+48 32 479 10 50

30 maja 2014

Czas złożyć sprawozdanie finansowe spółki

Jeszcze miesiąc pozostał na zatwierdzenie sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, a następnie złożenie ich w urzędzie skarbowym i KRS. Największa pułapka, jaka się z tym wiąże, to pozostawienie związanych z tym formalności na ostatnią chwilę. Przypominamy, kto musi złożyć sprawozdanie i na jakich zasadach.

Najczęstszym błędem związanym z rocznymi sprawozdaniami finansowymi jest to, że… spółki w ogóle nie składają ich w sądzie rejestrowym lub zostawiają to na ostatnią chwilę. Sądy, które do niedawna nie spieszyły się w egzekwowaniu tego obowiązku, coraz częściej pociągają niesolidnych przedsiębiorców do odpowiedzialności m.in. kierując doniesienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Konsekwencje zaniedbań mogą być bardzo dotkliwe.

 

Sprawozdanie do Urzędu Skarbowego

Obowiązek złożenia sprawozdania do urzędu skarbowego mają wszystkie podmioty prowadzące księgi rachunkowe (pełną księgowość).

Spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna) przekazują roczne sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego wraz z uchwałą zatwierdzającą to sprawozdanie w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia tego sprawozdania. Jeśli istnieje obowiązek badania takiego sprawozdania to należy dołączyć jeszcze opinię i raport biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie finansowe.

Roczne sprawozdanie finansowe spółek prowadzących księgi rachunkowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Termin 30 czerwca dotyczy więc tych podmiotów, w których rok obrotowy kończy się 31 grudnia.

Znacznie krótszy termin jest przewidziany dla osób fizycznych oraz wspólników spółek osobowych (cywilnych, jawnych, partnerskich oraz spółdzielni socjalnych) będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe. Te podmioty musiały dołączyć sprawozdanie finansowe do rocznego zeznania podatkowego za dany rok podatkowy (tj. do 30 kwietnia).

Urzędy skarbowe coraz częściej biorą pod lupę spóźnialskich, przede wszystkim spółki zajmujące się pośrednictwem finansowym, co zawdzięczamy poniekąd naciskiem na zwiększenie bezpieczeństwa klientów i kontrahentów tych spółek po „aferze Amber Gold”.

 

Sprawozdanie finansowe do KRS

Zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe należy złożyć także w sądzie rejestrowym – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia tego sprawozdania. W tym wypadku dłuższa jest jednak lista wymaganych dokumentów.

Kierownik jednostki zobowiązany jest złożyć w sądzie rejestrowym:

  • roczne sprawozdanie finansowe,
  • opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, ewentualnie informację o rodzaju tej opinii wraz ze wskazaniem, czy zawiera ona dodatkowe objaśnienia,
  • uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego,
  • uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty,
  • sprawozdanie z działalności (dotyczy to tylko spółki komandytowo-akcyjnej, z o.o. i akcyjnej).

Z praktycznego punktu widzenia, sugerujemy także dołączyć do powyższych dokumentów jeszcze dwie uchwały, które mogą zostać podjęte na tym samym zgromadzeniu wspólników co zatwierdzenie sprawozdania:

  • uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi Spółki z wykonywanych obowiązków w ubiegłym roku obrotowym (absolutoriom jest udzielane każdemu członkowi zarządu osobno i uchwała ta powinna zostać podjęta w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego),
  • uchwałę o przedłużeniu kadencji członkom Zarządu Spółki na następną kadencję, (gdy kadencja jest kilkuletnia to uchwałę tę podejmuje się tylko, gdy kadencja wygasa wraz z zatwierdzeniem sprawozdania za ubiegły rok podatkowy).

Znacznie ułatwia to dopełnienie obowiązków względem sądu rejestrowego.

Warto pamiętać, że dokumenty, które składa się do KRS (takie jak uchwały, protokoły, listy obecności) powinny być oryginałami albo poświadczonymi urzędowo odpisami (tj. notarialne odpisy).

Złożenie sprawozdania do KRS technicznie oznacza złożenie poprawnie wypełnionego formularza KRS-Z30 (uniwersalny dla każdej spółki), do którego należy załączyć wymienione wyżej dokumenty wraz z dowodem uiszczenia opłaty sądowej (40 zł) oraz za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (250 zł).

Często w praktyce moment złożenia sprawozdania do KRS jest także wykorzystywany, by dokonać zmiany danych podmiotu w KRS np. w zakresie modyfikacji przedmiotu działalności spółki lub ustanowienia/odwołania prokurenta, czy też zmiany sposobu reprezentacji spółki. Jest to spowodowane możliwością ograniczenia opłat sądowych, bowiem koszt dokonania takich zmian w KRS oznacza obowiązek wpłaty 250 zł tytułem opłaty sądowej oraz 250 zł za ogłoszenie w MSiG. Informując o zmianach wraz ze złożeniem sprawozdania, spółka ponosi ten koszt tylko raz.

 

Sankcje za niedopełnienie obowiązku

Nie warto ryzykować spóźnienia. Za niezgłoszenie sprawozdania finansowego do KRS ustawa o rachunkowości przewiduje odpowiedzialność karną – karę grzywny lub ograniczenia wolności. Dodatkowo sąd rejestrowy na spóźnionego przedsiębiorcę, który nie zmieści się w wyznaczonym dodatkowym terminie, może nałożyć grzywnę do 10 tys. zł przewidzianą w kodeksie postępowania cywilnego. Jeśli to nie poskutkuje, sąd rejestrowy może wyznaczyć spółce kuratora, a w sytuacji, gdy spółka handlowa nadal nie będzie wykonywać obowiązku złożenia sprawozdania finansowego, może z urzędu, z ważnych powodów, orzec o rozwiązaniu spółki oraz ustanowić likwidatora.

Urząd skarbowy za niedopełnienie obowiązku może ukarać podatnika karą grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych. Lepiej więc samemu uzupełnić braki nawet po terminie, składając czynny żal.

 

Więcej o obowiązkach i wątpliwościach związanych ze składaniem sprawozdań finansowych można przeczytać na naszym blogu:

Badanie sprawozdania finansowego – szansa dla spółki czy prawny obowiązek?

Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe?

Spóźnione sprawozdanie finansowe

 

30 maja 2014

Zobacz więcej

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

Skontaktuj się z nami!

Warszawa

GLC Warszawa
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

mapa

Katowice

GLC Katowice
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

mapa
Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski