+48 32 479 10 50

16 marca 2016

15% CIT dla „małych podatników”

 

15% CIT dla „małych podatników”

Ogłoszono Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który zakłada obniżkę  podatku do 15% dla  „małych podatników”.

Ministerstwo Finansów przedstawiło w dniu 25 lutego 2016 r. projekt ustawy z dnia 22 lutego 20016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt zakłada zmniejszenie CIT dla tzw. małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność, do stawki 15%. Według zapowiedzi Ministerstwa obniżka podatku ma objąć ok. 400 tys. podmiotów, co stanowi około 90% podatników CIT.

Zgodnie z definicją „małego podatnika” zawartą w art. 4a pkt. 10 updpo, są to podmioty u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Obniżona stawka podatku ma także objąć podatników, którzy rozpoczynają dopiero działalność, preferencyjna stawka dla takich podmiotów będzie jednak obowiązywać tylko w roku rozpoczęcia działalności.

Projekt ustawy przewiduje także okres karencji, w zakresie stosowania obniżonej stawki CIT, dla podmiotów, które ostały utworzone:

  • poprzez przekształcenie, połączenie lub podział podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo
  • poprzez przekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, spółki niebędącej osobą prawną, albo
  • przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiły te zdarzenia, w zaokrągleniu do 1 000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się stosując odpowiednio art. 14 updpo, albo
  • przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki niemające osobowości prawnej wnoszące – tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika – składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników

 

Podatnicy utworzenie, w ramach przekształceń restrukturyzacyjnych wymienionych powyżej będą mogli skorzystać z obniżonej stawki podatku CIT dopiero po trzecim roku podatkowym, liczonym od przekształcenia.

Zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Finansów zawartymi w Ocenie Skutków Regulacji, obniżka ma przynieść, w pierwszym roku obowiązywania wzrost dochodów sektora finansów publicznych, w zakresie CIT, w kwocie 277 mln zł. Z czego 214 mln zł. mają stanowić budżetowe dochody państwa, zaś 64 mln zł mają stanowić dochód jednostek samorządu terytorialnego.

Na taki wzrost dochodów podatkowych ma zostać zapewniony nie tylko dzięki zastosowaniu obniżonej stawki podatku, ale także przez inne z proponowanych zmian, mające w swoim założeniu uszczelnić system podatkowy. Pozostałe ze zmian proponowane w projekcie ustawy dotyczą:

  • doprecyzowania katalogu przypadków, w których dochód podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uznaje się za uzyskany „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”,
  • zmiany zasad ustalania przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część
  • doprecyzowanie warunku stosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła m.in. odsetek i należności licencyjnych otrzymywanych przez ich odbiorcę, będącego jednocześnie ich faktycznym właścicielem

Zgodnie z projektem, proponowane zmiany mają wejść w życie z dnie 1 stycznia 2017 r.

Tagi: CIT 15% dla małych podatników, Warszawa, Katowice, Bielsko Biała, Kraków, Mazowsze, Śląsk.

16 marca 2016

Zapraszamy do kontaktu Przejdź do kontaktu

Zapisz się do naszego newslettera

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Warszawa

GLC Warszawa
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

mapa

Katowice

GLC Katowice
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

mapa