną, w oparciu o zasady przewidziane w art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiącym że o wysokość straty, o której mowa w ust. 2 (tj. straty będącej ujemną różnicą przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym ze źródła przychodów, z którego dochody są uwzględniane w podstawie opodatkowania nad kosztami ich uzyskania – straty będącej nadwyżką kosztów uzyskania ww. przychodów potrącanych w danym roku podatkowym nad uzyskanymi w tym roku przychodami), poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym, że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty

Źródło

Interpretacja podatkowa

 

10 lutego 2017

Zapraszamy do kontaktu Przejdź do kontaktu

Zapisz się do naszego newslettera

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Warszawa

GLC Warszawa
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

mapa

Katowice

GLC Katowice
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

mapa