+48 32 479 10 50

Jakie podatki musisz płacić prowadząc działalność?

Obowiązkiem zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców jest płacenie należnych podatków. Zasilają one budżet państwa, które może dzięki tym środkom realizować swoje zadania. Niniejszy artykuł stanowi pigułkę wiedzy dotyczącą podatków, które muszą płacić osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Jakie podatki musi płacić przedsiębiorca?

Każdy przedsiębiorca, podobnie jak w przypadku osób fizycznych, zobowiązany jest do płacenia podatku dochodowego od osiąganych przychodów. Inne daniny na rzecz państwa uzależnione są przede wszystkim od wybranej formy prowadzenia działalności, posiadanego majątku, dokonywanych transakcji oraz zakresu korzystania ze środowiska. Przedsiębiorca musi mieć również świadomość, że nieprawidłowe naliczanie podatków, czy opóźnienia w płatnościach mogą skutkować poważnymi problemami, które potrafią zdestabilizować działalność firmy. Aby tego uniknąć warto skorzystać z pomocy fachowców w tym zakresie, sprawdź outsourcing księgowy w biurze rachunkowym GLC, które znajdziesz w Warszawie i Katowicach.

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy to podatek bezpośredni, który naliczany jest od dochodów osiąganych przez przedsiębiorcę. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość wyboru formy opodatkowania, co pozwala dokonać optymalizacji podatkowej. Przeprowadzić ją pomoże doświadczony doradca podatkowy. Z jakich form opodatkowania może skorzystać przedsiębiorca, by zoptymalizować własne podatki?

Skala podatkowa

Skala podatkowa to najczęściej wybierana przez polskich przedsiębiorców forma opodatkowania. Obecnie obowiązują 2 stawki podatkowe, a mianowicie:

 • 17% – dla dochodów poniżej 85 528zł;
 • 32% – dla dochodów powyżej 85528zł.

Ze skali podatkowej chętnie korzystają przedsiębiorcy, których małżonkowie nie osiągają dochodów lub ich dochody są stosunkowo niskie. W takiej sytuacji wspólne rozliczenie według skali podatkowej pozwala zapłacić niższy podatek.

Podatek liniowy

Opodatkowanie podatkiem liniowym mogą wybrać jedynie przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzący działy specjalne produkcji rolnej. Stawka podatku liniowego jest taka sama, niezależnie od osiągniętego dochodu i wynosi 19%. Jest to więc korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy zarabiają zdecydowanie więcej niż 85 528zł. Minusy to przede wszystkim brak kwoty wolnej od podatku i ulg podatkowych, a także brak możliwości rozliczenia wspólnego z małżonkiem.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych opodatkowaniu nie podlega dochód, ale całkowity przychód. Rozliczeń w formie ryczałtu mogą dokonywać przedsiębiorcy, którzy dokonają odpowiedniego zgłoszenia przy zakładaniu działalności. Możliwe jest również przejście na ryczałt w trakcie prowadzenia działalności, co warunkuje złożenie właściwej deklaracji oraz wysokość przychodu za rok poprzedni, który nie może być wyższy niż 250 000 euro. Aktualnie obowiązuje 8 stawek podatku zryczałtowanego, czyli 17%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3%, 2%.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to najprostsza forma opodatkowania, która jest dostępna dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych. Warunkiem jest jednak prowadzenie ściśle określonego rodzaju działalności. W tym przypadku wysokość podatku nie jest powiązana z uzyskiwanymi dochodami, ale wynika z:

 • rodzaju prowadzonej działalności;
 • liczby zatrudnianych pracowników;
 • liczby mieszkańców gminy, na której terenie działalność jest prowadzona.

Możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej wynika z decyzji Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego, która stanowi odpowiedź na złożoną deklarację PIT-16 (w terminie do 20 stycznia danego roku).

Przedsiębiorca rozliczający się w formie karty podatkowej zobowiązany jest do płacenia miesięcznego podatku w stałej kwocie do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wyjątek stanowi grudzień, kiedy to podatek należy zapłacić do 28 dnia tego miesiąca. Należy również wspomnieć że należny podatek trzeba uiszczać niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo uzyskuje zysk, czy stratę.

Księgowość Katowice, outsourcing księgowy Warszawa

Podatek VAT

Podatek od towarów i usług (VAT) to należność od wartości dodanej, nakładana na towar czy usługę na każdym stopniu obróbki, która obciąża nabywcę końcowego nabywca. Podatek VAT jest teoretycznie obojętny dla przedsiębiorcy, ponieważ jego rozliczenie polega na odliczeniu od podatku należnego (z tytułu sprzedaży) podatku naliczonego (związanego z zakupem).

Podstawowa stawka podatku VAT wynosi obecnie 23%, funkcjonują jednak również stawki obniżone w wysokości:

 • 8% – związana z budownictwem mieszkaniowym;
 • 5% – obejmuje produkty rolne oraz inwentarz żywy;
 • 4% – dla świadczenia usług przewozu osób – taxi;
 • 0% – obejmująca import oraz eksport towarów.

Dodatkowo przedsiębiorca może skorzystać również ze stawki zwolnionej (zw) oraz nie podlega (np). Należy zaznaczyć, że nie każda firma jest czynnym płatnikiem VAT. Niektóre przedsiębiorstwa mogą uzyskać zwolnienie, co wynika ze specyfiki ich działalności lub wysokości osiągniętych obrotów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych to należność, która wynika z przeprowadzania niektórych transakcji w obrocie gospodarczym. Jego wysokość uzależniona jest od rodzaju umowy, jednak najczęściej spotykane stawki to 1 lub 2%. Podatek PCC dotyczy:

 • umowy sprzedaży oraz zmiany rzeczy i praw majątkowych;
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku;
 • umowy dożywocia;
 • umowy darowizny;
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności;
 • ustanowienia hipoteki;
 • umowy depozytu nieprawidłowego;
 • ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności;
 • umowy spółki.

Podatek od nieruchomości

Przedsiębiorcy zobowiązani są również do uiszczania należności z tytułu podatku od nieruchomości, które są własnością firmy (grunty, budynki, budowle). Jej wysokość ustala konkretna gmina, która jest w tym przypadku beneficjentem podatku. Należy wspomnieć również, że osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w miejscu zamieszkania mają obowiązek dokonania zgłoszenia tego faktu w gminie. Na tej podstawie dokonywana jest weryfikacja, czy podatek od nieruchomości nie wzrośnie w związku z prowadzeniem w niej działalności gospodarczej.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych to podatek lokalny, który muszą płacić właściciele:

 • samochodów ciężarowych,
 • ciągników siodłowych i balastowych,
 • przyczep oraz naczep,
 • autobusów.

Obowiązek podatkowy powstaje w pierwszym dniu miesiąca następnego po dokonaniu rejestracji pojazdu. Natomiast wygasa pod koniec miesiąca, w którym pojazd został wyrejestrowany. Stawki podatku określane są indywidualnie przez każdą gminę, a sama płatność obejmuje 2 raty (płatne do 15 lutego i 15 września).

Opłata za korzystanie ze środowiska

Na koniec należy również wspomnieć o opłacie środowiskowej, która nie jest klasyfikowana jako podatek, ale jest obowiązkowa dla podmiotów, które używają w prowadzonej działalności maszyn, urządzeń lub pojazdów emitujących do środowiska szkodliwe substancje. Pobierana jest ona w przypadku:

 • wprowadzania do powietrza gazów lub pyłów;
 • wprowadzania ścieków do ziemi lub wód;
 • składowania odpadów;
 • poboru wód.

Podatki stanowią zazwyczaj duże obciążenie dla przedsiębiorców. Oczywiście ich uiszczanie jest obligatoryjne, jednak warto postarać się zoptymalizować w firmie kwestie podatkowe. Ułatwi to współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym w Katowicach i Warszawie.

FAQ – szkody górnicze

Pomimo ciągłych przemian gospodarczych i społecznych związanych przede wszystkim z naciskiem na korzystanie z odnawialnych źródeł energii, kopalnie nadal stanowią istotny element dla kilku regionów Polski, a przede wszystkim Śląska.

Niestety działalność kopalni jest nieodłącznie związana z powstawaniem mniejszych bądź większych szkód na terenach, które objęte są wpływami eksploatacji górniczej.

Co powinieneś wiedzieć o szkodach górniczych?

Jesteśmy doświadczonymi ekspertami w pozyskiwaniu odszkodowań na skutek szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania odnośnie szkód górniczych oraz jak ubiegać się o odszkodowanie. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim FAQ.

 1. Czym są szkody górnicze?

Szkody górnicze powstałe na skutek działalności kopalni mogą przybrać różnoraką formę:

 • rysy i spękania na tynkach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • uszkodzenie ceramiki,
 • deformacja gruntu,
 • zalewanie nieruchomości wodą na skutek naruszenia prawidłowe gospodarki wodnej,
 • przechył budynku – w skrajnych sytuacjach jest tak znaczny, że uniemożliwia normalne korzystanie z budynku (samoczynnie otwierające się drzwi i okna, zdeformowanie bryły budynku itp.),
 • szkody w gruntach rolnych (np. niezdatność pola do prowadzenia upraw rolnych na skutek deformacji terenu i/lub jego zalania bądź odpływu wody z gruntu.

W niektórych sytuacjach wychylenia budynku od pionu jest tak znaczne, że uniemożliwia korzystanie z budynku.

 1. W mojej nieruchomości powstały szkody górnicze. Czy mogę od razy wystąpić przeciwko kopalni na drogę postępowania sądowego?

Nie możemy tego zrobić od razu. Ustawa prawo geologiczne i górnicze przewiduje specjalny tryb dla tego typu postępowań. W pierwszej kolejności musimy złożyć do kopalni (tej, którą podejrzewamy o wyrządzenie szkód) wniosek o naprawienie szkód górniczych. Od wpływu takiego wniosku kopalnia ma 30 dni na zaoferowanie nam propozycji ugodowych. Jeżeli tego nie zrobi lub też propozycja nie będzie dla nas satysfakcjonująca, to dopiero wtedy może wystąpić na drogę postępowania sądowego.

 1. Ile wynosi opłata od pozwu w razie dochodzenia odszkodowania z tytułu szkód górniczych?

Powód (czyli w tej sytuacji poszkodowany, w którego majątku wystąpiły szkody górnicze) jest ustawowo zwolniony z obowiązku wnoszenia opłaty od pozwu. Jest to bardzo istotne, ponieważ przy dochodzeniu odszkodowania w wysokości 500000 zł wysokość opłaty od pozwu wyniosłaby 25000 zł (5% z kwoty 500000 zł).

 1. Ile mam czasu na dochodzenia odszkodowania z tytułu szkód górniczych?

Podstawowym ograniczeniem jest termin przedawnienia ( po upływie biegu przedawnienia nie można poza pewnymi wyjątkami dochodzić na drodze postepowania sądowego). Zgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze roszczenia o odszkodowanie z tytułu szkód górniczych przedawniają się z upływem 5 lat od dnia dowiedzenia się przez poszkodowanego o szkodzie. Jednakże biorąc pod uwagę konieczność udowodnienia szkody lepiej jest zgłosić swoje roszczenie niezwłocznie.

 1. Chciałbym wybudować budynek na działce, która znajduje się w zasięgu eksploatacji kopalni. Czy jest to w ogóle możliwe? Czy wtedy też należy mi się odszkodowanie?

Jeżeli nasza wymarzona działka znajduje się na terenie górniczym (czyli objęta jest chociażby potencjalnie wpływami eksploatacji górniczej) zdatnym do zabudowy, to pod pewnym warunkami jest możliwa jej zabudowa. W pierwszej kolejności należy uzyskać od właściwej kopalni szczegółowe informacje o kategorii terenu górniczego, przewidywanych wpływach eksploatacji i czasu jej trwania itp.). W oparciu o te informacje projekt budynku powinien zostać wzbogacony o dodatkowe zabezpieczenia (np. płyta fundamentowa zamiast ław fundamentowych, wzmocnione wieńce itp.), które – co ważne – powinny być adekwatne do przewidywanej kategorii wpływów eksploatacji górniczej. Jeżeli takie zabezpieczenia zostaną wykonane, to możemy się od kopalni domagać pokrycia ich kosztów.

Jak uzyskać odszkodowanie od szkód górniczych?

Co może w takiej sytuacji zrobić osoba poszkodowania? Zgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze właściciel nieruchomości nie może się sprzeciwić prowadzeniu eksploatacji górniczej przez kopalnię, ale może się domagać z tego tytułu odszkodowania. W niektórych przypadkach (np. w razie stwierdzenia przez biegłego, ze naprawa szkód jest nieopłacalna) Sąd może nawet zasądzić odszkodowanie według  tzw. wartości odtworzeniowej budynku.

Jednakże aby móc od kopalni uzyskać odszkodowanie, konieczne jest zachowanie pewnych warunków formalnych. W pierwszej kolejności należy złożyć do kopalni wniosek o naprawienie szkód pochodzenia górniczego. Zakład górniczy ma 30 dni do wpływu takiego wniosku na zaproponowanie ugodowego rozwiązania sporu. Jeżeli tego terminu nie dochować bądź zaproponowana ugoda nie spełni naszych oczekiwań, możemy wystąpić na drogę postępowania sądowego.

Czy poszkodowany musi ponosić opłaty od pozwu?

Co ważne, w sprawach takich powód nie musi ponosić opłaty od pozwu. Jest to bardzo istotne, ponieważ co do zasady taka opłata to 5% od dochodzonej kwoty. Tytułem przykłady, w sytuacji dochodzenia odszkodowania w wysokości 500000 zł, powód musiałby uiścić opłatę od pozwu w wysokości 25000 zł.

Budowa domu na terenie objętym eksploatacją górniczą

Szkody górnicze mogą też przybrać inny charakter. Wyobraźmy sobie, że zamierzamy wybudować dom. Niestety nasza wymarzona działka znajduje się na terenie objętym eksploatacją górniczą. W takiej sytuacji, po uzyskaniu od kopalni szczegółowych informacji o takim terenie, projekt budynku powinien zostać wzbogacony o dodatkowe zabezpieczenia przed negatywnymi wpływami eksploatacji górniczej. Jeżeli zabezpieczenia zostaną wykonane prawidłowo i stosownie do przewidywanej kategorii terenu górniczego, to będziemy mogli domagać się z tytułu ich wykonania rekompensaty od kopalni.

Potrzebujesz pomocy prawnej w ubieganiu się o odszkodowanie z powodu szkód górniczych?

Kancelaria GLC oferuje pomoc prawną na każdym etapie postępowania w przedmiocie uzyskania odszkodowania z tytułu szkód górniczych. W razie pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Jak wygląda procedura połączenia spółek?

Łączenie spółek może być dobrą metodą zwiększenia efektywności przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ich prowadzenia. Coraz więcej osób decyduje się na ten proces.

Na czym polega połączenie spółek?

Mówiąc bardzo skrótowo, połączenie spółek polega przeniesieniu majątku jednej spółki na drugą spółkę. Żeby lepiej zrozumieć cały proces warto wiedzieć co rozumiemy pod pojęciem spółki.

Spółka kapitałowa to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Wyróżniamy też spółki osobowe – jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną. Kapitałowe mogą łączyć się zarówno między sobą jak i z osobowymi. Ważne jest jednak, iż w tym drugim przypadku, spółka osobowa nie może być ani spółką przejmującą, ani nowo zawiązaną. W przypadku połączenia spółek osobowych zawsze powstanie kapitałowa. Możliwość ta wyłączona jest dla spółek w likwidacji.

Rodzaje połączenia spółek

Prawo przewiduje dwa rodzaje połączenia spółek. Pierwszym z nich jest przejęcie. Polega ono na przeniesieniu całego majątku jednej spółki (przejmowanej) na drugą (przejmującą) w zamian za udziały lub akcje tej drugiej. W przypadku tej formy nie jest konieczne przeprowadzanie likwidacji, spółka, która została przejęta przestaje istnieć w momencie wykreślenia jej z Krajowego rejestru Sądowego.

Takie połączenie spółek pozwala na podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej, po to, aby wydać wspomniane akcje lub udziały. Nie podwyższa się kapitału gdy udziały lub akcje własne spółki przejmującej są wystarczające lub gdy spółka dominująca przejmuje spółkę zależną. Drugą opcją jest fuzja spółek. polega ona na zawiązaniu nowego podmiotu, na który przeniesione zostaną majątki łączących się spółek – w zamian za udziały lub akcje nowo zawiązanej spółki. W momencie wykreślenia z rejestru, bez postępowania likwidacyjnego, łączące się spółki przestają istnieć, a ich wspólnicy stają się wspólnikami nowego podmiotu.

obsługa prawna firm, biegły rewident Katowice, fuzje spółek

Jak przeprowadzić połączenie spółek?

Połączenie spółek poprzedzone musi być kilkoma czynnościami. Najpierw przygotować należy plan połączenia spółek. Konieczne jest, aby był on sporządzony na piśmie – jego treść ustalić muszą spółki, które będą podlegać łączeniu. Co więcej, plan i informację o połączeniu należy zgłosić do rejestru spółek i Monitora Sądowego i Gospodarczego. Musi się też ona znaleźć na stronie internetowej spółki.

Co musi zawierać plan połączenia spółek?

Co musi zawierać plan? Elementami obligatoryjnymi są typ, siedziba, firma każdej ze spółek (w przypadku fuzji – także nowej) oraz sposób łączenia. W planie znaleźć muszą się stosunek wymiany udziałów lub akcji i zasady odnoszące się do tej wymiany prawa przyznane wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym oraz szczególne korzyści dla członków organów spółek. Można w tego wywieść, iż ustawodawca zadbał o to, aby połączenia spółek nie dokonywano na szkodę spółek dotychczas istniejących. W planie umieścić należy też konkretny dzień, od którego udziały lub akcje uprawniają do uczestniczenia w zysku spółki powstałej po połączeniu.

Plan połączenia bada biegły rewident, robiąc to pod kątem prawidłowości i rzetelności. Po zaakceptowaniu dokumentu, konieczne jest uchwalenie połączenia. Projekt uchwały załącza się do wniosku, należy też załączyć informację o stanie księgowym. Do uchwały, zarząd spółki przygotowuje sprawozdanie zawierające uzasadnienie czynności, zarówno prawne jak i ekonomiczne. Żeby połączenie doszło do skutku, wszyscy wspólnicy muszą wyrazić na nie zgodę. Po wyrażeniu zgody należy sporządzić nowy statut spółki. Można też po prostu wprowadzić odpowiednie zmiany w gotowym już planie, co będzie rozwiązaniem prostszym. Ostatnim etapem procedury będzie rejestracja połączenia podmiotów w rejestrze spółek.

Uproszczona procedura połączenia spółek

Warto wiedzieć, że istnieje też specjalna, uproszczona procedura połączenia spółek. Można z niej skorzystać jeżeli spółka przejmująca ma w przejmowanej spółce więcej niż 90 procent kapitału zakładowego, a ponadto nie obejmuje tego kapitału w całości lub też jeśli połączeniu podlegają małe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których wspólnikami (nie więcej niż dziesięciu) są osoby fizyczne.

Uproszczona procedura pozwala na przygotowanie uproszczonego planu połączenia – na piśmie zawarte muszą być uzgodnienia między spółkami. Taki plan ogłasza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W tym wypadku, uchwała zgromadzenia wspólników potwierdzona musi być większością 3/4 głosów (chyba że większej ilości wymagają umowa spółki czy też jej statut). Ostatnim etapem w tym wypadku jest zgłoszenie wniosku o połączenie do właściwego sądu rejestrowego.

Data wpisania powstałej spółki do rejestru przedsiębiorców uważana jest za dzień połączenia spółek. Zamiennie można też uznać datę zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego. Wykreślenia spółek, które przestaną istnieć zostaną dokonane automatycznie.

Kiedy jest możliwe połączenie spółek?

Możliwość połączenia spółek zachodzi gdy wyrażona zostanie zgoda wspólników. Nie ma w przepisach konkretnych wymogów odnośnie czasu istnienia spółek czy innych czynników. Nie ma także przymusu łączenia. Czynności dokonuje się wtedy, gdy przedsiębiorcy uznają, że łączenie w jednej lub drugiej formie będzie korzystne dla ich interesów.

Procedura łączenia spółek to proces, w czasie przeprowadzania którego przydaje się obsługa prawna firm. Prawnik zadba o to, aby dopełnić wszelkich formalności, przeprowadzić łączenie zgodnie z przepisami. Doradzi też, która forma jest w naszym przypadku najkorzystniejsza. Dobrze jest powierzyć wszystkie sprawy przedsiębiorstwa konkretnemu specjaliście lub ich grupie. Dzięki temu mają oni kompleksowy wgląd w funkcjonowanie firmy.

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski