+48 32 479 10 50

Nowy Ład w pigułce – stan na 12 października 2021 r.

W dniu 1 października 2021 r. Sejm RP przyjął większością głosów rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Nowy Ład). Ustawa trafi teraz do Senatu. Tempo prac legislacyjnych wskazuje, że jest wielce prawdopodobne, iż Nowy Ład zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

10 najważniejszych zmian jakie przyniesie Nowy Ład

Jako GLC przygotowaliśmy dla Państwa podsumowanie najważniejszych zmian wprowadzonych w Nowym Ładzie, które mogą mieć wpływ na opodatkowanie dochodów od przyszłego roku.

Zapraszamy również do obejrzenia naszej rozmowy odnośnie Polskiego Ładu, czyli ile stracimy w największej od lat rewolucji podatkowej.

Nr 1 : Zmiany w tzw. skali podatkowej.

Projektowane zmiany mają podnieść pierwszy próg podatkowy z 85 tys. do 120 tys. zł i kwotę wolną od podatku do 30 tys. złotych. Przede wszystkim nową kwotę wolną będą stosować wszyscy podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Podatek będzie zatem płatny tylko od nadwyżki ponad 30 tys. złotych rocznie.

Ponadto, w związku z podniesieniem progu podatkowego z 85 tys. do 120 tys. zł dochody objęte stawką 32 proc. będą dotyczyć tylko tych uzyskanych powyżej 120 tys. zł. Z każdej złotówki od kwoty 120 tys. zł podatek będzie wynosił 32 grosze, a od tej powyżej 85 tys. do 120 tys. – 17 groszy zamiast wcześniejszych 32.

Nr 2: Zmiany w składce zdrowotnej.

Wskazać należy, iż zmienią się zasady odliczania składki zdrowotnej – wynosi ona obecnie 9 proc. dochodu, ale 7,75-proc. część składki podlega odliczeniu od podatku. Niestety, uchwalona ustawa to odliczenie likwiduje.

Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej ma być częściowo zrekompensowany poprzez tzw. ulgę dla klasy średniej, dzięki której brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej nie zwiększy podatków płaconych przez osoby o dochodach wynoszących od 68,4 tys. zł do 133,6 tys. zł.

Dla podatników PIT rozliczających się podatkiem liniowym (19%) składka zdrowotna będzie wynosić 4,9 proc. dochodów, ale nie mniej niż 270 zł (kwota jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia).

Dla podatników rozliczających się podatkiem zryczałtowanym zostaną ustawione progi – podatnicy o rocznych przychodach do 60 tys. zł będą płacić składkę w wysokości 9 proc. od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Dla firm o przychodach między 60 tys. zł a 300 tys. zł składka będzie liczona od 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, zaś dla firm o przychodach ponad 300 tys. zł – od 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Nr 3: Zmiany w leasingu.

W przypadku podatników PIT projektowana ustawa ma zlikwidować możliwość korzystnego pod względem podatkowym wykupu samochodów z leasingu. Nastąpi to poprzez poszerzenie zakresu przychodów z działalności gospodarczej. W tym przypadku do przychodów przedsiębiorca zaliczy przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, na podstawie umowy, o której mowa w art. 23b ust. 1 (umowa leasingu) ustawy o PIT.

Co więcej dochodem w PIT – w przypadku samochodów wykupionych do majątku prywatnego będziemy stosować nową regulację, która przewiduje, że dochodem będzie sprzedaż składników, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 19 ustawy o PIT, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności gospodarczej, i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Nr 4: Ograniczenie amortyzacji wynajmowanych mieszkań.

W projekcie ustawy zdecydowano również na ograniczenie zakresu amortyzacji podatkowej. Zmiana będzie wywoływać skutki przede wszystkim dla osób czerpiących dochody z wynajmu mieszkań. Amortyzacji nie będą podlegać budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy (art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 1 października).

Nr 5: Składka zdrowotna od wynagrodzeń członków zarządów

Członkowie zarządu, którzy pełnią funkcję na podstawie powołania – na mocy uchwały zgromadzenia wspólników (bądź zgromadzenia akcjonariuszy) będą obowiązani do opłacenia składki zdrowotnej (dotychczas takie wynagrodzenia nie podlegały obowiązkowi opłacania składki zdrowotnej). Ustawodawca zakłada zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych polegające na zmianie art. 66 w ust. 1 po pkt 35 poprzez dodanie pkt 35a w brzmieniu: „35 a) osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie;”.

Składka zdrowotna dla członków zarządu ma wynosić 9 %.

Nr: 6: Opodatkowanie nielegalnego zatrudnienia.

Planowane zmiany w podatkach dochodowych mają istotne obciążyć pracodawców, którzy zatrudniają pracowników „na czarno”. Do przychodów z działalności gospodarczej będziemy pracodawcy będą obowiązani zaliczyć: wartość pracy osoby zatrudnionej nielegalnie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, 1162 i 1621) ustalona za każdy miesiąc, w którym zostało stwierdzone nielegalne zatrudnienie, w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym miesiącu na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), przy czym przychód powstaje na dzień stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia.

Nr 7: Nowe zasady rozliczania dochodów z tzw. najmu prywatnego

Projektowana ustawa z dnia 1 października 2021 r. wyłącza możliwość opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu prywatnego na zasadach ogólnych (oprócz sytuacji, gdy takie przychody są uzyskiwane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej).

Podatnik osiągających dochody z tzw. najmu prywatnego będzie mógł je rozliczać wyłącznie na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (stawka 8,5% dla przychodów poniżej 100 000 PLN rocznie oraz 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 PLN).

Wskazać należy, iż taka zmiana spowoduje brak możliwości uniknięcia zapłaty podatku od najmu prywatnego, gdyż wyłącza się możliwość opodatkowania najmu prywatnego na zasadach ogólnych i związaną z tym amortyzację.

Nr 8: Pakiet uszczelniający.

Zdaniem ustawodawcy istnieje ponadto pilna potrzeba zmniejszania nierówności między biznesem, który działa uczciwie, a tymi, którzy omijają prawo lub działają na jego granicy. W projekcie zakłada się zatem:

 • opodatkowanie nielegalnego zatrudnienia – patrz punkty wyżej;
 • wspieranie płatności bezgotówkowych – wprowadzenie ulgi na terminal dla małego biznesu. Firmy, które będą rozliczać bezgotówkowo większość swojego obrotu z konsumentami, otrzymają superszybki zwrot VAT. Pieniądze pojawią się na ich kontach w 15 dni, czyli cztery razy szybciej niż zwykle. Zdaniem Ministerstwa Finansów – będzie to najszybszy zwrot VAT w Unii Europejskiej;
 • uszczelnienie exit tax oraz uniemożliwienie wnoszenia do firmy przeszacowanego majątku.

Nr 9: Nabycie sprawdzające – nowe uprawnienia organów podatkowych

Planowane jest również rozszerzenie uprawnień organów podatkowych celem weryfikacji podatników pod kątem wywiązywania się przez podatnika z przepisów prawa podatkowego. Do tego służyć ma instytucja nabycia sprawdzającego. Nabycie sprawdzające polega na nabyciu towarów lub usług w celu sprawdzenia wywiązywania się przez sprawdzanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w zakresie: 1) ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej; 2) wydawania nabywcy paragonu fiskalnego.

Zdaniem Ministerstwa Finansów jest to rozwiązanie systemowe, które z uwagi na brak nadmiernego formalizmu w ich stosowaniu, będzie mogło przyczynić się do skuteczniejszego niż obecnie przeciwdziałania nieprawidłowościom w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, niewystawiania albo niewydawania paragonu fiskalnego, co wiąże się z uszczupleniem dochodów państwa w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego.

Nr 10: Podatek minimalny CIT.

Projektowana ustawa zakłada również istotne zmiany dla podatników CIT. Wprowadzona ma być konstrukcja podatku minimalnego dla podmiotów podlegających CIT oraz Podatkowych Grup Kapitałowych.

Zgodnie z nowym art. 24ca, który ma zostać dodany do ustawy o CIT – podatek od spółek będących podatnikami w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o CIT oraz podatkowych grup kapitałowych, które w roku podatkowym:

 1. poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo
 2. osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, określony zgodnie z art. 7 ust. 1, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1% – wynosi 10% podstawy opodatkowania (minimalny podatek dochodowy).

Podstawa opodatkowania będzie składać się z dwóch części:

 • 4% przychodów operacyjnych podatnika (innych niż z zysków kapitałowych) oraz tzw. nadmiarowych płatności biernych, na które składają się m. in. poniesione na rzecz podmiotów powiązanych koszty finansowania dłużnego przekraczające 30% podatkowej EBITDA liczonej wg ustawowego wzoru.
 • Minimalny podatek będzie stanowił zatem sumę 0,4% przychodów oraz 10% nadmiarowych płatności biernych do podmiotów powiązanych z grupy kapitałowej.

Podatek minimalny CIT nie będzie miał zastosowania do m. in. następujących podatników:

 1. w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych, następujących bezpośrednio po tym roku podatkowym;
 2. będących przedsiębiorstwami finansowymi w rozumieniu art. 15c ust. 16;
 3. jeżeli w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy;
 4. których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Zainteresował Cię nasz artykuł o Nowym Ładzie?

Możesz pobrać artykuł w formie PDF.

Nowy Ład w pigułce artykuł pdf - 10 najważniejszych zmian

 

Jakie obszary obejmuje badanie sprawozdania finansowego i jak ono przebiega?

Ustawa o rachunkowości oraz o biegłych rewidentach, posługują się pojęciem badanie sprawozdania finansowego lecz w zasadzie, sama czynność rewizji finansowej, która kryje się pod tym pojęciem jest zdecydowanie szersza. Skąd więc ta nazwa? Ostatecznym celem usługi jest zagwarantowanie, że sprawozdanie finansowe jest rzetelne, kompletne i przejrzyste.

Badanie obejmuje obszary takie jak:

 • dokumenty organizacyjne oraz podstawy prawne funkcjonowania jednostki,
 • bada je się w celu zrozumienia jednostki i jej otoczenia,
 • kontrola wewnętrzna,
 • ustalenie obszarów wrażliwych, w których mogą występować nieprawidłowości,
 • zdarzenia gospodarze,
 • sprawdzenie ich prawidłowości, rzetelności i poprawności,
 • kompletność, prawidłowość zestawień oraz ujawnień w ramach sprawozdania finansowego,
 • poprawność sporządzenia i prezentacji danych finansowych w sprawozdaniu.

Jak przebiega badanie?

Badanie to proces składający się z 4 faz:

 1. preaudyt,
 2. badanie wstępne,
 3. badanie zasadnicze,
 4. czynności końcowe.

Poniżej pokrótce omówimy na czym polega każdy z etapów audytu finansowego.

1. Preaudyt

Jest to faza zapoznania się z jednostką,  czyli pozyskania dokumentów organizacyjnych, statutowych oraz wszystkich regulacji wprowadzonych przez jej organy. Zalecamy żeby preaudyt odbył się jeszcze przed zakończeniem roku obrotowego, który ma zostać zbadany, gdyż skraca to czas całego badania i przyspiesza prace.

2. Badanie wstępne

Obejmuje badanie kontroli wewnętrznej oraz wstępną analizę finansową, co pozwala stwierdzić gdzie potencjalnie mogą wystąpić błędy i jakie procesy oraz pozycje są najważniejsze. W oparciu o doświadczenie zawodowe, biegła ustala obszary wrażliwe i określa jaki poziom zniekształceń, na poziome całego sprawozdania jest dopuszczalny i nie zniekształca wyniku.

3. Badanie zasadnicze

Najważniejsza część badania, polegająca na weryfikacji zdarzeń gospodarczych, prawidłowości ujęcia i prezentacji aktywów i pasywów, a także potwierdzenia stanów majątku i zobowiązań wykazanych w księgach. Odbywa się to w oparciu o wiedzę pozyskaną w ramach preaudytu i badania wstępnego.

4. Czynności końcowe

Po sprawdzeniu prawidłowości danych finansowych, konieczne jest ich zaprezentowanie w sprawozdaniu finansowym, co wchodzi w skład czynności końcowych. Bada się jasność i rzetelność przekazu z punktu widzenia jego potencjalnego odbiorcy.

Wszystkie etapy badania mogą zostać wykonane w około 3 tygodnie, lecz zależy to w dużej mierze od terminowości dostarczania dokumentów i dobrej współpracy z klientem.

Kiedy szukać biegłego i zawrzeć umowę?

Obowiązek ustawowego przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego wiąże się z wieloma wątpliwościami. Naturalnym jest, że przedsiębiorcy mają wiele pytań odnośnie audytu, a także szukają odpowiedniego specjalisty, który wykona dla nich usługę audytorską.

Kiedy zawrzeć umowę o badanie sprawozdania finansowego?

Umowa o badanie sprawozdania finansowego powinna być zawarta w terminie umożliwiającym biegłemu rewidentowi, wzięcie udziału w inwentaryzacji rocznej. Należy pamiętać, że jeżeli biegły nie będzie mógł uczestniczyć w inwentaryzacji, bo umowa została zawarta później, a zapasy mają istotną wartość i nie będzie możliwe potwierdzenie ich stanu w sposób inny, niż spis z natury, to wydana opinia będzie musiała zawierać zastrzeżenie.

Z uwagi terminu przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej, którą można rozpocząć 3 miesiące przed dniem bilansowym, a przyjmując że w większości przypadków rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, inwentaryzację można rozpocząć 30.09.2021 r. Oznacza to, że należy podpisać umowę o badanie, przed tą datą. Kwestią indywidualnych uzgodnień jest określenie jak wcześnie, gdyż zależy to między innymi od lokalizacji magazynów i dostępności biegłego. Zalecamy, aby podpisać umowę na badanie najpóźniej we wrześniu lub październiku.

Na jaki okres zawierana jest umowa?

Często klienci zdziwieni są, że sporządzając ofertę na badanie, przedstawiamy ją na 2 lata, wynika to bezpośrednio z obowiązujących przepisów, gdyż zgodnie z art. 66 ust. 5 UoR umowa na obligatoryjne badanie sprawozdania finansowego, musi być zawarta na okres nie krótszy niż 2 lata.

Czy biegły może przedstawić referencje?

Ciągle zdarza się nam, iż ktoś pyta o nasze referencje, tu niestety pojawia się problem, gdyż biegły rewident nie może zbierać referencji. Wynika to bezpośrednio z zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów ust. 11.2. o następującej treści:

11.2. Pozyskiwanie przez podmioty uprawnione i biegłych rewidentów listów referencyjnych oraz wykorzystywanie ich w postępowaniu ofertowym zmierzającym do pozyskiwania zamówień na czynności rewizji finansowej jest sprzeczne z zasadami etyki.

Dlaczego tak się dzieje, otóż jest to pokłosie wymogu zachowania niezależności od badanej jednostki. Biegły musi być niezależny, a jego opinia nie może być uzależniona od jakichkolwiek czynników,
nie wynikających z dowodów uzyskanych w trakcie badania. Jeżeli biegły musiałby przedstawić referencje kolejnemu klientowi, to w celu zagwarantowania sobie następnego zlecenia, mógłby pójść na ustępstwa, czego zrobić nie może. Proszę zwrócić również uwagę, że nikt nie chce by jego sprawozdanie uzyskało opinię z zastrzeżeniami, negatywną lub odmowę wyrażenia opinii,
a w wypadku wyrażenia takiej opinii uzyskanie pozytywnych referencji mogłoby być niemożliwe, pomimo prawidłowego wykonania zleconej mu pracy.

Jak więc ocenić biegłego rewidenta?

Polecamy rozmowę osobistą lub telefoniczną, określenie zakresu problemów jakie napotykacie w ramach prowadzonej działalności oraz wątpliwości.

Podcast: Badanie sprawozdania finansowego

Termin złożenia sprawozdania finansowego upływa niebawem. Dzisiaj o badaniu takiego sprawozdania Katarzyna Plucik rozmawia ze specjalistą od prawa bilansowego, Adrianem Pękalskim, menadżerem działu #audytGLC.

Zaczynają ciekawie, bo od pytania, czy biegłego rewidenta należy się bać? Odpowiedź #tozależy, a od czego? Dowiecie się z rozmowy naszych ekspertów. Czytelnikami sprawozdań finansowych zwykle są konkretne podmioty – banki, udziałowcy, czy zarząd. Oczekują one rzetelnych informacji o rzeczywistej kondycji finansowej przedsiębiorstwa – bez błędów, czy niedopowiedzeń. Audyt finansowy najbezpieczniej więc powierzyć doświadczonym specjalistom, którzy znają specyfikę branży.

Przesłuchaj podcast Czynimy Biznes Łatwiejszym: Badanie Sprawozdania Finansowego

Przesłuchaj w Spotify lub obejrzyj w YouTube.

Co robimy?

 • przeprowadzamy badanie bilansu na każdym z etapów – od etapu wstępnego, aż po końcowe procedury badania,
 • badamy roczne i półroczne sprawozdania finansowe, a także skonsolidowane sprawozdania finansowe,
 • przejmujemy wszelkie formalności,
 • wykorzystujemy sprawdzone metody badania, które uzupełniamy unikalnymi doświadczeniami naszych specjalistów,
 • przygotowujemy logiczne i skondensowane raporty w zrozumiałej dla klienta formie – zawierają one wyniki audytu w zakresie m.in. rzetelności ksiąg rachunkowych oraz wskaźniki ekonomiczne, dzięki którym można rzetelnie ocenić sytuację finansową podmiotu.

Badaniami sprawozdań finansowych zajmuje się dział Audyt GLC. Biegły rewident oraz specjaliści od prawa bilansowego.

Czego dowiesz się z podcastu: badanie sprawozdania finansowego?

Katarzyna Plucik: Szanowni Państwo, nieubłaganie zbliżamy się do upływu terminu, w którym musimy złożyć sprawozdanie finansowe. Przyjrzyjmy się bliżej tematyce badania sprawozdania finansowego. Nazywam się Katarzyna Plucik, i wraz z moim kolegą, specjalistą do spraw prawa bilansowego Adrianem Pękalskim, porozmawiamy dzisiaj o pracy biegłego rewidenta.

Biegły rewident, przyjaciel czy wróg przedsiębiorcy?

Adrian Pękalski: Biorąc pod uwagę tematykę i tak naprawdę tytuł tej serii powinienem powiedzieć: to zależy. Powiedzmy, to zależy, jakiego przedsiębiorcy, ale to pytanie, w zasadzie nie powinno być skierowane do mnie. Kasiu. Ty, jako księgowa powinnaś się wypowiedzieć bardziej, czy biegły jest przyjacielem, czy wrogiem przedsiębiorcy i księgowego?

K.P.: Myślę, że raczej przyjacielem przedsiębiorcy, ponieważ przedsiębiorca uzyskuje rzetelną informację na temat kondycji firmy, natomiast księgowy raczej ma opory w stosunku do biegłego, ale to wynika najczęściej z tego, że księgowa bardzo dużo dokumentów musi przygotować, aby umożliwić w ogóle pracy biegłemu rewidentowi.

A.P.: W zasadzie biegły rewident jest osobą zatrudnioną przez spółkę, działa na zlecenie spółki, a przychodzi skontrolować pracę księgowej.

K.P.: Niestety, ale proszę mi wierzyć, że z mojej praktyki zawodowej wynika jeden prosty wniosek. Jeżeli mamy porządek w dokumentach i księgi są rzetelnie prowadzone na bieżąco, to tak naprawdę nie trzeba bać się tego biegłego. Po co w ogóle w firmie taki audyt? Niektóre spółki na mocy prawa są zobowiązane do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

A.P.: Tutaj powinniśmy się posługiwać terminem badania sprawozdania finansowego, który różni się od zwykłego audytu. Kto jest w ogóle zobowiązany do tego badania? Przede wszystkim spółki akcyjne, banki, skok-i, ale największą liczbę naszych klientów stanowią właśnie spółki akcyjne, bądź też inne przedsiębiorstwa, które spełniły, osiągnęły pewne progi określone w ustawie, to jest zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty powyżej 50 osób, suma bilansowa powyżej 2,5 mln € i przychody powyżej 5 mln € za rok poprzedzający rok badany.

K.P.: Badanie sprawozdania, to brzmi tak poważnie, czy przedsiębiorcy albo księgowe powinny się bać biegłego rewidenta?

A.P.: Absolutnie nie. Biegły rewident jest trochę takim, jakby lekarzem, a spółka można ją porównać do osoby, którą przychodzi na badania kontrolne. Nikt tego nie lubi, ja tego nie lubię, ale lepiej jest chyba wiedzieć, co jest złego, co dzieje się nieprawidłowego i móc to naprawić, niż zorientować się po czasie, kiedy przyjdzie kontrola podatkowa. Trzeba pamiętać, że biegły nie wyciąga wielu konsekwencji z badania. Oczywiście, jest tam pewien rodzaj opinii, w najgorszym wypadku odmowa wyrażenia opinii, ale nie ma na ten moment jakichś konsekwencji podatkowych, czy finansowych dla tego przedsiębiorcy. Więc może on wykonać pewne czynności naprawcze, żeby zminimalizować ryzyka, bądź też zwolnić się z pewnej odpowiedzialności.

K.P.: Odpowiedzialności, na przykład jakiej?

A.P.: Trzeba pamiętać, że za prowadzenie ksiąg rachunkowych, zgodnie z ustawą, zawsze odpowiada kierownik jednostki. Nawet jeżeli zleci prowadzenie ksiąg rachunkowych usłudze rachunkowej to ostateczna odpowiedzialność zawsze ciąży na nim. Jaka to jest odpowiedzialność? Ustawa mówi o ograniczeniu wolności, bądź też karze grzywny lub o obu tych karach łącznie, chociaż rzadko się to zdarza.

K.P.: Mówimy o takim obligatoryjnym badaniu sprawozdania, powiedz czy możemy też tak dobrowolnie, po prostu poddać się takiemu badaniu?

A.P.: Oczywiście, nie ma żadnego problemu. Procedura sklasyfikowana w ustawie o biegłych rewidentach, jako czynności rewizji finansowej, więc ona rządzi się swoimi prawami, ona jest sformalizowana i biegły, podpisując taką umowę, jest zobligowany do przeprowadzenia pewnych skomplikowanych procedur. Czy przedsiębiorca musi się jakoś specyficznie przygotować do takiego badania?

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski